Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp

Psychology BA (A), Introduction to Psychology, 30 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS101G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Introduktionsblock
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2015-03-11
Fastställd: 2015-03-31
Senast ändrad: 2015-03-31
Giltig fr.o.m: 2015-08-16

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper om grundläggande områden inom psykologiämnet såsom beteendets biologiska grund, kognition, perception, emotion, inlärning, personlighet, socialpsykologiska perspektiv samt psykologi som vetenskap.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången delkurs kunna:

Psykologins grundläggande funktioner och dess biologiska bas

Kunskap och förståelse
• redogöra för huvuddragen i psykologins historia och utveckling fram till dagens vetenskapliga psykologi.
• definiera och förklara centrala psykologiska begrepp och teorier.
• på en översiktlig nivå kunna beskriva relationen mellan subjektiv upplevelse, psykologiska processer (med fokus på perception och emotion) och deras biologiska bas.
• på en översiktlig nivå beskriva den vetenskapliga grunden för psykologins arbetsområde samt kunna relatera till laborativa undersökningsmetoder.
• redogöra för huvuddragen i några funktionella relationer i centrala nervsystemet.
• redogöra för olika forskningsdesigner (experiment och sambandsstudier).
• på en grundläggande nivå tillgodogöra sig huvuddragen i vetenskapliga studier inom området.

Färdighet och förmåga
• demonstrera förmåga att relatera psykologisk teori till frågeställningar i vardagslivet.
• använda bibliotekets webb, söka i och använda bibliotekets katalog och kunna tillämpa grundläggande sökteknik i olika ämnesspecifika databaser med tonvikt på sökning av vetenskapligt granskade artiklar.


Personlighetspsykologi

Kunskap och förståelse
• redogöra för huvuddragen i de stora personlighetsteorierna, samt ange likheter och skillnader mellan dessa, främst avseende begreppen arv och miljö samt stabilitet.
• redogöra för forskningsdesigner som förekommer inom personlighetspsykologisk forskning, i synnerhet sambandsstudier.
• redogöra för synen på mätning av personlighet inom de olika skolbildningarna.
• översiktligt redogöra för kunskapsläget avseende relationen mellan personlighet och hälsa samt för personlighetens betydelse i vardagslivets psykologi.

Färdighet och förmåga
• med stöd av litteraturen resonera kring konsekvenser av teorierna avseende människosyn, personlighetens struktur och dynamik, utveckling och avvikelse/normalitet.
• resonera kring möjligheter och problem med personlighetsmätning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera de olika teorierna utifrån deras vetenskapliga och praktiska tillämpning.


Kognitions- och inlärningspsykologi

Kunskap och förståelse
• definiera och redogöra för centrala kognitions- samt inlärningsteoretiska begrepp.
• definiera och resonera kring centrala etiska och filosofiska frågeställningar som uppstår i relation till de kognitions- och inlärningsteoretiska områdena.

Färdighet och förmåga
• redogöra för grundläggande inlärningsprinciper.
• redogöra för huvuddragen inom olika områden av den kognitiva psykologin (uppmärksamhet, minne, problemlösning, beslutsfattande, begreppsbildning).
• tillämpa inlärningsteoretiska begrepp i en analys av beteenden i vardagssituationer.
• söka i ämnesspecifika databaser och hitta minst en relevant vetenskaplig artikel.
• föreslå design och genomföra ett experiment inom inlärnings- eller kognitionspsykologi.
• kunna identifiera vetenskaplig frågeställning och undersökningsdesign i en forskningsartikel.


Socialpsykologi

Kunskap och förståelse
• utifrån teori och empiri översiktligt identifiera hur människan ser på, påverkar och påverkas av andra (dvs sin sociala omvärld).
• identifiera och beskriva viktiga socialpsykologiska begrepp med betydelse för samhället och för vardagslivet.
• redogöra för några möjligheter och begränsningar i tillämpning av socialpsykologisk teori.

Färdighet och förmåga
• senom tillämpning av grundläggande socialpsykologiska teorier kunna ge exempel på hur människan ser på, påverkar och påverkas av sin sociala omvärld.
• skilja ut viktiga socialpsykologiska fenomen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt.
• Studera och rapportera ett socialpsykologiskt fenomen samt kritiskt granska och värdera varandras rapporter

Innehåll

Kursen omfattar momenten:
Psykologins grundläggande funktioner och dess biologiska bas, 7,5 hp
Personlighetspsykologi, 7,5 hp
Kognitions- och inlärningspsykologi, 7,5 hp
Socialpsykologi, 7,5 hp

De olika momenten belyser bl a:
- Introduktion till psykologiämnets olika teoribildningar med tonvikt på biologiska
grunder, perception och emotion samt orientering kring relationen mellan psykologiska faktorer och dess biologiska och fysiologiska bas. Olika personlighetspsykologiska teoribildningar och dess tillämpningar samt motivation. Introduktion till kognitionspsykologi och inlärningsteoretiska begrepp och den tillämpade beteendeanalysen. Människans samspel med sin sociala miljö, social kognition, attityder och fördomar, grupprocesser. Vetenskaplig metod inom ämnet med tonvikt vid problemformulering och undersökningsdesign, samt etik och vetenskapligt skrivande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på distans och undervisningen är därför distansanpassad och bedrivs i form av inspelade, eller online-föreläsningar & webseminarier, projektarbeten, laborativa övningar, samt deltagande i psykologiska experiment.

Examination

Examineras i form av skriftliga tentamina, skriftliga och muntliga projektarbeten, statistiska övningar samt seminarier och laborationer. För godkänt på kursen ska krav om obligatoriskt deltagande vara uppfyllda.

Betygskriterier: se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till aktuell kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Smith E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Bem, D.J. & Maren, S.
Titel: Atkinson & Hildgard's Introduction to Psychology
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Cengage Learning
Kommentar: Valda delar

Moment 2

Författare/red: Pervin, L.A. & Cervone, D.
Titel: Personality: Theory and Research
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Moment 3

Författare/red: Smith E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Bem, D.J. & Maren, S.
Titel: Atkinson & Hildgard's Introduction to Psychology
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Cengage Learning
Kommentar: Valda delar

Författare/red: Sundel, M. & Sundel, S. S.
Titel: Behavior change in the human services - Behavioral and Cognitive Principles and Applications.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SAGE Publications

Moment 4

Författare/red: Gilovich, T., Keltner, D., Chen, S., & Nisbett, R.
Titel: Social Psychology
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: W. W. Norton & Company

För samtliga moment kan forskningsartiklar inom området samt annan litteratur tillkomma enligt lärares anvisning..

Övrig information

All undervisning är examinationsgrundande och seminarier, gruppövningar och laborationer är obligatoriska. Student som ej uppfyller krav om obligatoriskt deltagande kan ges möjlighet att komplettera detta under det följande året eller vid nästkommande tillfälle som kursen ges.