Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (A), Klinisk psykologi, 7,5 hp

Psychology Ba (A) Clinical psychology, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS060G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Klinisk psykologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-02-20
Fastställd: 2009-10-31
Senast ändrad: 2014-11-17
Giltig fr.o.m: 2014-11-30

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper om klinisk psykologi såsom t ex definition, kategorisering, identifikation och behandling av olika former av psykisk ohälsa.

Lärandemål

Efter kursen förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- ge en aktuell översikt av synen på psykisk störning.
- redogöra för orsaksmodeller för psykiska störningar, samt ge exempel på interaktioner mellan olika orsaksfaktorer.
- redogöra för de olika strategier för bedömning och diagnos som finns tillgängliga.

Färdighet och förmåga
- utifrån exempel och fallbeskrivningar ha förmåga att göra översiktliga diagnostiska avvägningar och föreslå behandlingsstrategier.
- på en grundläggande nivå ha förmåga att tillämpa olika forskningsstrategier inom det kliniska forskningsområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- resonera kring de etiska frågeställningar som väcks inom det kliniska forskningsfältet.
- värdera samhälleliga och individuella konsekvenser av olika synsätt på psykiska störningar och deras behandling.

Innehåll

Kursen ska ge en bakgrund till definition av och orsaker till psykologiska störningar samt redogöra för forskningsmetoder inom den kliniska psykologin. Problem som ångeststörningar och affektiva störningar, personlighetsstörningar, de somatoforma störningarna, psykoser och schizofreni, sömnstörningar och missbruksproblem, och relation till och interaktion med fysiska sjukdomar gås igenom och belyses.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete samt laborativa övningar.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Barlow, D.H & Durand, W.M
Titel: Abnormal Psychology. An integrative approach.
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Wadsworth

Kommentar: American Psychiatric Association, Mini-D IV. Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV. Pilgrim press, 1994

Övrig information

Kursen kan ingå i examen och tillgodoräknas inom Psykologi GR (B) Tillämpningsblock 30 hp, tillsammans med den obligatoriska delkursen Forskningsmetodik I 7,5 hp när grundkursen Psykologi GR (A) Basblock 30 hp är godkänd.