Psykologi GR (A), Kognition- och inlärningspsykologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi GR (A), Kognition- och inlärningspsykologi, 7,5 hp

Psychology BA (A), Cognition and Learning Psychology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS152G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kognition- och inlärningspsykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-07
 • Senast ändrad: 2021-05-07
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-16

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper om grundläggande områden inom det kognitions- och inlärningspsykologiska perspektiv samt psykologi som vetenskap.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• definiera och redogöra för centrala kognitions- samt inlärningsteoretiska principer, teorier och begrepp
• redogöra för relevant forskning och forskningsdesign som kan förekomma inom kognitions- och inlärningspsykologi

Färdighet och förmåga
• tillämpa inlärningsteoretiska begrepp i en analys av beteenden i vardags- och arbetslivssituationer
• kunna relatera kognitiva och inlärningsprocesser till attityder i arbetslivet och specifikt i arbetslivsförändringar
• i enlighet med APA-manualens riktlinjer skriftligt presentera en möjlig studie inom inlärnings- eller kognitionspsykologi. Rapporten omfattar introduktion, metod samt datainsamlingsmaterial

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• definiera, resonera samt förhålla sig till centrala etiska frågeställningar som uppstår i relation till kognitions- och inlärningsteoretiska områden
• granska och värdera användbarheten i aktuella kognitions- och inlärningspsykologiska teorier och begrepp

Innehåll

Inom ramen för kursen studeras kognitionspsykologi och inlärningsteoretiska begrepp samt tillämpad beteendeanalys. Vidare lyfts vetenskaplig metod med tonvikt på problemformulering och undersökningsdesign, samt etik och vetenskapligt skrivande. Aktuell kurs är en fortsättning på kurserna:
Introduktion till psykologi, 7,5 hp och Personlighetspsykologi, 7,5 hp.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges via distansöverbryggande medel vari undervisningen bedrivs i form av inspelade, eller i vissa fall online-föreläsningar/seminarier och projektarbeten.

Examination

2101: Moment 1, Grundkunskap, Test/Quiz, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Flera delmoment ingår för att bli godkänd på momentet.

2102: Moment 2, Design av studie, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Presentation av möjlig studie inom kognitions- och inlärningspsykologi inklusive datainsamlingsmaterial. Arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. Flera delmoment ingår för att bli godkänd på momentet, att författa en rapport samt ge skriftlig feedback till andra rapporter.

2103: Moment 3 - Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

Till vissa uppgifter på kursen används betygen godkänd (G) och underkänd (U).

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (G/U) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Betygskriterier för tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS135G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Smith E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Bem, D.J. & Maren, S.
 • Titel: Atkinson & Hildgard's Introduction to Psychology
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Cengage Learning
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Sundel, M. & Sundel, S. S.
 • Titel: Behavior change in the human services - Behavioral and Cognitive Principles and Applications.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SAGE Publications

Referenslitteratur

 • Författare/red: American Psychological Association.
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological association.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: American Psychological Association.
 • Kommentar: Manual för vetenskapligt skrivande. Lathund finns att tillgå i kursrummet.
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God Forskningssed
 • Förlag: Stockholm, Vetenskapsrådet
 • Webbadress: Referenslitteratur i moment 1-2 och 3
Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärares anvisning.

Sidan uppdaterades 2021-03-23