Kursplan för Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 15 hp

Psychology Ba (A), Leadership and Coaching, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS055G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ledarskap och coaching
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2009-10-31
 • Senast ändrad: 2013-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-29

Syfte

Kursen syftar till att deltagarna ska få insikt i ledarskapets betydelse, vad ledarskap innebär och hur det kan beskrivas och förstås utifrån olika teorier. Vidare syftar kursen till att studenterna skall få kunskap i arbetslivsinriktad coaching, vilket t ex kan handla om att motivera, ge stöd och att hjälpa den coachade att formulera och nå uppsatta mål. Coaching kan riktas till medarbetare såväl som ledare.

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
• beskriva etablerade ledarskapsinriktningar/-teorier samt beskriva de jämförelser
mellan inriktningarna/teorierna som det redogörs för i litteraturen,
• göra egna jämförelser mellan inriktningarna och teorierna (t.ex. avseende styrkor
och svagheter, användbarhet, forskningsstöd, grundläggande syn på människan
och på ledarskap),
• med stöd av aktuell vetenskaplig litteratur resonera kring ledarskap med hänsyn
till genus, etik och mångfald,
• beskriva idéer, teorier, modeller och metoder inom området coaching samt göra
egna jämförelser mellan idéer, teorier, modeller och metoder inom området
coaching (t.ex. avseende styrkor och svagheter, användbarhet, forskningsstöd,
grundläggande syn på människan och på coaching),
• beskriva hur coaching skulle kunna praktiseras vid olika problem eller
förändringsbehov.

Innehåll

Kursen behandlar ledarens olika centrala roller, ledarens personlighet, karaktäristika och beteende samt ledarskapets betydelse för medarbetarnas arbetstillfredsställelse och organisationens utveckling. Vidare behandlar kursen området coaching, vilket kan användas generellt i ledarskapets tillämpning och vid speciella problem eller förändringsbehov.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bedrivs som distanskurs på halvfart. En viktig del av kursen är fördjupade föreläsningar, seminarier och praktiska övningar (i t ex coaching). Kommunikation sker dessutom via distansöverbryggande medel, vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga tentamina och/eller skriftliga projektarbeten.
Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Daniels, A.C.
 • Titel: Bringing out the Best in people
 • Förlag: McGraw Hill
 • Upplaga: senaste upplagan
 • ISBN: ISBN 0071351450
 • Författare/red: Hilmarsson, Hilmar Thór
 • Titel: Det coachande samtalets hemlighet
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Upplaga: senaste upplagan
 • ISBN: ISBN 9789197864817
 • Författare/red: Northouse, P.G.
 • Titel: Leadership
 • Förlag: Sage Publications Ltd, USA
 • Upplaga: senaste upplagan
 • ISBN: ISBN 076192566X
 • Författare/red: Palmer, Stephen & Whybrow Alison
 • Titel: Handbook of Coaching Psychology: A Guide for Practitioners
 • Ort: London, Engelska xx, 465p
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: senaste upplagan
 • ISBN: ISBN 9781583917060
Kompendium med aktuella forskningsartiklar tillkommer.