Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 7,5 hp

Psychology BA (A), Leadership and Coaching, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS151G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ledarskap och coaching
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-07
 • Senast ändrad: 2022-01-11
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-14

Syfte

Kursen syftar till att deltagarna ska få kunskap om ledarskapets betydelse, vad ledarskap innebär och hur det kan beskrivas och förstås utifrån olika teorier. Vidare syftar kursen till att studenterna skall få kunskap i arbetslivsinriktad coaching, vilket kan handla om att motivera, ge stöd och att hjälpa den coachade att formulera och nå uppsatta mål. Coaching kan riktas till medarbetare såväl som ledare.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
- Redogöra för etablerade teoribildningar för ledarskap.
- Redogöra för metoder för coaching med avseende på människosyn, tillämpning och forskningsstöd.

Färdigheter och förmåga
- Planera insatser utifrån teori och metoder med fokus på individer.
- Genomföra coachande samtal.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kritiskt granska och resonera kring ledarskap med hänsyn till genus, etik och mångfald.
- Redogöra för styrkor och svagheter i olika ledarskapsteorier och coachingmetoder, samt värdera dess användbarhet vid behov av förändring eller hantering av problem.

Innehåll

Kursen behandlar ledarens olika centrala roller, ledarens personlighet, karaktäristika och beteende samt ledarskapets betydelse för medarbetarnas arbetstillfredsställelse och organisationens utveckling. Vidare behandlar kursen området coaching, vilket kan användas generellt i ledarskapets tillämpning och vid speciella problem eller förändringsbehov.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

En viktig del av kursen är föreläsningar, seminarier och tillämpningsuppgifter

Examination

1101: Moment 1, Ledarskap, Muntlig och skriftlig presentation, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Det ingår flera delmoment för att bli godkänd på momentet. Referenser i skriftligt arbete presenteras i enlighet med APA-standard.

1201: Moment 2, Coaching, Muntlig och skriftlig presentation, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Det ingår flera delmoment för att bli godkänd på momentet. Referenser i skriftligt arbete presenteras i enlighet med APA-standard.

1301: Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (U/G) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier vid Mittuniversitetet: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen ges via distansöverbryggande teknik och tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera krävs.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS108G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Northouse, P.G.
 • Titel: Leadership.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications Ltd, USA.
 • Författare/red: Palmer, S., & Whybrow, A.
 • Titel: Handbook of Coaching Psychology: A Guide for Practitioners.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge.
Aktuella forskningsartiklar tillkommer enligt lärarens anvisningar.

Sidan uppdaterades 2021-11-26