Kursplan

Kursplan för Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 7,5 hp

Psychology Ba (A), Leadership and Coaching, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS108G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ledarskap och coaching
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-09-07
 • Fastställd: 2017-05-05
 • Senast ändrad: 2017-05-05
 • Giltig fr.o.m: 2017-08-27

Syfte

Kursen syftar till att deltagarna ska få insikt i ledarskapets betydelse, vad ledarskap innebär och hur det kan beskrivas och förstås utifrån olika teorier. Vidare syftar kursen till att studenterna skall få kunskap i arbetslivsinriktad coaching, vilket kan handla om att motivera, ge stöd och att hjälpa den coachade att formulera och nå uppsatta mål. Coaching kan riktas till medarbetare såväl som ledare.

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
- Beskriva etablerade teoribildningar för ledarskap.
- Beskriva metoder för coaching med avseende på människosyn, tillämpning och forskningsstöd.

Färdigheter och förmåga
- Utgå från etablerade modeller för coaching och genomföra ett coachande samtal.
- Planera insatser för att utveckla en grupp med utgångspunkt från metoder från coaching eller ledarskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kritiskt granska samt resonera kring ledarskap med hänsyn till genus, etik och mångfald.
- Beskriva styrkor och svagheter i olika ledarskapsteorier och coachingmetoder, samt värdera dess användbarhet vid behov av förändring eller hantering av problem.

Innehåll

Kursen behandlar ledarens olika centrala roller, ledarens personlighet, karaktäristika och beteende samt ledarskapets betydelse för medarbetarnas arbetstillfredsställelse och organisationens utveckling. Vidare behandlar kursen området coaching, vilket kan användas generellt i ledarskapets tillämpning och vid speciella problem eller förändringsbehov.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

En viktig del av kursen är föreläsningar, seminarier och praktiska övningar (i t ex coaching). Kommunikation sker via distansöverbryggande medel, vilket förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen.
Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hilmarsson, H. Th.
 • Titel: Coachande ledarskap – för samarbete, effektivitet och hälsa.
 • Förlag: Studentlitteratur AB.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Northouse, P.G.
 • Titel: Leadership.
 • Förlag: Sage Publications Ltd, USA.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Palmer, S., & Whybrow, A.
 • Titel: Handbook of Coaching Psychology: A Guide for Practitioners.
 • Förlag: Routledge.
 • Upplaga: Senaste upplagan
Aktuella forskningsartiklar tillkommer enligt lärarens anvisningar.