Psykologi GR (A), Miljöpsykologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi GR (A), Miljöpsykologi, 7,5 hp

Psychology BA (A), Environmental Psychology, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS146G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Miljöpsykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 50%, Samhällsvetenskap 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-05-06
 • Fastställd: 2021-05-30
 • Senast ändrad: 2022-05-24
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-17

Syfte

Kursens syfte är att behandla mänskliga aspekter på ett hållbart samhälle, ge förståelse för aktuella miljöfrågor utifrån ett psykologiskt perspektiv och ge färdigheter i att påverka människors beteenden i olika situationer. Kursen syftar också till att ge studenten en introduktion till miljöpsykologi utifrån ett hälsoperspektiv och en ökad medvetenhet om allmänna och grundläggande etiska problemställningar inom miljöområdet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
• Identifiera miljöpsykologiska teorier och metoder samt beskriva hur dessa kan användas för att analysera miljöns inverkan på hälsa och livskvalitet.
• Identifiera miljöpsykologiska teorier och metoder samt beskriva hur dessa kan användas för att utvärdera och bidra till att lösa miljöproblem.
• Beskriva styrkor och begränsningar i psykologiska metoder för hantering av miljöproblem.

Färdighet och förmåga
• Formulera strategier för att reducera negativa effekter av mänskligt beteende på olika miljöer.
• Tillämpa miljöpsykologiskkunskap på främjande av hälsa och livskvalitet.
• Utforma en intervention för ett miljöproblem med hjälp av utvalda psykologiska principer och kommunicera detta till andra skriftligt och muntligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Göra bedömningar rörande frågeställningar inom miljöområdet med hänsyn till etiska och miljöpsykologiska aspekter.

Innehåll

Kursen berör miljöpsykologiska aspekter, utifrån dels ett individperspektiv och dels ett kollektivt, socialpsykologiskt perspektiv. Teorier och perspektiv på hur miljön påverkar vår hälsa och livskvalitet behandlas, liksom hur människan påverkar miljön med fokus på beteende, kognition och emotion liksom socialkontextuella faktorer, för att få ökad kunskap om hur beteenden och värderingar kan påverkas. Teorier och principer från det tvärvetenskapliga fältet miljöpsykologi presenteras för att förklara orsakerna till miljöförstörande beteende och generera lösningar för en hållbar framtid. Kursen behandlar principer för beteendeförändring och hur dessa kan tillämpas med fokus på människans relation till naturen och de globala utmaningar som mänskligheten står inför.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består i föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbete.

Examination

2110: Moment 1, Tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2120: Moment 2, Projektarbete, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

Länk till betygskriterier vid Mittuniversitetet: https://www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Kursbevis, tillgodoräknande, överklaganden mm regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Frida Hylander, Kali Andersson, Kata Nylén
 • Titel: Klimatpsykologi: hur vi skapar hållbar förändring
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Författare/red: Linda Steg
 • Titel: Environmental Psychology: An introduction
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Wiley-Blackwell
Artiklar tillkommer efter lärares anvisningar.

Sidan uppdaterades 2022-05-24