Psykologi GR (A), Organisation, individ och förändringsarbete, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi GR (A), Organisation, individ och förändringsarbete, 7,5 hp

Psychology BA (A), Organization, Individual and Organizational Change, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS155G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Organisation, individ och förändringsarbete
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-07
 • Senast ändrad: 2021-05-07
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-16

Syfte

Kursen syftar till att ge dig en introduktion till organisationspsykologi samt teoretiska perspektiv och metoder för organisationsutveckling och förändring med fokus på individ och organisation.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
- Visa kunskap och förståelse för teorier och metoder relaterade till organisationsförändring och förändringsprocessen.
- Visa kunskaper och förståelse för grundläggande begrepp och teorier inom organisationspsykologi.

Färdigheter och förmåga
- Beskriva externa och interna orsaker som kan driva fram organisationsförändringar.
- Utifrån en kvalitativ ansats genomföra och rapportera en mindre studie vari det ingår att undersöka orsaker till organisationsförändringar, samt resonera kring positiva och negativa konsekvenser för individen vid förändringsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Jämföra och värdera teorier och metoders användbarhet utifrån olika organisatoriska förutsättningar för förändringsarbete.
- Värdera och förhålla sig till forskningsetiska principer.

Innehåll

Kursens övergripande tema är organisationsförändring ur ett psykologiskt perspektiv. Kursen går igenom teorier för organisationsförändring, samt analyserar konsekvenser för individen vid förändringsarbete. Under kursen ges en teoretisk genomgång samt möjligheten att analysera en organisation i praktiken.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker med distansanpassad teknik. Interaktion sker via webbklassrum och som stöd i lärandet finns bland annat inspelade föreläsningar.

Examination

2100: Moment 1, Skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. Det ingår flera delmoment för att bli godkänd på momentet.

2200: Moment 2, Muntlig och skriftlig presentation, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
I momentet ingår att studenten tar kontakt med en reell organisation i för att genomföra en intervju. Arbetet presenteras i enlighet med APA-standard och ventileras under ett muntligt seminarium. Det ingår flera delmoment för att bli godkänd på momentet.

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (G/U) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS140G och PS107G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Kaufmann, A., & Kaufmann, G.
 • Titel: Psykologi i organisation och ledning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Författare/red: Sveningson, Stefan., & Sörgärde, Nadja
 • Titel: Organisationsförändring - hur, vad och varför?
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur AB.
 • Kommentar: ISBN: 9789144094175
Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt instruktioner från lärare.

Sidan uppdaterades 2021-03-19