Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (A), Organisationspsykologi, 15 hp

Psychology Ba (A), Organizational Psychology, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS057G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Organisationspsykologi
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-31
Senast ändrad: 2014-05-20
Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om teoretisk och tillämpad organisationsutveckling utifrån psykologisk teori och metod vilken syftar till att skapa en effektiv/målinriktad och samtidigt hälsosam arbetsplats/organisation.

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för organisationspsykologiska grunder
- beskriva och förklara centrala organisationsutvecklingsprocesser
- beskriva och förklara hur grupputveckling påverkar individen och organisationen

Färdigheter och förmåga
- tillämpa en central organisationsutvecklingsteori på en planerad förändring på en arbetsplats

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera etiska förhållningssätt i organisationer

Innehåll

Kursens övergripande tema är personal- och organisationsutveckling sett ur ett psykologiskt perspektiv. Traditionella grundläggande organisationsutvecklingsteorier behandlas liksom mer moderna positiva synsätt som baseras på det som fungerar bra och hur det kan förstärkas. Dessutom behandlas olika perspektiv på grupputveckling inom organisationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bedrivs som distanskurs på halvfart. Undervisning sker med distansanpassad teknik.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga hemtentamina. Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Cooperrider, D.L. & Whitney D.
Titel: Appreciative Inquiry. A Positive Revolution in Change
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Berret-Koehler Publishers Inc

Författare/red: Haneberg, L.
Titel: Organization Development Basics.
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: ASTD press

Författare/red: Larsen, R.P.
Titel: Teamutveckling.
Upplaga: senaste upplagan, (274 s)
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lewis, Sara
Titel: Positive Psychology at Work
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Wiley-Blackwall

Författare/red: Schein, E.H.
Titel: Organizational Psychology
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Upper Saddle River: Prentice Hall