Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi, 7,5 hp

Psychology BA (A), Personality Psychology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS162G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Personlighetspsykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-10
 • Senast ändrad: 2021-09-23
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-06

Syfte

Kursen ger kunskaper om de stora personlighetsteorierna samt deras vetenskapliga värde och tillämpbarhet.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för huvuddragen i de stora personlighetsteorierna, samt ange likheter och skillnader mellan dessa, främst avseende begreppen arv och miljö samt stabilitet
• redogöra för forskningsdesigner som förekommer inom personlighetspsykologisk forskning
• redogöra för synen på mätning av personlighet inom de olika skolbildningarna
• översiktligt redogöra för kunskapsläget avseende relationen mellan personlighet och hälsa samt för personlighetens betydelse i vardagslivets psykologi

Färdighet och förmåga
• med stöd av litteraturen resonera kring konsekvenser av teorierna avseende människosyn, personlighetens struktur och dynamik, utveckling och avvikelse/normalitet
• resonera kring möjligheter och problem med personlighetsmätning
• skriva en rapport med introduktion, resultat och diskussion där formalia följer APA-manualens riktlinjer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera de olika teorierna utifrån deras vetenskapliga och praktiska tillämpning
• förhålla sig till forskningsetiska principer gällande personlighetspsykologisk forskning

Innehåll

Inom ramen för kursen studeras olika personlighetspsykologiska teoribildningar, stabilitetsperspektivet samt teoriernas tillämpbarhet i arbets- och vardagslivet.
Vidare författas en rapport i enlighet med APA manualen. Aktuell kurs är en fortsättning på kursen: Introduktion till psykologi.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges via distansöverbryggande medel vari undervisningen bedrivs i form av inspelade, och i vissa fall online-föreläsningar/seminarier och projektarbeten.

Examination

1101: Moment 1, Skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Det skriftliga arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. För godkänt på momentet krävs att samtliga delmoment är avslutade och godkända.

1201: Moment 2, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

Till vissa uppgifter på kursen används betygen godkänd (G) och underkänd (U).
För utdelning av poänggivande slutbetyg ska samtliga obligatoriska och examinerande moment vara godkända.

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (G/U) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS136G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Pervin, L.A. & Cervone, D.
 • Titel: Personality: Theory and Research
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Hoboken, NJ, John Wiley & Sons.

Referenslitteratur

 • Författare/red: American Psychological Association.
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological association.
 • Förlag: American Psychological Association.
 • Kommentar: Manual för vetenskapligt skrivande. Lathund finns att tillgå i kursrummet.
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God Forskningssed
 • Förlag: Stockholm, Vetenskapsrådet
 • Kommentar: Referenslitteratur i moment 1-2 och 3
Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärares anvisning.

Sidan uppdaterades 2021-09-29