Psykologi GR (A), Positiv psykologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi GR (A), Positiv psykologi, 7,5 hp

Psychology BA (A), Positive Psychology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS163G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Positiv psykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-10
 • Senast ändrad: 2021-05-10
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Kursen syftar till att introducera till positiv psykologi och skapa förståelse för hur det påverkar individens hälsa och funktion, samt skapa förståelse för vad den positiva psykologin har för betydelse för organisationer på individ- och gruppnivå.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för hur positiv psykologi kan bidra till individens hälsa och funktion.
• beskriva vad som särpräglar området positiv psykologi från andra områden inom ämnet psykologi.
• på en grundläggande nivå redogöra för huvuddragen i relevant forskning inom området.


Färdigheter och förmåga
• ge förslag på hur positiv psykologi kan användas i syfte att stödja individer och grupper, samt förklara möjliga effekter av givna åtgärder.
• ge exempel på hur ledare kan tillämpa positiv psykologi vid beslutsfattande, kommunikation och förändringsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• förhålla sig till samt kritiskt värdera positiv psykologi utifrån dess vetenskapliga och praktiska tillämpning.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till området positiv psykologi och fokuserar på tillämpningen av positiv psykologi på individ- och gruppnivå, exempelvis inom områdena ledarskap, kommunikation, förändringsarbete, engagemang, beslutsfattande, och emotioner.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Stöd i lärandeprocessen ges via inspelade föreläsningar och studentinteraktion.

Examination

2201: Moment 1, grundkunskap, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. Det ingår flera delmoment för att bli godkänd på momentet.

2202: Moment 2, fördjupning, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Arbetet presenteras i enlighet med APA-standard.

2203: Moment 3, Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (G/U) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS105G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lewis, S.
 • Titel: Positive psychology at work.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Wiley-Blackwell.
 • Författare/red: Snyder, C.R., Lopez, J.S., & Pedrotti Teramoto, J.
 • Titel: Positive psychology, the scientific and practical explorations of human strengths.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: SAGE Publications.
Utöver kurslitteraturen tillkommer vetenskapliga artiklar enligt lärarens anvisningar.

Sidan uppdaterades 2020-11-02