Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (A), Positiv psykologi, 7,5 hp

Psychology BA (A), Positive Psychology, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS105G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Positiv psykologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2017-09-20
Senast ändrad: 2017-09-20
Giltig fr.o.m: 2018-01-21

Syfte

Kursen syftar till att introducera till positiv psykologi och skapa förståelse för hur det påverkar individens hälsa och funktion, samt skapa förståelse för vad den positiva psykologin har för betydelse för organisationer på individ- och gruppnivå.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för hur positiv psykologi kan bidra till individens hälsa och funktion.
• översiktligt beskriva användandet av positiv psykologi inom organisationer på individ- och gruppnivå med tonvikt på ledarskap, kommunikation, förändringsarbete, engagemang, beslutsfattande, och emotioner.
• beskriva vad som särpräglar området positiv psykologi från andra områden inom ämnet psykologi.
• på en grundläggande nivå redogöra för huvuddragen i relevant forskning inom området.

Färdigheter och förmåga
• ge förslag på hur positiv psykologi kan användas i syfte att stödja individer och arbetsgrupper, samt förklara möjliga effekter av givna åtgärder.
• ge exempel på hur ledare kan använda positiv psykologi vid beslutsfattande, kommunikation, förändringsarbete samt för att öka de anställdas engagemang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• förhålla sig till samt kritiskt värdera positiv psykologi utifrån dess vetenskapliga och praktiska tillämpning.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till området positiv psykologi och fokuserar på användandet av positiv psykologi till att främja positiva arbetsplatser. Området belyser användandet av positiv psykologi inom organisationer på individ- och gruppnivå med tonvikt på ledarskap, kommunikation, förändringsarbete, engagemang, beslutsfattande, och emotioner.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Stöd i lärandeprocessen ges via föreläsningar och studentinteraktion.

Examination

Kursen examineras skriftligt genom obligatoriska uppgifter och tentamen. Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Lewis, S.
Titel: Positive Psychology at Work.
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Wiley-Blackwell.

Utöver kurslitteraturen tillkommer forskningsartiklar enligt lärarens anvisningar.