Kursplan för Psykologi GR (A), Positiv psykologi, 7,5 hp

Psychology BA (A), Positive Psychology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS105G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Positiv psykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2017-09-20
 • Senast ändrad: 2019-05-29
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Kursen syftar till att introducera till positiv psykologi och skapa förståelse för hur det påverkar individens hälsa och funktion, samt skapa förståelse för vad den positiva psykologin har för betydelse för organisationer på individ- och gruppnivå.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för hur positiv psykologi kan bidra till individens hälsa och funktion.
• beskriva vad som särpräglar området positiv psykologi från andra områden inom ämnet psykologi.
• på en grundläggande nivå redogöra för huvuddragen i relevant forskning inom området.


Färdigheter och förmåga
• ge förslag på hur positiv psykologi kan användas i syfte att stödja individer och grupper, samt förklara möjliga effekter av givna åtgärder.
• ge exempel på hur ledare kan tillämpa positiv psykologi vid beslutsfattande, kommunikation och förändringsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• förhålla sig till samt kritiskt värdera positiv psykologi utifrån dess vetenskapliga och praktiska tillämpning.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till området positiv psykologi och fokuserar på tillämpningen av positiv psykologi på individ- och gruppnivå, exempelvis inom områdena ledarskap, kommunikation, förändringsarbete, engagemang, beslutsfattande, och emotioner.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Stöd i lärandeprocessen ges via föreläsningar och studentinteraktion.

Examination

0010: PS105G, Positiv psykologi, FK, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1002: Samtliga lärandemål, tentamen, 0,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1004: Hemuppgift grundkunskap, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1005: Hemuppgift fördjupning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras skriftligt genom obligatoriska uppgifter och tentamen. Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lewis, S.
 • Titel: Positive psychology at work.
 • Förlag: Wiley-Blackwell.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Snyder, C.R., Lopez, J.S., & Pedrotti Teramoto, J.
 • Titel: Positive psychology, the scientific and practical explorations of human strengths.
 • Förlag: SAGE Publications.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
Utöver kurslitteraturen tillkommer vetenskapliga artiklar enligt lärarens anvisningar.
Övrig information
Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.