Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (A), Positiv psykologi, friskfaktorer och livskvalitet, 15 hp

Psychology BA (A), Positive Psychology, Healthy Factors and Quality of Life, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS028G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Positiv psykologi, friskfaktorer och livskvalitet
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2009-09-21
Fastställd: 2009-10-31
Senast ändrad: 2014-11-17
Giltig fr.o.m: 2014-11-30

Syfte

Kursen syftar till att introducera positiv psykologi och skapa förståelse för hur kunskaper om friskfaktorer påverkar individens funktion, välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva och förklara innebörden i begreppet positiv psykologi
- redogöra för hur positiv psykologi kan bidra till förståelse för begreppen lycka och välbefinnande
- beskriva och förklara vad som menas med friskfaktorer

Färdigheter och förmåga
- reflektera över och ge exempel på situationer där olika friskfaktorer, fram för allt naturmiljöer och djur, kan nyttjas till att skapa välbefinnande, livskvalitet och hälsa
- ge exempel på hur friskfaktorer påverkar individens funktion

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera etiska förhållningssätt i relationer mellan människor och mellan människor och djur

Innehåll

Positiv psykologi betonar människors resurser och kompetenser och fokuserar på att vetenskapligt studera de faktorer som bidrar till positiva emotioner och beteenden samt människors möjlighet till lycka, hälsa och livskvalitet. Dessutom presenteras olika friskfaktorer som bidrar till ett hälsofrämjande arbetsliv och en återhämtande fritid, som t ex trygghet, utveckling, kultur, djur och natur.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bedrivs som distanskurs på halvfart. Undervisningen sker med distansanpassad teknik.

Examination

Examination sker i form av skriftliga tentamina.
Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Dutton, J. E.
Titel: Energize Your Workplace
Upplaga: (senaste upplagan)
Förlag: Jossey-Bass

Författare/red: Grahn, P & Ottosson, Å
Titel: Trädgårdsterapi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Bonnier Existens

Författare/red: Lyubomirsky, Sonja
Titel: The Myths of Happiness: What Should make you happy, but doesn´t. What shouldn´t make you happy, but does
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Penguin Press

Författare/red: Nordenfelt, L
Titel: On the Nature of Health
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Kluwer Academic Publishers
Kommentar: Kan bytas ut mot Nordenfelt, L (1991) Livskvalitet och hälsa, att laddas ner från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10345

Författare/red: Seligman, M.
Titel: Verklig lycka. En grundbok i positiv psykologi. / Authentic happiness
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Optimal förlag / Simon Schuster Ltd
Kommentar: Antingen den egelska eller svenska versionen

Övrig information

Rätt till examination enligt denna kursplan gäller ett år från registrering på kursen.