Kursplan

Kursplan för Psykologi GR (A), Positiv psykologi, friskfaktorer och livskvalitet, 15 hp

Psychology BA (A), Positive Psychology, Healthy Factors and Quality of Life, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS028G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Positiv psykologi, friskfaktorer och livskvalitet
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2009-09-21
 • Fastställd: 2009-10-31
 • Senast ändrad: 2014-11-17
 • Giltig fr.o.m: 2014-11-30

Syfte

Kursen syftar till att introducera positiv psykologi och skapa förståelse för hur kunskaper om friskfaktorer påverkar individens funktion, välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva och förklara innebörden i begreppet positiv psykologi
- redogöra för hur positiv psykologi kan bidra till förståelse för begreppen lycka och välbefinnande
- beskriva och förklara vad som menas med friskfaktorer

Färdigheter och förmåga
- reflektera över och ge exempel på situationer där olika friskfaktorer, fram för allt naturmiljöer och djur, kan nyttjas till att skapa välbefinnande, livskvalitet och hälsa
- ge exempel på hur friskfaktorer påverkar individens funktion

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera etiska förhållningssätt i relationer mellan människor och mellan människor och djur

Innehåll

Positiv psykologi betonar människors resurser och kompetenser och fokuserar på att vetenskapligt studera de faktorer som bidrar till positiva emotioner och beteenden samt människors möjlighet till lycka, hälsa och livskvalitet. Dessutom presenteras olika friskfaktorer som bidrar till ett hälsofrämjande arbetsliv och en återhämtande fritid, som t ex trygghet, utveckling, kultur, djur och natur.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bedrivs som distanskurs på halvfart. Undervisningen sker med distansanpassad teknik.

Examination

Examination sker i form av skriftliga tentamina.
Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Dutton, J. E.
 • Titel: Energize Your Workplace
 • Förlag: Jossey-Bass
 • Upplaga: (senaste upplagan)
 • Författare/red: Grahn, P & Ottosson, Å
 • Titel: Trädgårdsterapi
 • Förlag: Bonnier Existens
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lyubomirsky, Sonja
 • Titel: The Myths of Happiness: What Should make you happy, but doesn´t. What shouldn´t make you happy, but does
 • Förlag: Penguin Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Nordenfelt, L
 • Titel: On the Nature of Health
 • Ort: Dordrecht, The Netherlands
 • Förlag: Kluwer Academic Publishers
 • Upplaga: senaste upplagan
 • ISBN: ISBN 0792334701
 • Kommentar: Kan bytas ut mot Nordenfelt, L (1991) Livskvalitet och hälsa, att laddas ner från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10345
 • Författare/red: Seligman, M.
 • Titel: Verklig lycka. En grundbok i positiv psykologi. / Authentic happiness
 • Ort: Sundbyberg
 • Förlag: Optimal förlag / Simon Schuster Ltd
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Kommentar: Antingen den egelska eller svenska versionen
Övrig information
Rätt till examination enligt denna kursplan gäller ett år från registrering på kursen.