Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp

Psychology Ba (A), Basic Psychology: Introduction and Application, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS118G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-11-08
Fastställd: 2018-06-15
Senast ändrad: 2018-06-15
Giltig fr.o.m: 2018-06-03

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
1. visa förståelse för centrala psykologiska begrepp och teorier
2. visa förståelse för relationen mellan subjektiv upplevelse, psykologiska processer, deras biologiska bas och relationen mellan individ och omgivning

Färdighet och förmåga
3. applicera psykologisk teoribildning på vardagliga fenomen
4. demonstrera grundläggande förmåga att skriva enligt vetenskaplig APA-standard

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. förhålla sig till forskningsetiska principer gällande forskning inom psykologin

Innehåll

Kursen ger en första inblick i psykologins spännande värld i form av att du får ta del av den vetenskapliga grunden till kända psykologiska begrepp och teorier. Kursen ger en översikt av både vetenskapligt förhållningssätt, individperspektiv som; varseblivning, tankeprocesser, personlighet och utveckling och perspektiv på hur vi fungerar i grupp och samhälle. Kursen ger en bra förberedelse inför kommande studier i ämnet, men kan också utgöra en breddning inför annan examen. Utöver psykologins grunder illustreras aktuell forskning med föreläsningar från forskare vid Mittuniversitetet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Stöd i lärandeprocessen ges via inspelade föreläsningar och läsinstruktioner.

Examination

Examination sker webbaserat via digitala test och skriftlig arbete.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Vetenskapliga artiklar kan tillkomma enligt lärares anvisningar.
Kurslitteratur publiceras i februari.

Övrig information

Denna kurs kan ingå i examen men ger inte behörighet till nästa nivå (B) av kurser i psykologi.