Psykologi GR (A), Socialpsykologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Psykologi GR (A), Socialpsykologi, 7,5 hp

Psychology BA (A), Social Psychology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS156G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Socialpsykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Fastställd: 2021-05-07
 • Senast ändrad: 2021-05-07
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper om grundläggande områden inom socialpsykologiskt perspektiv samt psykologi som vetenskap.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• utifrån teori och empiri översiktligt identifiera, beskriva och exemplifiera hur människan ser på, påverkar och påverkas av andra (dvs sin sociala omvärld)
• identifiera och beskriva viktiga socialpsykologiska begrepp med betydelse för samhället och vardagslivet

Färdighet och förmåga
• designa, genomföra samt rapportera en mindre empirisk studie

Värderingsförmåga och förhållningssätt.
• granska och värdera andras vetenskapliga studier
• förhålla sig till forskningsetiska principer gällande socialpsykologisk forskning
• redogöra för möjligheter och begränsningar i tillämpning av socialpsykologisk teori i vardags- och arbetslivet

Innehåll

Inom ramen för kursen studeras människans samspel med sin sociala miljö, social kognition, attityder och fördomar, samt grupprocesser. Vidare ingår vetenskaplig metod med tonvikt på att genomföra en empirisk studie med moment som undersökningsdesign, forskningsetik, datainsamling, samt vetenskaplig rapportering. Aktuell kurs är en fortsättning på kurserna: Introduktion till psykologi, 7,5 hp, Personlighetspsykologi, 7,5 hp samt Kognition- och inlärningspsykologi, 7,5 hp.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges via distansöverbryggande medel vari undervisningen bedrivs i form av inspelade, eller i vissa fall online-föreläsningar/seminarier och ett projektarbete.

Examination

2101: Moment 1, Empirisk studie, Muntlig och skriftlig presentation, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Det skriftliga arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. För godkänt på momentet krävs att samtliga delmoment är avslutade (ex. genomföra en empirisk studie, författa en rapport, försvara den, samt opponera på en annan rapport).

2102: Moment 2, Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Till vissa uppgifter på kursen används betygen godkänd (G) och underkänd (U).

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (G/U) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Student som ej uppfyller krav om obligatoriskt deltagande vid muntlig presentation ges möjlighet att genomföra moment vid nästkommande kurstillfälle.

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS137G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gilovich, T., Keltner, D., Chen, S., & Nisbett, R.
 • Titel: Social Psychology
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: W. W. Norton & Company

Referenslitteratur

 • Författare/red: American Psychological Association.
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological Association.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: American Psychological Association.
 • Kommentar: Manual för vetenskapligt skrivande. Lathund finns att tillgå i kursrummet.
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God Forskningssed
 • Förlag: Stockholm: Vetenskapsrådet
 • Kommentar: Referenslitteratur i moment 1-2 och 3

Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärares anvisning.

Sidan uppdaterades 2023-05-26