Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp

Psychology Ba (A), Human Resource Management, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS059G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Strategiskt personalarbete
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-31
Senast ändrad: 2014-09-22
Giltig fr.o.m: 2015-01-15

Syfte

Kursens utgångspunkt är att studenten skall erhålla kunskap gällande hur personalstrategin står i samklang med organisationens verksamhetsstrategi och de övergripande ledningsprocesserna med syftet att åstadkomma en god matchning mellan personalmål/personalpolitik och verksamhetsmål som effektiviserar verksamheten med en utvecklingssyn på medarbetarna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Beskriva personalfunktionen ur ett ledningsperspektiv
- Beskriva grunderna för strategisk ledning av organisationen och strategisk HRM

Färdigheter och förmågor
- Föreslå grundsatser och komponenter i ett belöningssystem.
- Reflektera över och ange exempel på arbetsformer vid lönesättning.
- Reflektera över och ange exempel på personalresursplaneringens aktiviteter och rekryteringsprocessens huvudmoment
- Föreslå olika former för kompetensutveckling inom organisationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Värdera hur medarbetarnas karriärsutveckling påverkar organisationer.
- Värdera och analysera HR-rollens betydelse i ett föränderligt arbetsliv.

Innehåll

Strategiskt personalarbete betonar frågor som sammanhänger med resursplanering och bemanning av organisationen exempelvis rekrytering och urval, utbildning och utveckling av medarbetare av alla kategorier samt person- och prestationsbedömning. Dessutom presenteras olika implementeringar av förändring gällande belöningssystem i organisationen och utvärderingar av personalverksamheten vid arbetsutformning/organisationsutveckling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bedrivs som distanskurs på halvfart. Undervisningen sker med distansanpassad teknik.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga tentamina och/eller skriftliga projektarbeten.
Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Flach, B.
Titel: Personalledning; Human Resourse Management i forskning och praktik
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Stone, R.J.
Titel: Human Resource Management
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Jacarande Wiley Ltd

Författare/red: Ulrich, Dave & Brockbank, Wayne
Titel: Värdeskapande HR
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Aktuella forskningsartiklar samt fördjupningslitteratur kan tillkomma efter lärares anvisning.

Övrig information

Rätt till examination enligt denna kursplan gäller ett år från registrering på kursen.