Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp

Psychology BA (A), Human Resource Management, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS158G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Strategiskt personalarbete
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Fastställd: 2021-05-10
 • Senast ändrad: 2021-05-10
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Kursens utgångspunkt är att studenten ska erhålla kunskap gällande hur personalstrategin står i samklang med organisationens verksamhetsstrategi och de övergripande ledningsprocesserna med syftet att åstadkomma en god matchning mellan personalmål/personalpolitik och verksamhetsmål som effektiviserar verksamheten med en utvecklingssyn på medarbetarna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Beskriva personalfunktionen ur ett ledningsperspektiv
- Beskriva grunderna för strategisk ledning av organisationen och strategisk HRM

Färdigheter och förmågor
- Föreslå grundsatser och komponenter i ett belöningssystem.
- Reflektera över och ange exempel på arbetsformer vid lönesättning.
- Reflektera över och ange exempel på personalresursplaneringens aktiviteter och rekryteringsprocessens huvudmoment
- Föreslå olika former för kompetensutveckling inom organisationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Värdera hur medarbetarnas karriärsutveckling påverkar organisationer.
- Värdera och analysera HR-rollens betydelse i ett föränderligt arbetsliv.

Innehåll

Strategiskt personalarbete betonar frågor som sammanhänger med resursplanering och bemanning av organisationen exempelvis rekrytering och urval, utbildning och utveckling av medarbetare av alla kategorier samt person- och prestationsbedömning. Dessutom presenteras olika implementeringar av förändring gällande belöningssystem i organisationen och utvärderingar av personalverksamheten vid arbetsutformning/organisationsutveckling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bedrivs som distanskurs på halvfart. Undervisningen sker med distansanpassad teknik. Interaktion sker via webbklassrum och som stöd i lärandet finns bland annat inspelade föreläsningar.

Examination

2201: Moment 1, HR-rollen, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
I momentet ingår kontakt med en reell organisation i form av en intervju. Arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. Det ingår flera delmoment för att bli godkänd på momentet.

2202: Moment 2, Fördjupning HRM, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
I momentet ingår kontakt med en reell organisation i form av en intervju. Arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. Det ingår flera delmoment för att bli godkänd på momentet.

2203: Moment 3, Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (G/U) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS059G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ahl, H., Bergmo Prvulovic, I., & Kilhammar, K.
 • Titel: HR : att ta tillvara mänskliga resurser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Författare/red: Bratton, J., & Gold, J.
 • Titel: Human Resource Management
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Red Globe Press

Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärarens anvisningar.

Sidan uppdaterades 2020-11-02