Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (B), 30 hp

Psychology Ba (B), 30 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS078G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-04-01
Fastställd: 2016-02-11
Senast ändrad: 2017-05-18
Giltig fr.o.m: 2014-01-10

Syfte

Kursens mål är att ge kunskaper i olika tillämpningar som en vidareutveckling av basblockets grundläggande områden, samt kunskaper i psykologi som vetenskap och dess forskningsmetoder.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs:

Moment 1
Kunskap och förståelse
- beskriva och förklara innebörden i begreppet positiv psykologi
- redogöra för hur positiv psykologi kan bidra till förståelse för begreppen lycka och välbefinnande
- beskriva och förklara vad som menas med friskfaktorer

Färdigheter och förmåga
- reflektera över och ge exempel på situationer där olika friskfaktorer, fram för allt naturmiljöer och djur, kan nyttjas till att skapa välbefinnande, livskvalitet och hälsa
- ge exempel på hur friskfaktorer påverkar individens funktion

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera etiska förhållningssätt i relationer mellan människor och mellan människor och djur

Moment 2
Kunskap och förståelse
- ge en aktuell översikt av synen på psykologisk störning
- redogöra för orsaksmodeller för psykologiska störningar, samt ge exempel på interaktioner mellan olika orsaksfaktorer
- beskriva de vanligaste psykologiska störningarna; diagnostiska avgränsningar, orsaksfaktorer samt behandlingsstrategier
- redogöra för de olika strategier för bedömning och diagnos som finns tillgängliga

Färdigheter och förmåga
- känna igen och på en grundläggande nivå kunna tillämpa olika forskningsstrategier inom det kliniska forskningsområdet.

Moment 3
Kunskap och förståelse
- Identifiera en problemställning, formulera en frågeställning, och välja forskningsdesign. -
- Förstå kopplingen mellan psykologiska begrepp och observerbart beteende, särskilja olika skaltyper och skalnivåer vid mätning av psykologiska begrepp, samt översiktligt förstå begreppen reliabilitet och validitet.
- Vara orienterad i förhållandet population – stickprov, allmän sannolikhetsteori, samt förstå skillnaden mellan deskriptiv och inferentiell statistik.

Färdigheter och förmåga
- Genomföra statistiska analyser med hjälp av statistiskt dataprogram, tolka resultatet av bivariata statistiska analysmetoder
- Redovisa en mindre empirisk undersökning i form av en forskningsartikel

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Självständigt värdera etiska aspekter i forskningsprocessen

Moment 4
Kunskap och förståelse
- redogöra och jämföra olika teorier rörande fysisk, kognitiv, emotionell och psykosocial utveckling, med tonvikt på barn och ungdom
- identifiera och jämföra centrala aspekter rörande fysisk, kognitiv, emotionell och psykosocial utveckling (med tonvikt på barn och ungdom)
- redogöra för betydelsen av arv och miljö gällande barnets utveckling (fysisk, kognitiv, emotionell och psykosocial utveckling
- med tonvikt på barn och ungdom)
- fördjupa och relatera utvecklingsaspekter till såväl intraindividuella och interindividuella skillnader, som normal (dvs genomsnitts) utveckling

Färdigheter och förmåga
- relatera teori och empiri till olika vardagliga exempel

Innehåll

Kursen omfattar momenten
1. Positiv psykologi/Positive psychologi 7,5 hp.
2. Klinisk psykologi/Clinical psychology 7,5 hp.
3. Forskningsmetod/Research methods 7,5 hp.
4. Utvecklingspsykologi/Developmental psychology 7,5.

De olika momenten belyser bl a:
• att introducera positiv psykologi och skapa förståelse för hur kunskaper om friskfaktorer påverkar individens funktion, välbefinnande, livskvalitet och hälsa.
• att ge en bakgrund till definition av och orsaker till psykologiska störningar samt redogöra för forskningsmetoder inom den kliniska psykologin. Problem som ångeststörningar och affektiva störningar, personlighetsstörningar, de somatoforma störningarna, psykoser och schizofreni, sömnstörningar och missbruksproblem, och relation till och interaktion med fysiska sjukdomar gås igenom.
• att ge fördjupade kunskaper om forskningsprocessen, dvs förmågan att identifiera och analysera problem, formulera frågeställning, välja forskningsdesign, genomföra datainsamling och analysera samt tolka resultat. Kursen omfattar kvantitativ metodlära, olika aspekter av mätning och testning, statistik, etik, vetenskaplig kommunikation samt användningen av statistikprogram på dator (SPSS). Delkursen ger även träning i att genomföra en vetenskaplig undersökning av en frågeställning inom psykologi, samt att tillgodogöra sig aktuell forskning från primärkällor (vetenskapliga artiklar).
• att ge kunskap om a) teorier och forskning kring arv och miljöfaktorers betydelse för tillvaratagande och utveckling av individens intellektuella, emotionella och sociala resurser b) den psykologiska utvecklingen som en dynamisk process där olika faktorer, såväl inom individen som mellan individen och omvärlden, samspelar över tid c) den psykologiska utvecklingen under spädbarns-, småbarns-, skolbarns- och tonårstid.

Behörighet

Psykologi GR(A) Basblock, minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bedrivs som distanskurs på halvfart. Undervisningen sker med distansanpassad teknik.

Examination

Examination sker i form av skriftliga tentamina.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Grahn, P & Ottosson, Å.
Titel: Trädgårdsterapi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Bonnier Existens

Författare/red: Lyubomirsky, Sonja
Titel: Myths of Happiness: What Should make you happy, but doesn´t. What shouldn´t make you happy, but does
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Penguin Press

Författare/red: Nordenfelt, L,
Titel: On the Nature of Health
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Kluwer Academic Publishers
Kommentar: Kan bytas ut mot Nordenfelt, L (1991) Livskvalitet och hälsa, att laddas ner från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10345

Författare/red: Seligman, M.
Titel: Authentic happiness
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Simon Schuster Ltd
Kommentar: Kan bytas ut mot Seligman, M. Verklig lycka, Optimal förlag.

Moment 2

Författare/red: Barlow, D.H & Durand, W.M
Titel: Abnormal Psychology. An integrative approach
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Wadsworth

Moment 3

Författare/red: Borg, E., & Westerlund, J.
Titel: Statistik för beteendevetare
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Svartdal, F.
Titel: Psykologins forskningsmetoder. En introduktion.
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Liber AB

Författare/red: Vetenskapsrådet., Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning., Stockholm: Vetenskapsrådet http://www.codex.vr.se/

Författare/red: Zakrisson, I.
Titel: Anvisningar för SPSS, Institutionen för samhällsvetenskap (opublicerat dokument)
Upplaga: 2006
Kommentar: Finns utlagt på studentportalen

Moment 4

Författare/red: Berk, L.,
Titel: Child Development, Needham Heights
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson Higher Education

Vetenskapliga artiklar tillkommer enl lärares anvisningar

Övrig information

Rätt till examination enligt denna kursplan gäller ett år från registrering på kursen.