Psykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp

Psychology BA (B), Work Psychology: The Healthy Workplace, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS166G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-10
 • Senast ändrad: 2022-05-24
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-07

Syfte

Kursen har som syfte att ge en inblick i och förståelse för hur psykologisk teori samt tillämpning kan användas för att skapa en hälsosammare arbetsplats.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• på en övergripande nivå redogöra för relevant forskning inom området.
• redogöra för hur ledarskapet, arbetsgruppen samt den anställdas egna förhållningssätt kan påverka individens hälsa och välbefinnande.
• redogöra för vanligt förekommande orsaker till upplevd stress samt stressrelaterad ohälsa inom arbetslivet.

Färdigheter och förmåga
• Utifrån en kvalitativ ansats planera, genomföra samt rapportera en mindre studie vari det ingår att undersöka arbetsmiljön samt ge förslag på möjliga förbättringar i syfte att nå en hälsosammare arbetsplats

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över samt förhålla sig till forskningsetiska aspekter inom det aktuella området.
• värdera och förhålla sig till användbarheten i olika förklaringsmodeller och teorier inom aktuellt område.
• reflektera över samt förhålla sig till det ömsesidiga förhållandet mellan arbetsmiljöfaktorer och den anställdas hälsa.

Innehåll

I kursen lyfts teorier om stress och stressrelaterad ohälsa, likväl som den anställdas och ledarens betydelse för att nå en hälsosammare arbetsplats. Vidare studeras olika metoder för kartläggning av arbetsmiljön och då främst med fokus på psykosociala faktorer.

Behörighet

Minst 30 hp från kurs/kurser inrättade med psykologi som huvudområde/-ämne.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Stöd i lärandeprocessen ges via inspelade föreläsningar och studentinteraktion.

Examination

1101: Moment 1, Skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
I momentet ingår kontakt med en reell organisation i form av en intervju. Arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. Det ingår flera delmoment för att bli godkänd på momentet.

1201: Moment 2, Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (G/U) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Länk till betygskriterier vid Mittuniversitetet: https://www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS117G.

Kursbevis, tillgodoräknande, överklaganden mm regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, S., & Torbjörn, I.
 • Titel: Arbets- & organisationspsykologi. Individ och organisation i samspel.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Natur och Kultur.
 • Författare/red: Lytsy, P., & Friberg, E.
 • Titel: Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och välbefinnande
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Kommentar: Rapport
 • Författare/red: Parding, K., Sjögren, F., Petersson, C., & Pekkari, N.
 • Titel: Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Kommentar: Myndigheten för arbetsmiljökunskap Rapport
 • Författare/red: Wallo, A., & Lundqvist, D.
 • Titel: Ledarskap för hälsa och välbefinnande
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Kommentar: Rapport

Referenslitteratur

 • Författare/red: American Psychological Association.
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological association.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: American Psychological Association.
 • Kommentar: Manual för vetenskapligt skrivande. Lathund finns att tillgå i kursrummet.
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God Forskningssed
 • Förlag: Stockholm: Vetenskapsrådet
 • Kommentar: Referenslitteratur i moment 1-2 och 3
Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärares anvisning.

Sidan uppdaterades 2022-06-21