Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp

Psychologi Ba (B) Research methods, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS061G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Forskningsmetodik I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-04-01
Fastställd: 2009-10-31
Senast ändrad: 2014-05-20
Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper psykologi som vetenskap och dess forskningsmetoder.

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
Kunskap och förståelse
• Identifiera en problemställning, formulera en frågeställning, och välja forskningsdesign.
• Förstå kopplingen mellan psykologiska begrepp och observerbart beteende, särskilja olika skaltyper och skalnivåer vid mätning av psykologiska begrepp, samt översiktligt förstå begreppen reliabilitet och validitet.
• Vara orienterad i förhållandet population – stickprov, allmän sannolikhetsteori, samt förstå skillnaden mellan deskriptiv och inferentiell statistik.

Färdigheter och förmåga
• Genomföra statistiska analyser med hjälp av statistiskt dataprogram, tolka resultatet av bivariata statistiska analysmetoder
• Redovisa en mindre empirisk undersökning i form av en forskningsartikel

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Självständigt värdera etiska aspekter i forskningsprocessen

Innehåll

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om forskningsprocessen, dvs förmågan att identifiera och analysera problem, formulera frågeställning, välja forskningsdesign, genomföra datainsamling och analysera samt tolka resultat. Kursen omfattar kvantitativ metodlära, olika aspekter av mätning och testning, statistik, etik, vetenskaplig kommunikation samt användningen av statistikprogram på dator (SPSS). Delkursen ger även träning i att genomföra en vetenskaplig undersökning av en frågeställning inom psykologi, samt att tillgodogöra sig aktuell forskning från primärkällor (vetenskapliga artiklar).

Behörighet

Psykologi GR(A) Basblock, minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, projektarbeten samt laborativa övningar.

Examination

Examinationen sker dels i form av skriftlig tentamina, dels i form av skriftliga och muntliga projektarbeten samt obligatoriskt deltagande i seminarier och laborationer.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Borg, E., & Westerlund, J.
Titel: Statistik för beteendevetare
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Svartdal, F.
Titel: Psykologins forskningsmetoder. En introduktion.
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Liber AB

Författare/red: Vetenskapsrådet., Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning., Stockholm: Vetenskapsrådet http://www.codex.vr.se/

Författare/red: Zakrisson, I
Titel: Anvisningar för SPSS, Institutionen för samhällsvetenskap (opublicerac dokument)
Upplaga: 2006, Kommentar: Finns utlagt på studentportalen