Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp

Psychology BA (B) Research Methods, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS153G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Forskningsmetodik I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-07
 • Senast ändrad: 2021-05-07
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper psykologi som vetenskap och dess forskningsmetoder.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
Kunskap och förståelse
• Identifiera en problemställning, formulera en frågeställning, och välja forskningsdesign
• Förstå kopplingen mellan psykologiska begrepp och observerbart beteende, särskilja olika skaltyper och skalnivåer vid mätning av psykologiska begrepp, samt översiktligt förstå begreppen reliabilitet och validitet
• Vara orienterad i förhållandet population – stickprov, allmän sannolikhetsteori, samt förstå skillnaden mellan deskriptiv och inferentiell statistik

Färdigheter och förmåga
• Genomföra statistiska analyser med hjälp av statistiskt dataprogram, tolka resultatet av bivariata statistiska analysmetoder
• Redovisa en mindre empirisk undersökning i form av en rapport.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Självständigt värdera etiska aspekter i forskningsprocessen

Innehåll

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om forskningsprocessen, d.v.s förmågan att identifiera och analysera problem, formulera frågeställning, välja forskningsdesign, genomföra datainsamling och analysera samt tolka resultat. Kursen omfattar kvantitativ metodlära, olika aspekter av mätning och testning, statistik, etik, vetenskaplig kommunikation samt användningen av statistikprogram på dator. Kursen ger även träning i att genomföra en vetenskaplig undersökning av en frågeställning inom psykologi, samt att tillgodogöra sig aktuell forskning från primärkällor (vetenskapliga artiklar).

Behörighet

Psykologi GR (A) Basblock eller introduktionsblock 30 hp, eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, projektarbeten samt laborativa övningar.

Examination

2101: Moment 1, Muntlig och skriftlig presentation, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Flera delmoment ingår för att bli godkänd på momentet, en skriftlig rapport, muntlig presentation samt ett antal obligatoriska laborationer i statistisk analys. Den skriftliga rapporten ska presenteras i enlighet med APA-standard.

2102: Moment 2, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS061G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Borg, E., & Westerlund, J.
 • Titel: Statistik för beteendevetare
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Svartdal, F.
 • Titel: Psykologins forskningsmetoder. En introduktion.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber AB
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God Forskningssed
 • Förlag: Stockholm: Vetenskapsrådet

Referenslitteratur

 • Författare/red: American Psychological Association.
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological association.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: American Psychological Association
 • Kommentar: Manual för vetenskapligt skrivande. Lathund finns att tillgå i kursrummet.

Sidan uppdaterades 2020-10-26