Psykologi GR (B), Fortsättningskurs, 30 hp

Kursen ger dig kunskap inom 1) utvecklingspsykologi, 2) klinisk psykologi, 3) forskningsmetod, samt 4) arbetspsykologi.

Delkurserna omfattar:
1. Arv och miljöfaktorers betydelse för individens intellektuella, emotionella och sociala utveckling under livsspannet.

2. De vanligaste tillstånden och syndromen enligt DSM, förklaringsmodeller och strategier för bedömning, analys och diagnosticering inom klinisk psykologi.

3. Datainsamlings- och analysmetoder för kvantitativ och kvalitativ forskning, kopplingen mellan frågeställning, design, datainsamlingsmetod, samt analysmetod.

4. Teorier om stress och stressrelaterad ohälsa, anställdas och ledares betydelse för att nå en hälsosam arbetsplats. Inom ramen för delkursen genomförs en mindre empirisk studie.

Kursen utgör en breddning av de kunskaper som inhämtats via Psykologi GR (A), Grundkurs, 30 hp (eller motsvarande). Slutförd Grundkurs tillsammans med Fortsättningskurs ger behörighet till Psykologi GR (C), Självständigt arbete, 30 hp.

Höstterminen 2024

room Distans
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 23
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-P4061

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

För att kunna läsa kursen krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och examination sker via den webbaserade lärplattformen Moodle.

Vid distanskurser kan det förekomma grupparbeten och/eller webbaserade seminarium, vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Om det i kursplanen för aktuell kurs anges att den examineras via tentamen, då kan salstentamen förekomma på kursen. Salstentamen kan skrivas vid Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Plats bokas av studenten.
Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet via denna webbadress: www.miun.se/STAO

Aktuell distanskurs har inga obligatoriska fysiska träffar vid Campus Östersund.

Behörighet

Minst 30hp från kurs/kurser inrättade med psykologi som huvudområde/-ämne.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-03