Psykologi GR (B), Fortsättningskurs, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi GR (B), Fortsättningskurs, 30 hp

Psychology BA (B), Intermediate Course, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS159G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Fortsättningskurs
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-10
 • Senast ändrad: 2022-01-11
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-09

Syfte

Kursen har som syfte att ge kunskap inom arbetspsykologi, utvecklingspsykologi, forskningsmetod samt klinisk psykologi.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

ARBETSPSYKOLOGI: Den hälsosamma arbetsplatsen
Kunskap och förståelse
- på en övergripande nivå redogöra för relevant forskning inom området
- beskriva och jämföra olika motivationsteorier
- redogöra för hur ledarskapet, arbetsgruppen samt den anställdas egna förhållningssätt kan påverka individens hälsa, välbefinnande och motivation
- redogöra för vanligt förekommande orsaker till upplevd stress samt stressrelaterad ohälsa inom arbetslivet

Färdigheter och förmåga
- Utifrån en kvalitativ ansats planera, genomföra samt rapportera en mindre studie vari det ingår att undersöka arbetsmiljön samt ge förslag på möjliga förbättringar i syfte att nå en hälsosammare arbetsplats

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över samt förhålla sig till forskningsetiska aspekter inom det aktuella området
- värdera och förhålla sig till användbarheten i olika förklaringsmodeller och teorier inom aktuellt område
- reflektera över samt förhålla sig till det ömsesidiga förhållandet mellan arbetsmiljöfaktorer, den anställdas motivation och hälsa


UTVECKLINGSPSYKOLOGI
Kunskap och förståelse
- redogöra och jämföra olika teorier rörande fysisk, kognitiv, emotionell och psykosocial utveckling, med tonvikt på barn och ungdom
- identifiera och jämföra centrala aspekter rörande fysisk, kognitiv, emotionell och psykosocial utveckling (med tonvikt på barn och ungdom)
- redogöra för betydelsen av arv och miljö gällande barnets utveckling (fysisk, kognitiv, emotionell och psykosocial utveckling med tonvikt på barn och ungdom)
- fördjupa och relatera utvecklingsaspekter till såväl intraindividuella och interindividuella skillnader, som normal (dvs genomsnitts) utveckling

Färdigheter och förmåga
- relatera teori och empiri till olika vardagliga exempel
- utifrån en kvalitativ ansats genomföra samt rapportera en mindre studie inom utvecklingspsykologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- resonera kring etiska frågeställningar som väcks inom det utvecklingspsykologiska forskningsfältet


FORSKNINGSMETOD
Kunskap och förståelse
- identifiera en problemställning, formulera en frågeställning, och välja forskningsdesign
- förstå kopplingen mellan psykologiska begrepp och observerbart beteende, särskilja olika skaltyper och skalnivåer vid mätning av psykologiska begrepp, samt översiktligt förstå begreppen reliabilitet och validitet
- vara orienterad i förhållandet population - stickprov, allmän sannolikhetsteori, samt förstå skillnaden mellan deskriptiv och inferentiell statistik

Färdigheter och förmåga
- genomföra statistiska analyser med hjälp av statistiskt dataprogram, tolka resultatet av bivariata statistiska analysmetoder
- redovisa en mindre empirisk undersökning i form av en rapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- självständigt värdera etiska aspekter i forskningsprocessen


KLINISK PSYKOLOGI
Kunskap och förståelse
- ge en aktuell översikt av synen på ohälsa och kliniska tillstånd relaterade till klinisk psykologi
- redogöra för de vanligaste tillstånden och syndromen inom klinisk psykologi
- redogöra för förklaringsmodeller för dessa tillstånd och syndrom, samt ge exempel interaktioner mellan olika orsaksfaktorer.
- redogöra för olika strategier för bedömning, analys och diagnosticering som finns tillgängliga
- redogöra för olika forskningsstrategier inom det kliniska forskningsfältet

Färdighet och förmåga
- utifrån fallbeskrivningar genomföra diagnostiska avvägningar och föreslå behandlingsstrategier
- kommunicera aktuell forskning inom området till olika grupper i samhället

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- resonera kring etiska frågeställningar inom det kliniska forskningsfältet
- värdera samhälleliga och individuella konsekvenser av olika synsätt på tillstånd och syndrom inom klinisk psykologi, samt deras behandling.

Innehåll

Kursen omfattar 4 moment:
1. Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen / Work Psychology: The Healthy Workplace 7.5 credits
2. Utvecklingspsykologi/Developmental Psychology 7.5 credits
3. Forskningsmetod/Research Methods 7.5 credits
4. Klinisk psykologi/Clinical Psychology 7.5 credits

De olika momenten innehåller bland annat:
1. teorier om motivation, stress, och stressrelaterad ohälsa, likväl som den anställdas och ledarens betydelse för att nå en hälsosammare arbetsplats. Vidare studeras olika metoder för kartläggning av arbetsmiljön och då främst med fokus på psykosociala faktorer.

2. att ge kunskap om a) teorier och forskning kring arv och miljöfaktorers betydelse för tillvaratagande och utveckling av individens intellektuella, emotionella och sociala resurser b) den psykologiska utvecklingen som en dynamisk process där olika faktorer, såväl inom individen som mellan individen och omvärlden, samspelar över tid c) den psykologiska utvecklingen under spädbarns-, småbarns-, skolbarns- och tonårstid.

3. att ge fördjupade kunskaper om forskningsprocessen, d.v.s förmågan att identifiera och analysera problem, formulera frågeställning, välja forskningsdesign, genomföra datainsamling och analysera samt tolka resultat. Kursen omfattar kvantitativ metodlära, olika aspekter av mätning och testning, statistik, etik, vetenskaplig kommunikation samt användningen av statistikprogram på dator. Delkursen ger även träning i att genomföra en vetenskaplig undersökning av en frågeställning inom psykologi, samt att tillgodogöra sig aktuell forskning från primärkällor (vetenskapliga artiklar).

4. en bakgrund till och definition av de vanligaste tillstånden och syndromen enligt DSM-5, samt redogöra för förklaringsmodeller och strategier för
bedömning, analys och diagnosticering inom klinisk psykologi. I kursen lyfts även forskningsetik och olika forskningsstrategier inom det kliniska forskningsfältet.

Behörighet

Psykologi GR (A) Basblock eller introduktionsblock 30 hp, eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, webbseminarier, projektarbete samt laborativa övningar.

Examination

2101: DK1, Moment 1, Skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
I momentet ingår kontakt med en reell organisation i form av en intervju. Arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. Det ingår flera delmoment för att bli godkänd på momentet.

2102: DK1, Moment 2, Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2204: DK2, Moment 1, Grundkunskap, Test/Quiz, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Flera delmoment ingår för att bli godkänd på momentet.

2205: DK2, Moment 2, Psykologisk utveckling, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Uppgiften är att genomföra en studie inom utvecklingspsykologi. Arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. Flera delmoment ingår för att bli godkänd på momentet, att författa en rapport samt ge skriftlig feedback till andra rapporter.

2206: DK2, Moment 3, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2207: DK3, Moment 1, Muntlig och skriftlig presentation, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Flera delmoment ingår för att bli godkänd på momentet, en skriftlig rapport, muntlig presentation samt ett antal obligatoriska laborationer i statistisk analys. Den skriftliga rapporten ska presenteras i enlighet med APA-standard.

2208: DK3, Moment 2, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2401: DK4, Moment 1, Skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Det skriftliga arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. För godkänt på momentet krävs att samtliga delmoment är avslutade och godkända.

2402: DK4, Moment 2, Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

För utdelning av poänggivande slutbetyg ska samtliga obligatoriska och examinerande moment vara godkända.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (G/U) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Momenten i kursen kan komma att byta ordning. Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS078G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Berk, L.
 • Titel: Development Through the Lifespan
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Pearson Higher Education
Moment 1
 • Författare/red: Aronnsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & Ingemar, I.
 • Titel: Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur & Kultur.
 • Författare/red: Lytsy, P., & Friberg, E.
 • Titel: Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och välbefinnande
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Kommentar: Rapport
 • Författare/red: Parding, K., Sjögren, F., Petersson, C., & Pekkari, N.
 • Titel: Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Kommentar: Rapport
 • Författare/red: Wallo, A., & Lundqvist, D.
 • Titel: Ledarskap för hälsa och välbefinnande
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Kommentar: Rapport
Moment 3
 • Författare/red: Borg, E., & Westerlund, J.
 • Titel: Statistik för beteendevetare.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber.
 • Författare/red: Svartdal, F.
 • Titel: Psykologins forskningsmetoder. En introduktion.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber AB.
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God Forskningssed
 • Förlag: Stockholm
 • Kommentar: Obligatorisk litteratur i moment 3, referenslitteratur på övriga moment.
Moment 4
 • Författare/red: Barlow, D.H., & Durand, W.M.
 • Titel: Abnormal Psychology. An integrative approach.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: CENGAGE Learning Custom Publishing.

Referenslitteratur

 • Titel: God Forskningssed
 • Förlag: Stockholm Vetenskapsrådet
 • Kommentar: Referenslitteratur i moment 1-2 och 4, obligatorisk litteratur i moment 3.
 • Författare/red: American Psychological Association
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological association.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: American Psychological Association
 • Kommentar: Manual för vetenskapligt skrivande. Lathund finns att tillgå i kursrummet.
Moment 4
 • Författare/red: American Psychiatric Association.
 • Titel: American Psychiatric Association, Mini-D 5. Diagnostiska kriterier enligt DSM-5.
 • Upplaga: Mini-D 5.
 • Förlag: Pilgrim press.
Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärarens anvisningar.

Sidan uppdaterades 2021-11-24