Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (B), Klinisk psykologi, 7,5 hp

Psychology Ba (B) Clinical Psychology, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS115G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Klinisk psykologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi och socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-02-20
Fastställd: 2017-06-20
Senast ändrad: 2017-06-20
Giltig fr.o.m: 2019-01-01

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper om klinisk psykologi såsom till exempel definition, kategorisering, identifikation och behandling av olika former av psykisk ohälsa.

Lärandemål

Efter kursen förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- ge en aktuell översikt av synen på ohälsa och kliniska tillstånd relaterade till klinisk psykologi
- redogöra för de vanligaste tillstånden och syndromen inom klinisk psykologi
- redogöra för förklaringsmodeller för dessa tillstånd och syndrom, samt ge exempel interaktioner mellan olika orsaksfaktorer.
- redogöra för olika strategier för bedömning, analys och diagnosticering som finns tillgängliga

Färdighet och förmåga
- utifrån exempel och fallbeskrivningar ha förmåga att göra översiktliga diagnostiska avvägningar och föreslå behandlingsstrategier.
- på en grundläggande nivå ha förmåga att tillämpa olika forskningsstrategier inom det kliniska forskningsområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- resonera kring de etiska frågeställningar som väcks inom det kliniska forskningsfältet.
- värdera samhälleliga och individuella konsekvenser av olika synsätt på tillstånd och syndrom inom klinisk psykologi, samt deras behandling.

Innehåll

Kursen ska ge en bakgrund till och definition av de vanligaste tillstånden och syndromen enligt DSM-5, samt redogöra för förklaringsmodeller och strategier för bedömning, analys och diagnosticering inom klinisk psykologi. Kursinnehållet omfattar även forskningsmetoder inom den kliniska psykologin.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete samt laborativa övningar.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Barlow, D.H., & Durand, W.M.
Titel: Abnormal Psychology. An integrative approach.
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Wadsworth

Referenslitteratur
American Psychiatric Association, Mini-D 5. Diagnostiska kriterier enligt DSM-5. Pilgrim press, 2013

Övrig information

Kursen kan ingå i examen och tillgodoräknas inom Psykologi GR (B) Tillämpningsblock, 30 hp, tillsammans med den obligatoriska delkursen Forskningsmetodik I, 7,5 hp, när grundkursen Psykologi GR (A) Basblock 30 hp är godkänd.