Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Psykologi GR (B), Klinisk psykologi, 7,5 hp

Psychology BA (B), Clinical Psychology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS157G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Klinisk psykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-07
 • Senast ändrad: 2021-05-07
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper om klinisk psykologi såsom till exempel definition, kategorisering, identifikation och behandling av olika former av psykisk ohälsa.

Lärandemål

Efter kursen förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- ge en aktuell översikt av synen på ohälsa och kliniska tillstånd relaterade till klinisk psykologi
- redogöra för de vanligaste tillstånden och syndromen inom klinisk psykologi
- redogöra för förklaringsmodeller för dessa tillstånd och syndrom, samt ge exempel interaktioner mellan olika orsaksfaktorer.
- redogöra för olika strategier för bedömning, analys och diagnosticering som finns tillgängliga
- redogöra för olika forskningsstrategier inom det kliniska forskningsfältet

Färdighet och förmåga
- utifrån fallbeskrivningar genomföra diagnostiska avvägningar och föreslå behandlingsstrategier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- resonera kring etiska frågeställningar inom det kliniska forskningsfältet.
- värdera samhälleliga och individuella konsekvenser av olika synsätt på tillstånd och syndrom inom klinisk psykologi, samt deras behandling.

Innehåll

Kursen ska ge en bakgrund till och definition av de vanligaste tillstånden och syndromen enligt DSM-5, samt redogöra för förklaringsmodeller och strategier för bedömning, analys och diagnosticering inom klinisk psykologi. I kursen lyfts även forskningsetik och olika forskningsstrategier inom det kliniska forskningsfältet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Stöd i lärandeprocessen ges via inspelade föreläsningar och studentinteraktion.

Examination

2101: Moment 1, Skriftlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2102: Moment 2, Skriftlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2103: Moment 3, Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (G/U) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan ingå i examen och tillgodoräknas inom Psykologi GR (B) Tillämpningsblock, 30 hp, tillsammans med den obligatoriska delkursen Forskningsmetodik I, 7,5 hp, när grundkursen Psykologi GR (A) Basblock 30 hp är godkänd.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS115G.

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Barlow, D.H., & Durand, W.M.
 • Titel: Abnormal Psychology. An integrative approach.
 • Förlag: CENGAGE Learning Custom Publishing
 • Upplaga: senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: American Psychiatric Association.
 • Titel: American Psychiatric Association, Mini-D 5. Diagnostiska kriterier enligt DSM-5.
 • Förlag: Pilgrim press.
 • Upplaga: Mini-D 5.
 • Författare/red: American Psychological Association.
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological association.
 • Förlag: American Psychological Association.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Manual för vetenskapligt skrivande. Lathund finns att tillgå i kursrummet.
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God Forskningssed
 • Förlag: Stockholm: Vetenskapsrådet
 • Kommentar: Referenslitteratur i moment 1-2 och 3
Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärarens anvisningar.