Psykologi GR (B), Politisk psykologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi GR (B), Politisk psykologi, 7,5 hp

Psychology BA (B), Political Psychology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS165G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Politisk psykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-10
 • Senast ändrad: 2021-09-23
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-06

Syfte

Kursen syftar till att introducera politisk psykologi och skapa förståelse för hur psykologiska processer påverkar individen i politiska kontexter, samt skapa förståelse för psykologins betydelse I exempelvis valrörelser.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för grundläggande teorier och teoribildning inom politisk psykologi.
• visa förståelse för hur psykologiska faktorer som exempelvis “framing” påverkar människors politiska beteenden.
• redogöra för hur grupprocesser påverkar psykologiska faktorer som lydnad, etnocentrism, främlingsfientlighet och fördomar.

Färdigheter och förmåga
• resonera kring politiska ageranden utifrån relevant teoribildning inom politisk psykologi.
• visa på förklaringar till hur psykologiska mekanismer influerar politiskt beslutsfattande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• bedöma olika politiska utspel och ageranden och ge förklaringar utifrån teoribildning inom politisk psykologi.

Innehåll

Politisk psykologi syftar till att skapa förståelse för olika frågor som berör politiskt beteende från ett psykologiskt perspektiv.

Inom politisk psykologi studerar man processer relaterade till hur människor fattar politiska beslut med utgångspunkt i röstningsbeteenden samt identifierar sig med politiska partier. Politisk psykologi fokuserar på individuell nivå (attityder, värderingar, beslutsfattande, ideologi, personlighet) och rör sig sedan mot vilken roll personlighet spelar in i en politisk kontext, hur ledarskap och ideologi påverkar människor, hur människor upplever och tar in information, beteenden vid val, samt hur människor fattar gemensamma beslut är centrala delar i kursen. Politisk psykologi studerar även hur fördomar, diskriminering och attityder formas och påverkar en politisk diskurs. Andra delar som berörs inom kursen är psykologiska förklaringsmodeller för att förklara politisk terrorism, proteströrelser och hur/varför revolter uppstår.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs. All undervisning ges via webben. Stöd i lärandeprocessen ges via inspelade föreläsningar och studentinteraktion.

Examination

1101: Moment 1, Skriftlig redovisning, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1201: Moment 2, Muntlig och skriftlig presentation, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1301: Moment 3, Hemtentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Skriftliga arbeten presenteras i enlighet med APA-standard.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (G/U) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS114G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gilovich, T., & Ross, L.
 • Titel: The Wisest One in the Room.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Free Press.
 • Författare/red: Jost, J.T., Sidanius, J.
 • Titel: Political Psychology
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Psychology Press
Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärarens anvisningar.

Sidan uppdaterades 2021-09-29