Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (B), Politisk Psykologi, 7,5 hp

Psychology BA (B), Political Psychology, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS114G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Politisk Psykologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi och socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-06-08
Fastställd: 2018-10-08
Senast ändrad: 2018-10-08
Giltig fr.o.m: 2019-01-01

Syfte

Kursen syftar till att introducera politisk psykologi och skapa förståelse för hur psykologiska processer påverkar individen i politiska kontexter, samt skapa förståelse för psykologins betydelse I exempelvis valrörelser.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för grundläggande teorier och teoribildning inom politisk psykologi.
• visa förståelse för hur psykologiska faktorer som exempelvis “framing” påverkar människors politiska beteenden.
• redogöra för hur grupprocesser påverkar psykologiska faktorer som lydnad, etnocentrism, främlingsfientlighet och fördomar.

Färdigheter och förmåga
• resonera kring politiska ageranden utifrån relevant teoribildning inom politisk psykologi.
• visa på förklaringar till hur psykologiska mekanismer influerar politiskt beslutsfattande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• bedöma olika politiska utspel och ageranden och ge förklaringar utifrån teoribildning inom politisk psykologi.

Innehåll

Politisk psykologi syftar till att skapa förståelse för olika frågor som berör politiskt beteende från ett psykologiskt perspektiv.

Inom politisk psykologi studerar man processer relaterade till hur människor fattar politiska beslut med utgångspunkt i röstningsbeteenden samt identifierar sig med politiska partier. Politisk psykologi fokuserar på individuell nivå (attityder, värderingar, beslutsfattande, ideologi, personlighet) och rör sig sedan mot vilken roll personlighet spelar in i en politisk kontext, hur ledarskap och ideologi påverkar människor, hur människor upplever och tar in information, beteenden vid val, samt hur människor fattar gemensamma beslut är centrala delar i kursen. Politisk psykologi studerar även hur fördomar, diskriminering och attityder formas och påverkar en politisk diskurs. Andra delar som berörs inom kursen är psykologiska förklaringsmodeller för att förklara politisk terrorism, proteströrelser och hur/varför revolter uppstår.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs. All undervisning ges via webben.

Examination

Kursen examineras skriftligt genom obligatoriska uppgifter och tentamen.
Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Gilovich, T., & Ross, L.
Titel: The Wisest One in the Room.
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Free Press.

Författare/red: Huddy, L., Sears, D.O., & Levy, J.S.
Titel: The Oxford Handbook of Political Psychology.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Oxford University press.

Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärarens anvisningar.