Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Psychology BA (B), Developmental Psychology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS167G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Utvecklingspsykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-10
 • Senast ändrad: 2022-01-11
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-09

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper om utvecklingsrelaterade processer hos barn och ungdomar.

Kursen tar även upp olika både äldre och nyare teoretiska infallsvinklar, diskuterar grundläggande forskningsresultat samt vad dessa betyder i praktisk klinisk tillämpning. Undervisningen har som mål att sammankoppla och integrerar olika teorier för att skapa en bas för diskussioner om hur barns och ungdomars växlande kan gynnas eller hämmas.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten att kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra och jämföra olika teorier rörande fysisk, kognitiv, emotionell och psykosocial utveckling, med tonvikt på barn och ungdom
- identifiera och jämföra centrala aspekter rörande fysisk, kognitiv, emotionell och psykosocial utveckling (med tonvikt på barn och ungdom)
- redogöra för betydelsen av arv och miljö gällande barnets utveckling (fysisk, kognitiv, emotionell och psykosocial utveckling med tonvikt på barn och ungdom)
- fördjupa och relatera utvecklingsaspekter till såväl intraindividuella och interindividuella skillnader, som normal (dvs genomsnitts) utveckling

Färdigheter och förmåga
- relatera teori och empiri till olika vardagliga exempel
- utifrån en kvalitativ ansats genomföra samt rapportera en mindre studie inom utvecklingspsykologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- resonera kring etiska frågeställningar som väcks inom det utvecklingspsykologiska forskningsfältet

Innehåll

Kursen behandlar bland annat
1) teorier och forskning kring arv och miljöfaktorers betydelse för tillvaratagande och utveckling av individens intellektuella, emotionella och sociala resurser
2) den psykologiska utvecklingen som en dynamisk process där olika faktorer, såväl inom individen som mellan individen och omvärlden, samspelar över tid
3) den psykologiska utvecklingen under spädbarns-, småbarns-, skolbarns- och tonårstid.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att Psykologi GR (A) Basblock eller introduktionsblock 30 hp, eller motsvarande är slutfört.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, projektarbeten samt laborativa övningar.

Examination

2201: Moment 1, Grundkunskap, Test/Quiz, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Flera delmoment ingår för att bli godkänd på momentet.

2202: Moment 2, Psykologisk utveckling, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Uppgiften är att genomföra samt rapportera en studie inom utvecklingspsykologi. Arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. Flera delmoment ingår för att bli godkänd på momentet, att författa en rapport samt ge skriftlig feedback till andra rapporter.

2203: Moment 3, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

Länk till betygskriterier vid Mittuniversitetet: www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan ingå i examen och tillgodoräknas inom vissa kombinationer av tillämpningsblock, förutsatt att kurserna Psykologi GR (A) Basblock 30 hp samt Forskningsmetodik I 7,5 hp är godkända.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS116G.

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Berk, L.
 • Titel: Development Through the Lifespan
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Pearson Higher Education

Referenslitteratur

 • Författare/red: American Psychological Association.
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological association.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: American Psychological Association.
 • Kommentar: Manual för vetenskapligt skrivande. Lathund finns att tillgå i kursrummet.
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God Forskningssed
 • Förlag: Stockholm, Vetenskapsrådet
 • Kommentar: Referenslitteratur i moment 1-2 och 3
Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt instruktioner från kursansvarig.

Sidan uppdaterades 2021-11-24