Kursplan

Kursplan för Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis, 22.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS085G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet
 • Högskolepoäng: 22,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Medicin 60%
 • Ansvarig institution: Psykologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2015-03-11
 • Fastställd: 2015-03-19
 • Senast ändrad: 2016-03-23
 • Giltig fr.o.m: 2016-08-29

Syfte

Kursen består av två moment. Det första momentet av kursen har som syfte att ge en introduktion till centrala teorier inom arbets- organisationspsykologin, och förståelse för psykologins betydelse för skapande av en hållbar och effektiv organisation. Det andra momentets syfte är att ge fördjupade kunskaper inom något område relevant för arbetslivet i vid mening, genom träning i empirisk tillämpning i form av ett uppsatsarbete.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Moment I: Arbets- och organisationspsykologi

Kunskap och förståelse
- Redogöra för centrala teorier om hur arbetets innehåll, utformning och organisation påverkar individers och arbetsgruppers hälsa, motivation, lärande, personliga utvecklingsmöjligheter samt långsiktiga anställningsbarhet.
- Kritiskt värdera områdets bidrag till förståelsen av organisationens problem och möjligheter.

Färdighet och förmåga
- Självständigt kunna identifiera och beskriva problem och möjligheter i en organisation i privat eller offentlig sektor utifrån arbets- och organisationspsykologiska teorier.
- Tillämpa central arbets- och organisationspsykologisk teoribildning i beskrivning och analys av en organisation.
- Planera och genomföra processer som stöder individer och arbetsgrupper i utveckling och lärande inom organisationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Granska och värdera etiska förhållningssätt i organisationer utifrån olika perspektiv som till exempel genus och mångfald.

Moment II: Uppsatsarbete

Kunskap och förståelse
- På basis av teori och empiri formulera forskningsfrågor relaterade till valt område inom arbetslivet (i vid mening) samt applicera lämplig forskningsdesign.

Färdighet och förmåga
- Sammanställa, analysera och tolka insamlade data i förhållande till en problemställning.
- Presentera genomförd studie skriftligt, i enlighet med APA-manualen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Självständigt värdera etiska aspekter i forskningsprocessen.
- Analysera och värdera egna och annan students resultat i relation till dess vetenskapliga värde.

Innehåll

Moment I: Arbets- och Organisationspsykologi, 7.5 hp
Kursen behandlar teoretiska perspektiv på organisationer, organisationskultur, ledarskap, arbetsgrupper, lärande och arbetsmotivation.

Moment II: Uppsatsarbete, 15 hp
Självständigt genomförande av forskningsuppgift i form av ett uppsatsarbete relevant för arbetslivet i vid mening. Uppsatsen skrivs i par i den mån det är möjligt, medan opposition och försvar genomförs individuellt.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs antagning till psykologprogrammet samt minst 60 hp kurser på grundnivå, vilka ska inkludera de kurser i forskningsmetod som ges inom ramen för programmet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Moment I: Arbets- och organisationspsykologi Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Moment II: Uppsatsarbete
Undervisningen ges främst i form av handledning samt slutseminarier. Obligatorisk närvaro vid slutseminariet, vid opposition och försvar av uppsats, samt närvaro vid två övriga oppositionsseminarier.

Kursen är öppen för internationellt utbyte och kan därför komma att ges på engelska.

Examination

Moment I: Arbets- och organisationspsykologi, 7.5 hp Kunskapsredovisningen sker dels i form av skriftliga tentamina och dels seminarier. För godkänt på kursen ska krav på obligatorisk närvaro vara uppfyllda.

Moment II: Uppsatsarbete, 15 hp
Det vetenskapliga arbetet redovisas i form av en uppsats vilken bedöms vid ett uppsatsseminarium. Till examinationen hör att man, förutom att vara respondent för sin egen uppsats, har haft rollen som opponent vid ett uppsatsseminarium. För godkänt på kursen krävs även deltagande vid tre oppositionsseminarier utöver det egna.

Betygskriterirer se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Borg, E., & Westerlund, J.
 • Titel: Statistik för beteendevetare.
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Författare/red: DeVellis, R. F.
 • Titel: Scale development; Theory and applications.
 • Förlag: Newbury Park: SAGE publications
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Författare/red: Field, A.
 • Titel: Discovering statistics using SPSS for Windows.
 • Förlag: SAGE publications
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Författare/red: Wood, S., & West, M.
 • Titel: The psychology of work and organizations.
 • Förlag: Cengage learning EMEA
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Utöver kurslitteraturen tillkommer forskningsartiklar efter lärarens anvisning samt artiklar relevanta för det vetenskapliga arbetet, vilka studenten själv svarar för att söka.

Research articles specified by the teacher will be added to the course reading. In addition, students are responsible for finding articles relevant for their research.
Övrig information Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till aktuell kursplan.
Uppsatsen ger möjlighet att ansöka om kandidatexamen.
All undervisning är examinationsgrundande och seminarier, gruppövningar och laborationer är obligatoriska. Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro kan ges möjlighet att komplettera detta under det följande året eller vid nästkommande tillfälle som kursen ges.