Psykologi GR (C), Självständigt arbete, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Psykologi GR (C), Självständigt arbete, 30 hp

Psychology BA (C), Independent Project, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS149G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Självständigt arbete
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Fastställd: 2021-05-10
 • Senast ändrad: 2023-02-07
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i ämnet psykologi genom träning i empirisk tillämpning i form av ett uppsatsarbete.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

FÖRBEREDANDE KURS

Kunskap och förståelse
• Formulera sökstrategier, kritiskt granska och analysera såväl källor som sökresultat, tolka litteraturreferenser samt känna till olika publikationstyper.
• Visa förståelse för kopplingen mellan frågeställning och forskningsmetodologiskt angreppssätt.

Färdigheter och förmåga
• Utforma en egen forskningsplan som förberedelse för uppsatsen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Värdera en studies slutsatser på basis av vetenskapligt värde och förankring i aktuell kunskap.
• Självständigt värdera etiska aspekter i forskningsprocessen


FORSKNINGSMETOD

Kunskap och förståelse
• Redogöra för huvuddragen hos olika delar av klassisk testteori.
• Redogöra för olika forskningsdesigner, datainsamlingsmetoder och analysmetoder.

Färdigheter och förmåga
• Visa förmåga att tillämpa klassisk testteori på utvärdering av test.
• Visa förmåga att avgöra vilken analysmetod som ska användas baserat på frågeställning, design och data.
• Självständigt kunna använda statistikprogram för att genomföra statistiska analyser och tolka resultat.
• Utifrån ett givet område kunna planera och genomföra en mindre kvalitativ undersökning, samt analysera, tolka och presentera kvalitativ forskningsinformation.
• Kunna utforma forskningspersons-information utifrån relevanta forskningsetiska bedömningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna kritiskt granska och värdera forskningsresultat i relation till frågeställning, studiedesign och forskningsetiskt perspektiv


UPPSATS

Kunskap och förståelse
• På basis av teori och tidigare forskning identifiera vetenskapliga problem, formulera forskningsfrågor och välja forskningsdesign.

Färdigheter och förmåga
• Sammanställa, analysera och tolka insamlade data i förhållande till en problemställning.
• Presentera eget och andras vetenskapliga arbete skriftligt och muntligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Analysera, kritiskt granska och värdera eget och andras vetenskapliga arbete.
• Självständigt värdera etiska aspekter i forskningsprocessen.

Innehåll

Kursen omfattar delkurserna:
Förberedande kurs 7,5 hp
Forskningsmetod 7,5 hp
Uppsats 15 hp

De olika delkurserna belyser bl a:
• Fördjupning i forskningsdesign inom psykologi.
Analys, tolkning och presentation av kvalitativ forskningsinformation, klassisk testteori samt ofta använda multivariata statistiska metoder. Användandet av statistiskt analysprogram utgör ett viktigt inslag i kursen.

• Självständigt genomförande av en forskningsuppgift i form av ett uppsatsarbete.

Behörighet

Behörighetskrav om 60 hp från kurser inrättade med psykologi som huvudområde/huvudämne, var av minst 30 hp ska vara Psykologi GR (B) inklusive Forskningsmetod 7,5 hp, eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Förberedande kurs:
Undervisningen ges i form av föreläsningar, handledning och seminarier.

Forskningsmetod:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborativa övningar.

Uppsats:
Undervisningen ges främst i form av handledning samt slutseminarier. Obligatorisk närvaro vid slutseminariet vid opposition och försvar av uppsats samt närvaro vid tre övriga oppositionsseminarier.

Examination

1101: Projektplan, Muntlig och skriftlig presentation, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Ingår fler delmoment för att bli godkänd på momentet. Projektplanen presenteras i enlighet med APA-standard. Denna examination måste vara avklarad och godkänd för tillträde till delkurs 3, Uppsats.

2101: Forskningsmetodik, Kvalitativ metod, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Inom ramen för examinationen ingår flera delmoment.

2205: Forskningsmetodik, Kvalitativ metod, Tentamen, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2301: Forskningsmetodik, Kvantitativ metod, Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3101: Empirisk studie inkl. ventileringsseminarium, Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Inom ramen för uppsatsarbete genomförs en empirisk studie vilken rapporters i enlighet med APA-standard. Vidare ingår det att muntligen försvara det egna arbete samt opponera på tilldelad uppsats. Utöver försvar och opponering ingår det aktivt deltagande vid ytterligare treventileringsseminarium, vilka ej ska vara relaterade till opponering/försvar.

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

Länk till betygskriterier vid Mittuniversitetet: https://www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro kan ges möjlighet att komplettera detta under det följande året eller vid nästkommande tillfälle som kursen ges.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

För att få påbörja delkurs Uppsats 15 hp ska delkurs Förberedande kurs 7,5 hp inkl. projektplan vara avslutad och godkänd.

Tillgång till distansöverbryggande teknik krävs vari det ingår en väl fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS086G.

Kursbevis, tillgodoräknande, överklaganden mm regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Apa style and grammar guidelines
 • Webbadress: apastyle.apa.org
 • Titel: CODEX regler och riktlinjer för forskning
 • Webbadress: www.codex.uu.se
 • Titel: God forskningssed
 • Upplaga: Vetenskapsrådet VR1708
 • Webbadress: https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/Go dforskningssed_ VR_2017.pdf
 • Författare/red: Dancey, C. P. & Reidy, J.
 • Titel: Statistics without maths for psychology
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Pearson
 • Författare/red: Howitt, D.
 • Titel: Introduction to Qualitative Methods in Psychology
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Pearson Education
 • Författare/red: Navarro, D., Foxcroft, D., & Faulkenberry, T.J.
 • Titel: Learning statistics with JASP a tutorial for psychology students and other beginners
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: JASP (open access)

Referenslitteratur

 • Författare/red: Allwood, C.M. & Erikson, M.G.
 • Titel: Grundläggande vetenskapsteori: förpsykologi och andra beteendevetenskaper
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Creswell, W.J., & Creswell, J.D
 • Titel: Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage

Aktuella forskningsartiklar samt litteraturförslag enligt lärares anvisningar.

Sidan uppdaterades 2023-02-07