Kursplan för Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp

Psychology Ba (C), Bachelor thesis, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS086G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Uppsatskurs
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2015-03-11
 • Fastställd: 2016-09-28
 • Senast ändrad: 2016-09-28
 • Giltig fr.o.m: 2015-08-16

Syfte

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i ämnet psykologi, genom träning i empirisk tillämpning i form av ett uppsatsarbete.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Förberedande kurs:
Kunskap och förståelse
• Formulera sökstrategier, kritiskt granska och analysera såväl källor som sökresultat, tolka litteraturreferenser samt känna till olika publikationstyper.
• Ta ställning till studier med olika designer.

Färdigheter och förmåga
• Utforma en egen forskningsplan som förberedelse för uppsatsen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Värdera en studies slutsatser på basis av vetenskapligt värde, förankring i aktuell kunskap .
• Självständigt värdera etiska aspekter i forskningsprocessen


Forskningsmetod:
Kunskap och förståelse
• Redogöra för huvuddragen hos olika delar av den klassiska testteorin och kunna tillämpa densamma i samband med utvärdering av tes.
• Redogöra för tillvägagångssättet vid olika varianter av variansanalys och regressionsanalys.

Färdigheter och förmåga
• Med hjälp av dataprogrammet SPSS, psykometriskt utvärdera ett test och genomföra variansanalyser samt regressionsanalyser.
vara bekant med hur utfallet från en psykometrisk analys och variansanalys samt regressionsanalys ska redovisas i en vetenskaplig artikel

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Ta ställning till studier med olika designer och värdera en studies slutsatser på basis av vetenskapligt värde, förankring i aktuell kunskap och samtliga metodaspekter


Uppsats:
Kunskap och förståelse
• På basis av teori och tidigare forskning identifiera vetenskapliga problem, formulera forskningsfrågor och välja forskningsdesign.

Färdigheter och förmåga
• Sammanställa, analysera och tolka insamlade data i förhållande till en problemställning
• Presentera egna resultat muntligt och i skrift och värdera resultatens vetenskapliga värde.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Presentera, analysera och värdera andras vetenskapliga resultat, samt ge konstruktiv kritik.
• Självständigt värdera etiska aspekter i forskningsprocessen

Studenter som studerar på utbildningsprogram förväntas välja problemområde som ligger inom ramen för programmet ifråga.

Innehåll

Kursen omfattar delkurserna Förberedande kurs 7,5 hp, Forskningsmetod 7,5 hp samt Uppsats 15 hp.
De olika delkurserna belyser bl a:
• fördjupning i forskningsdesign inom psykologi.
• klassisk testteori (bl a allmänt om psykologiska mätningar, reliabilitetsteori,
validitetsteori och faktoranalys) samt några ofta använda statistiska metoder
(flervägsvariansanalys, multipel linjär regressionsanalys och multipel logistisk
regressionsanalys). Användandet av dataprogrammet SPSS utgör ett viktigt
inslag i kursen.
• självständigt genomförande av en forskningsuppgift i form av ett uppsatsarbete.

Behörighet

Psykologi GR (A) Basblock 30 hp samt Psykologi GR (B) Tillämpningsblock 30 hp eller motsvarande, varav minst 7.5 hp forskningsmetod i psykologi (kvantitativ metod).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Förberedande kurs:
Undervisningen ges i form av föreläsningar, handledning och seminarier.

Forskningsmetod:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborativa övningar.

Uppsats:
Undervisningen ges främst i form av handledning samt slutseminarier. Obligatorisk närvaro vid slutseminariet vid opposition och försvar av uppsats samt närvaro vid två övriga oppositionsseminarier.

Kursen ges både som distanskurs (halvfart) och som campuskurs (helfart). Kursen är öppen för internationella studenter och kan därför komma att ges på engelska.

Examination

Förberedande kurs 7,5 hp
Forskningsmetod 7,5 hp
Uppsats 15 hp

Kunskapsredovisningen sker dels i form av skriftliga tentamina, skriftliga och muntliga projektarbeten.

Betygskriterirer se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till aktuell kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Titel: Kompendium, aktuella forskningsartiklar samt litteraturförslag enligt lärares anvisningar.
Moment 2
 • Författare/red: A. Field
 • Titel: Discovering statistics using SPSS for Windows.
 • Ort: London
 • Förlag: SAGE Publications
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Författare/red: Borg, E., & Westerlund, J.
 • Titel: Statistik för beteendevetare
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Författare/red: R.F. DeVellis
 • Titel: Scale development; Theory and Applications
 • Förlag: Newbury Park: SAGE Publications
 • Upplaga: senaste upplagan
Kompletterande litteratur samt stenciler kommer dessutom att delas ut i samband med föreläsningar och datalaborationer.
Övrig information
Kravet för att påbörja uppsatsskrivandet är godkänd Förberedande kurs.

All undervisning är examinationsgrundande och seminarier, gruppövningar och laborationer är obligatoriska. Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro kan ges möjlighet att komplettera detta under det följande året eller vid nästkommande tillfälle som kursen ges.