Socialt arbete är ett ämne som är särskilt inriktat på människors sociala och ekonomiska utsatthet.

För att kunna möta de sociala utmaningarna om bland annat barn och unga som far illa, äldre, hemlöshet, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, missbruk/beroende, segregation och utanförskap behövs kunskap i ämnet socialt arbete. Ämnet socialt arbete vid Mittuniversitetet är en del av ett internationellt forsknings- och utbildningsfält av kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att främja social rättvisa. Forskning i socialt arbete syftar till att förstå sociala problem på individ-, grupp- och samhällsnivå, samt kritiskt analysera orsakerna bakom dess uppkomst, utbredning och omfattning i syfte att identifiera stödjande, förebyggande och åtgärdande insatser på lokal, nationell och global nivå.

Utöver socionomutbildningen erbjuder Mittuniversitetet regelbundet kurser för dig som är engagerad i sociala frågor och intresserad av att förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen.

Sidan uppdaterades 2014-08-22