Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp

Social Work Ma, Ethnicity, Gender and Power 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SA006A
Ämne huvudområde: Socialt arbete
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Etnicitet, Genus och Makt
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Psykologi och socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2009-09-20
Senast ändrad: 2014-05-23
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig teoretiska och metodologiska kunskaper kring etnicitet, genus och makt samt dess intersektionella relationer. Syftet är att förbättra förmågan till kritiska analyser samt att tillämpa vetenskapliga metoder som leder till ökad kritisk självreflekterande förmåga, anti-rasistiska och emancipatoriska praktiker i socialt arbete.

Lärandemål

Studenterna ska efter kursen ha
- en fördjupad kunskap om etnicitet och genus som maktdimensioner i olika sammanhang samt hur en intersektionell analys ger förutsättningar för en komplex förståelse av maktrelationer.
- kunskap om poststrukturella, feministiska och postkoloniala kunskapsteoretiska traditionernas betydelse för förståelsen av olika maktrelationers konsekvenser för diskriminering och förtryck.
- fördjupad kritisk reflekterande förmåga kring språkets ojämlikhetsskapande och diskriminerande praktiker.
- tillägnat sig vetenskapliga färdigheter för att tillämpa anti-rasistiskt och emancipatoriskt arbetssätt i socialt arbete.

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper för analyser kring etnicitet, genus och makt med särskilt fokus på hur dessa maktdimensioner samverkar i olika situationer och sammanhang, lokalt, nationellt och globalt. Med utgångspunkt i poststrukturella, feministiska och postkoloniala kunskapsfält problematiseras maktrelationer i teoretiska och praktiska sammanhang i relation till social rättvisa och socialt förändringsarbete. Situerad kunskap och självreflektion samt språkets ojämlikhetsskapande och diskriminerande praktiker ägnas särskild betydelse.

Behörighet

Socionomexamen
eller
Kandidatexamen i socialt arbete
eller
Kandidatexamen med 90 hp i annat beteende- eller samhällsvetenskapligt ämne där kursinnehållet i examen möjliggör för studenter att tillgodogöra sig den avancerade nivån i socialt arbete
eller
180 hp förvärvat inom socionomprogrammet på Mittuniversitetet, där 15 hp ska vara självständigt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshop.

Examination

1) Seminarier
2) skrivworkshop
3) gruppsessioner med presentationer av studenternas papers där studenterna ges möjlighet att presentera och kritiskt diskutera varandras arbeten

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ahmed, Sara
Titel: A phenomenology of whiteness.
Förlag: Feminist Theory, vol. 8(2): 149-168.

Författare/red: Brah, Avtar & Phoenix, Ann
Titel: Ain’t I a Woman? Revisiting intersectionality.
Upplaga: 2004
Förlag: Journal of International Women’s Studies. Vol. 5 No 3: 75-86.

Författare/red: Connell, Raewyn
Titel: Gender in world perspective
Upplaga: 2009, (180 s.)
Förlag: Polity Press

Författare/red: Dominelli Lena
Titel: Anti-oppressive Social Work Theory and Practice.
Upplaga: 2002, (211 s.)
Förlag: Palgrave Macmillan

Författare/red: Haraway, Donna
Titel: Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.
Upplaga: 1988
Förlag: Feminist Studies, 14, no. 3 (Fall 1988): 575-599

Författare/red: June Allan, Briskman, Linda & Pease, Bob
Titel: Critical Social Work: Theories and Practices for a Socially Just World.
Upplaga: 2009, 352 p.
Förlag: Allen & Unwin

Författare: Jönsson, J H. & Kamali, M. (2012)
Artikeltitel: Fishing for development: A question for social work
Tidskrift: International Social Work
År/Volym/nr/sidor: 55(4), 504–521

Författare/red: Kamali Masoud
Titel: Racial Discrimination: Institutional Patterns and Politics.
Upplaga: 2008, (315 s.)
Förlag: Routledge

Författare/red: Lewis, Gail
Titel: Situated Voices. ‘Black women’s experience’ and social work.
Upplaga: 1996
Förlag: Feminist Review, No. 53 (Summer 1996): 24-56.

Författare/red: Livholts, M. (red.) (2012)
Titel: Emergent writing methodologies in feminist studies
Förlag: Routledge, Introduction, chapters 4, 5, 7, 9, 10 (88 pages)

Författare/red: Loomba Ania
Titel: Colonialism/Postcolonialism.
Upplaga: 2005, (263 s.)
Förlag: Routledge

Författare/red: Mohanty, Chandra Talpade
Titel: Under Western Eyes. Feminist Scholarship and Colonial Discourses.
Upplaga: 1988
Förlag: Feminist Review, nr 30: 61-88.

Författare/red: Moodysson, Lukas
Titel: Mammoth
Upplaga: 2009, DVD-film
Förlag: Sonet Film

Författare/red: Pease, B. (2010)
Titel: Undoing Privilege. Unearned Advantage in a Divided World
Förlag: Zed Books. (224 pages)

Författare/red: Van Dijk Teun
Titel: Discourse and Power.
Upplaga: 2008, (308 s.)
Förlag: Palgrave Macmillan