Socialt arbete AV, Forskningsmetod, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Socialt arbete AV, Forskningsmetod, 7,5 hp

Social Work MA, Research Methods, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SA060A
 • Ämne huvudområde: Socialt arbete
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Forskningsmetod
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Vård 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Fastställd: 2021-04-12
 • Senast ändrad: 2022-11-11
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-15

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska ha tillägnat sig fördjupade kunskaper för att självständigt kunna utforma kvalitativa såväl som kvantitativa forskningsdesigner och kritiskt kunna diskutera teoretiska och metodologiska argument som används inom ramen för respektive forskningsansats. Vidare ska studenten självständigt kunna kritiskt granska vetenskapliga texter, analysera såväl kvalitativa som kvantitativa datamaterial och tillämpa forskningsetiska principer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Förstå relationen mellan frågeställningar och metod
- Kunna diskutera och kritiskt granska vetenskapsteoretiska utgångspunkter och tillämpningen av olika forskningsmetoder i socialt arbete

Färdighet och förmåga
- Kunna formulera forskningsfrågor och utforma vetenskapliga undersökningar av kvalitativ och kvantitativ art inom det sociala arbetets forskningsfält
- Visa förmåga att analysera kvalitativa och kvantitativa datamaterial
- Visa förmåga att tillämpa forskningsetiska principer på forskning i socialt arbete
- Visa förmåga att kritiskt och självständigt granska och analysera ett vetenskapligt arbete i socialt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kritiskt kunna reflektera över för- och nackdelar med kvantitativa respektive kvalitativa forskningsansatser
- Framföra kritik på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt
- Kunna värdera och diskutera etiska förhållningssätt i relation till olika typer av metodval
- Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om tillämpningen av kvalitativa och kvantitativa metoder i forskning inom det sociala arbetets forskningsfält. I kursen läggs stor vikt vid praktiska tillämpningar som omfattar hela forskningsprocessen, dvs. problemdefinition och avgränsning, forskningsdesign, datainsamling, databearbetning, analys samt fördjupade kunskaper om hur teorier kan användas i analys av empiriska material. Här ingår även moment där kursdeltagarna tränas i ett reflexivt betraktelsesätt samt förmågan att kritiskt granska ett vetenskapligt arbete och bedöma etiska aspekter i samhällsvetenskaplig forskning.

Behörighet

Kandidatexamen i socialt arbete
eller
Kandidatexamen med 90 hp i annat beteende - eller samhällsvetenskapligt ämne där kursinnehållet i examen möjliggör för studenter att tillgodogöra sig avancerade nivån i socialt arbete
eller 180 hp förvärvat inom socionomprogrammet på Mittuniversitetet, där 15 hp ska vara självständigt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

0020: Skriftlig inlämningsuppgift I, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

0030: Skriftlig inlämningsuppgift II, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

0050: Seminarium, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom två individuella inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i ett seminarium. Inlämningsuppgifterna och seminariet preciseras närmare i studiehandledningen.

För betyg G – VG krävs, förutom godkännande av de skriftliga uppgifterna aktivt och obligatoriskt deltagande i ett seminarium.

Länk till betygskriterier vid Mittuniversitetet: https://www.miun.se/education/meet-mid-sweden-university/swedish-study-system/betygskriterier/

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen ingår i Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp.

Kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod SA009A.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Creswell, J.W. (2013)
 • Titel: Qualitative inquiry & Research design. Choosing Among Five Approaches
 • Upplaga: 3th Edition
 • Förlag: London: Sage, 448 s
 • Författare/red: Creswell, J.W., & Creswell, J.D.
 • Titel: Research Design - International Student Edition
 • Upplaga: Senaste upplaga
 • Förlag: London: Sage, 304 s
 • Författare/red: Dahlstedt, M. & Gruber, S. (2020)
 • Titel: Metoder för forskning i socialt arbete – hur, var och varför?
 • Förlag: Malmö: Gleerups, 224 s
 • Författare/red: Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2003)
 • Titel: Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur, 508 s.
 • Författare: Korpi, W. (1975)
 • Artikeltitel: Poverty, social assistance and social policy in post-war Sweden
 • Tidskrift: Acta Sosiologica
 • År/Volym/nr/sidor: Vol. 18, No. 2/3 (1975), pp. 120-141
 • Författare/red: Vetenskapsrådet (2017)
 • Titel: God Forskningssed
 • Förlag: Stockholm, Vetenskapsrådet
 • Webbadress: https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html

Tillkommer: Artiklar och kopierat material enligt specifikation i studiehandledning.

Sidan uppdaterades 2022-11-11