Kursplan för Socialt arbete AV, Forskningsöversikt, 7,5 hp

Social Work MA, Research Review, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SA010A
 • Ämne huvudområde: Socialt arbete
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Forskningsöversikt
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2007-03-23
 • Fastställd: 2009-09-20
 • Senast ändrad: 2014-09-18
 • Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Kursens syfte är att studenten skall kunna söka, sammanställa, redovisa och kritiskt granska forskning och vetenskaplig litteratur som belyser ett område relevant för ämnet socialt arbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
- ha fördjupat sina kunskaper att avgränsa ett problemområde med relevans för socialt arbete
- känna till och kunna söka, sammanställa, redovisa och kritiskt granska aktuell forskning och litteratur för ett valt problemområde
- ha ökat sina kunskaper inom ett specifikt problemområde av relevans för socialt arbete.

Innehåll

Kursen innehåller
- en träning i att avgränsa ett problemområde med relevans för socialt arbete
- en träning i att referera och kritiskt granska relevant forskning och vetenskaplig litteratur som belyser detta problemområde
- träning i informationssökning i internationella databaser.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs socionomexamen eller kandidatexamen om minst 180 hp. Kandidatexamen skall innehålla 90 hp i huvudområdet socialt arbete varav 30 hp ska utgöra GR (C) inklusive 15 hp självständigt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen genomförs i huvudsak som en individuell läs- och skrivkurs med individuell handledning.

Examination

Kursen examineras individuellt genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en forskningsöversikt med systematisk inriktning.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aveyard, H. (2010)
 • Titel: Doing a Literature Review in Health and Social Care. A practical guide
 • Ort: Berkshire
 • Förlag: Open University Press, 170 sid.
 • Författare/red: Booth, A., Papaioannou, D., & Sutton, A. (2012)
 • Titel: Systematic approaches to a successful literature review
 • Ort: London
 • Förlag: Sage, 279 sid.