Socialt arbete AV, Forskningsöversikt, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Socialt arbete AV, Forskningsöversikt, 7,5 hp

Social Work MA, Research Review, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SA059A
 • Ämne huvudområde: Socialt arbete
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Forskningsöversikt
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Vård 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Fastställd: 2021-04-12
 • Senast ändrad: 2021-04-12
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska kunna söka, sammanställa, redovisa och kritiskt granska forskning och vetenskaplig litteratur som belyser ett område relevant för ämnet socialt arbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha
- en fördjupad kunskap inom ämnesområdet socialt arbete
- tillägnat sig ökade kunskaper inom ett specifikt problemområde med relevans för socialt arbete
- känna till och kunna söka, sammanställa, redovisa och kritiskt granska aktuell forskning inom ett avgränsat forskningsfält
- kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i att sammanställa, referera och kritiskt analysera vetenskaplig litteratur inom ett avgränsat ett forskningsfält med relevans för socialt arbete. Kursen bedrivs huvudsakligen som en individuell läs- och skrivkurs, men innehåller förutom föreläsningar och handledning också seminarier där studenten ges vägledning i informationssökning i internationella databaser, samt seminarier där studenten ges träning i att opponera på andras arbeten och muntligt försvara sitt eget.

Behörighet

Kandidatexamen i socialt arbete
eller
Kandidatexamen med 90 hp i annat beteende - eller samhällsvetenskapligt ämne där kursinnehållet i examen möjliggör för studenter att tillgodogöra sig den avancerade nivån i socialt arbete
eller
180 hp förvärvat inom socionomprogrammet på Mittuniversitetet, där 15 hp ska vara självständigt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, men i huvudsak som en individuell läs- och skrivkurs med individuell handledning.

Examination

0020: Skriftlig inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras individuellt genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en forskningsöversikt.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Generella betygskriterier för målrelaterad 3-gradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen ingår i Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp.

Kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod SA010A.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aveyard, H. (2018)
 • Titel: Doing a Literature Review in Health and Social Care. A practical guide
 • Förlag: Open University Press
 • Kommentar: 224 sid.
 • Författare/red: Galvan, J.L & Galvan, M.C (2017)
 • Titel: Writing Literature Reviews. A Guide for Students of the Social and Behavioral Sciences
 • Förlag: Routledge

Tillkommer: Vetenskapliga publikationer som utgör det empiriska underlaget för forskningsöversikten.

Sidan uppdaterades 2022-05-06