Socialt arbete AV, Handledningsmetodik och kritiska perspektiv i socialt arbete, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Socialt arbete AV, Handledningsmetodik och kritiska perspektiv i socialt arbete, 7,5 hp

Social Work MA, Supervision Methods and Critical Perspectives, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SA058A
 • Ämne huvudområde: Socialt arbete
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Handledningsmetodik och kritiska perspektiv i socialt arbete
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 40%, Vård 60%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Fastställd: 2021-03-04
 • Senast ändrad: 2021-03-04
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor i handledningsmetodik och kritiska perspektiv på organisation, ledarskap och handledning i socialt arbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna
- kunna tillämpa teorier om bemötande, kommunikation och förändringsarbete i en pedagogisk och professionell handledningssituation
- ha fördjupade teoretiska kunskaper om handledning och handledningsmetodik i socialt arbete
- ha fördjupade kunskaper om metoder att stödja den handledde i dennes utveckling mot en professionell yrkesidentitet
- ha fördjupade kunskaper om kritiska perspektiv på organisation, ledarskap och handledning

Innehåll

Kursen ger fördjupade teoretiska kunskaper i handledning, handledningsmetodik och kritiska perspektiv och deltagarna tränas i att tillämpa teorier som rör bemötande, kommunikation och förändringsarbete i socialt arbete. Vidare får deltagarna fördjupa sina kunskaper och färdigheter att handleda yrkesverksamma såväl som studenter i deras utveckling av en professionell yrkesidentitet. Därutöver problematiseras och behandlas också begrepp som maktrelationer och privilegier i relation till handledarens egen professionella kontext.

Behörighet

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

0010: Skrivuppgift I, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0020: Skrivuppgift II, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0030: Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

0040: Seminarium I, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0050: Seminarium II, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom tre individuella skriftliga tentamina och två seminarier varav ett seminarium är en fysisk sammankomst.

För betyg Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) krävs godkänt betyg på de skriftliga tentamensuppgifterna och deltagande vid två seminarier.

Betygskriterier tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod SA023A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Akademikerförbundet SSR (2018)
 • Titel: Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare antagen av akademikerförbundet SSR
 • Webbadress: www.akademssr.se
 • Författare/red: Byréus, K (2012)
 • Titel: Kreativa metoder för grupputveckling och handledning
 • Förlag: Stockholm. Liber
 • Författare/red: Cajvert, L. (2013)
 • Titel: Handledning - behandlarens kreativa rum
 • Förlag: Lund. Studentlitteratur
 • Författare/red: Espvall, M. (2018)
 • Titel: Professional strategies and neoliberal challenges in Swedish social work practice
 • Förlag: London and New York. Routledge (Routledge Advances in Social Work), S. 148-158
 • Kommentar: Ingår i Neoliberalism, Nordic welfare states and social work. Current and future challenges
 • Författare: Fook, J., & Askeland, G. A. (2007)
 • Artikeltitel: Challenges of critical reflection: Nothing ventured, nothing gained
 • Tidskrift: Social Work Education
 • År/Volym/nr/sidor: (2007) 26(5), 520-533.
 • Författare/red: Ghazanfareeon Karlsson, S. (2018)
 • Titel: Neoliberalism and social work education. Students’ ability to identify the elderly’s rights and needs
 • Förlag: New York, Routledge (Routledge Advances in Social work). S. 193-202
 • Kommentar: Ingår i Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges
 • Författare/red: Gjems, L. (1997)
 • Titel: Handledning i professionsgrupper – ett systemteoretiskt perspektiv på handledning
 • Förlag: Lund. Studentlitteratur
 • Författare/red: Holmberg, U. (2011)
 • Titel: Handledning i praktiken - om hur man skapar en lärande process
 • Förlag: Stockholm. Liber
 • Författare/red: International Federation of Social Workers (2012)
 • Titel: The Global Agenda: For social work and social development commitment to action
 • Webbadress: http://www.globalsocialagenda.org/
 • Författare/red: Moxnes, P. (2001)
 • Titel: Positiv ångest – hos individen, gruppen, organisationen
 • Förlag: Oslo. Natur & Kultur
 • Författare/red: Tveiten, S. (2014)
 • Titel: Yrkesmässig handledning – mer än bara ord
 • Förlag: Lund. Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Brookfield, S. (2005)
 • Titel: The power of critical theory for adult learning and teaching
 • Förlag: Maidenhead, UK, Open University Press
 • Författare: Brookfield, S. (2009)
 • Artikeltitel: The concept of critical reflection: Promises and contradictions
 • Tidskrift: European Journal of Social Work
 • År/Volym/nr/sidor: (2009) 12(3), 293–304
 • Webbadress: doi 10.1080/13691450902945215
 • Författare/red: Isdal, P. (2017)
 • Titel: Medkänslans pris?: om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma
 • Upplaga: Första upplagan
 • Förlag: Stockholm, Gothia fortbildning
 • Kommentar: Kapitel 7 - Hälsorisker i arbetet (s.90-136)
 • Författare: Pease, B. (2006)
 • Artikeltitel: Encouraging critical reflections on privilege in social work and the human services
 • Tidskrift: Practice Reflexions
 • År/Volym/nr/sidor: (2006) 1(1), 15–26
 • Författare: Vandsburger, E., Duncan-Daston, R., Akerson, E., & Dillon, T. (2010)
 • Artikeltitel: The effects of poverty simulation, an experiential learning modality, on students’ understanding of life in poverty
 • Tidskrift: Journal of Teaching in Social Work
 • År/Volym/nr/sidor: (2010) 30, 300–316
 • Webbadress: doi 10.1080/08841233.2010.497129
 • Författare/red: Wheelan, S. (2013)
 • Titel: Att skapa effektiva team: en handledning för ledning och medlemmar
 • Förlag: Lund. Studentlitteratur
 • Författare: Yip, K. S. (2006)
 • Artikeltitel: Self Reflection in Reflective Practice: A Note of Caution
 • Tidskrift: British Journal of Social Work
 • År/Volym/nr/sidor: (2006) 36(5), 777–788
 • Webbadress: doi 10.1093/bjsw/bch323

Sidan uppdaterades 2021-03-08