Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Socialt arbete AV, Interkulturellt socialt arbete med ursprungsfolk och etniska minoriteter, 7,5 hp

Social Work Ma, Intercultural Social Work with indigenous people and ethnic minorities, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SA032A
Ämne huvudområde: Socialt arbete
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Interkulturellt socialt arbete med ursprungsfolk och etniska minoriteter
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-03-21
Fastställd: 2013-03-22
Senast ändrad: 2014-03-04
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Syftet med kursen är att få fördjupade kunskaper om ursprungsfolks och etniska minoriteters sociala och politiska villkor i lokala och globala sammanhang. Kursen lägger vikt på att öka studenternas förmåga att kritiskt granska de mekanismer som leder till ökade sociala problem bland ursprungsfolk och etniska minoriteter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna
- ha fördjupade kunskaper om globaliseringens konsekvenser för urfolk och etniska minoriteter
- ha ökade kunskaper om nationalstaternas roll i att skapa respektive motarbeta sociala problem bland ursprungsfolk och etniska minoriteter
- ha kunskaper om hur ursprungsfolk, etniska och nationella minoriteter definieras i folkrätten samt vilka rättigheter minoriteter har
- ha kunskaper om kolonialismens betydelse för ursprungsfolks och etniska minoriteters position i dagens samhälle
- ha fördjupade kunskaper om teoribildningar som berör relationen mellan etniska minoriteter, nationalstat och demokrati
- ha teoretiskt och personligt reflekterande kunskaper om den professionella yrkesrollen i förhållande till de problem som drabbar ursprungsbefolkningar och etniska minoriteter

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupad diskussion om globalisering och internationalisering samt koloniala effekter för ursprungsfolk och etniska minoriteters levnadsförhållanden. Dessutom ingår en kritisk granskning av nationalstaternas roll i att skapa respektive motarbeta sociala problem bland ursprungsbefolkningar, etniska och nationella minoriteter. Kursen kommer framför allt att fokusera på ursprungsfolk och etniska minoriteters levnadsförhållanden i dagens globala samhällen.

Behörighet

Socionomexamen
eller
Kandidatexamen i socialt arbete
eller
Kandidatexamen med 90 hp i annat beteende- eller samhällsvetenskapligt ämne där kursinnehållet i examen möjliggör för studenter att tillgodogöra sig den avancerade nivån i socialt arbete
eller
180 hp förvärvat inom socionomprogrammet på Mittuniversitetet, där 15 hp ska vara självständigt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen. För betyg E till A krävs även deltagande i tre seminarier och två gruppövningar. Seminarier och gruppövningar preciseras närmare i studieguiden.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Calbucura, J. (2003)
Titel: Investing in indigenous people’s territories, a new form of ethnocide? The mapuche case. I Bell, M.M., Hendricks, F.T. & Bacal, A. (red.) (2003). Walking towards justice: democratization in rural life
Förlag: JAI, 15 sid.

Författare/red: Calbucura, J. (2009)
Titel: Legal Process of Abolition of Collective Property: The Mapuche Case. I Oliveira, A.D. (red.) (2009). Decolonising indigenous rights
Förlag: Routledge, 20 sid.

Författare/red: Coates, K. (2004)
Titel: A global history of indigenous peoples: struggle and survival
Förlag: Palgrave Macmillan, 297 sid.

Författare/red: Dixon, J.E. & Scheurell, R.P. (red.) (1995)
Titel: Social welfare with indigenous peoples
Förlag: Routledge, 341 sid.

Författare/red: Eleventh Session of the Permanent Forum on Indigenous Issues (2012)
Webbadress: http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx

Författare/red: Europarådets ramkonvention
Webbadress: www.coe.int/minorities

Författare/red: ILO, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (no 169)
Webbadress: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Författare/red: Johansson Dahre, U. (2006)
Titel: Ursprungsfolk i internationell politik och rätt
Förlag: Studentlitteratur, 227 sid.

Författare/red: Johnsson, C. (2005)
Titel: Ursprungsfolk och kulturella minoriteters rättigheter. I Gunner, G. & Namli, E. (red.) (2005). Allas värde och lika rätt: perspektiv på mänskliga rättigheter
Förlag: Studentlitteratur, sid 211-232.

Författare/red: Nakata, Martin N. (red.) (2001)
Titel: Indigenous peoples, racism and the United Nations
Förlag: Common Ground Publishing, 239 sid.

Författare/red: Pikkarainen, H. & Brodin, B. (2008)
Titel: Diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet
Förlag: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), 47 sid.
Webbadress: Elektronisk resurs via DO:s hemsida: www.do.se

Författare/red: Pikkarainen, H. & Brodin, B. (2008)
Titel: Diskriminering av samer: samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv
Förlag: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), 43 sid.
Webbadress: Elektronisk resurs via DO:s hemsida: www.do.se

Författare/red: Sverige. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (2004)
Titel: Diskriminering av romer i Sverige: rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer
Förlag: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 43 sid.
Webbadress: Elektronisk resurs via DO:s hemsida: www.do.se

Författare/red: UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
Webbadress: http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx

Författare/red: UN Permanent Forum on Indigenous Issues
Webbadress: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/ (se sidorna om UNPFIIs mandat, historia och medlemmar)

Författare/red: United Nations Millennium Development Goals (2000)
Webbadress: www.un.org/millenniumgoals/

Författare/red: Åhrén, C. (2008)
Titel: Är jag en riktig same?: en etnologisk studie av unga samers identitetsarbete
Förlag: Umeå universitet, 2008. Umeå, 202 sid.

Övrig information

Kursen kan ingå i programmet Socionomutbildning, 210 hp, termin 7 samt Interkulturell och internationell socionomutbildning, 210 hp, termin 7.