Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Socialt arbete AV, Marginalisering och socialt arbete, 7,5 hp

Social Work Ma, Marginalization and Social Work, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SA033A
Ämne huvudområde: Socialt arbete
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Marginalisering och socialt arbete
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Vård 40%
Ansvarig avdelning: Socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senast ändrad: 2019-02-14
Giltig fr.o.m: 2013-08-25

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska få fördjupad kunskap om det sociala
arbetets förändrade arbetsfält och den ökade marginaliseringen som drabbar oprivilegierade grupper i samhället. Studenterna ska kunna redogöra för och reflektera över de socioekonomiska och kulturella mekanismerna bakom en ökad marginalisering som genererar sociala problem.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna:
- Kunna analysera och kritiskt granska de globala och lokala strukturella transformationer som har lett till ökad marginalisering av vissa grupper i samhället
- Kunna redogöra för och problematisera de socioekonomiska och kulturella mekanismerna bakom marginalisering och segregation i samhället.
- Kunna analysera effekterna av marginaliseringen för social sammanhållning
- Kunna analysera barn, ungdomar och vuxnas levnadsvillkor i marginaliserade områden
- Ha fördjupad kunskap om relationen mellan migration och marginalisering
- Kunna redogöra för marginaliseringens intersektionella sammanhang med hänsyn till bl.a. klass, etnicitet och kön
- Ha fördjupad kunskap om det sociala arbetets möjligheter och begränsningar i arbetet med marginaliserade grupper
- Kunna kritisk granska sin egen roll som blivande socialarbetare i arbete med marginaliserade grupper
- Ha fördjupade färdigheter för arbete med komplexa problem i marginaliserade områden.

Innehåll

I kursen behandlas de globala socioekonomiska och kulturella transformationers nationella och lokala konsekvenser för människors livsvillkor. Marginaliseringens orsaker och konsekvenser för marginaliserade individer och grupper diskuteras utifrån ett maktperspektiv. I detta sammanhang kommer intersektionen av klass, etnicitet och kön ägnas särskild uppmärksamhet. Vidare kommer kursen att behandla det sociala arbetets roll, möjligheter och begränsningar i arbetet med marginaliserade grupper.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp GR (A, B, C) i ett beteende- eller samhällsvetenskapligt huvudområde
eller
Godkända studier motsvarande 180 hp på Socionomprogrammet, inklusive 15 hp självständigt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av två delar. Dels föreläsningar, seminarier och grupparbeten som äger rum på Campus Östersund under en intensiv vecka. Dels genom nätbaserad utbildning där studenterna deltar aktivt i gruppdiskussioner och behandling av instuderingsfrågor.

Examination

Examination sker i form av aktivt deltagande i kursens alla moment som den obligatoriska föreläsningsveckan på Campus, deltagande i nätdiskussioner och inlämning av en avslutande individuell skriftlig tentamen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Kamali, M. (2005)
Titel: Sverige inifrån: röster om etnisk diskriminering: rapport
Förlag: Fritzes offentliga publikationer, 156 sid.

Författare/red: Wacquant, L.J.D. (2008)
Titel: Urban outcasts: a comparative sociology of advanced marginality
Förlag: Polity, 342 sid.