Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Socialt arbete AV, Medierna, kommunikation och socialt arbete: globala utmaningar, 7,5 hp

Social Work Ma: Media, Communication and Social Work: Global Challenges, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SA031A
Ämne huvudområde: Socialt arbete
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Medierna, kommunikation och socialt arbete: globala utmaningar
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Psykologi och socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-09-18
Fastställd: 2014-03-26
Senast ändrad: 2014-03-26
Giltig fr.o.m: 2014-08-28

Syfte

Kursens syfte är att ge förutsättningar för kursdeltagarna att erhålla kunskap kring och förståelse för centrala frågor i det framväxande kunskapsområdet, socialt arbete och kommunikations- och mediestudier som ett globaliserat arbetsfält. Kursen fokuserar på medialiseringens inflytande för produktionen av etablerade diskurser kring välfärd, sociala problem, marginalisering och andrafiering i lokala, nationella och globala kontexter. I kursen diskuteras kritiskt hur digitalisering och internet skapar nya former för förtryck och marginalisering samt dess potential för sociala rörelser, motstånd och förändring. Särskilt intresse riktas mot de globala utmaningarna för socialt arbete som disciplin och profession att verka för social rättvisa och social förändring.

Lärandemål

Efter kursens slutförande ska studenterna kunna:
- Visa förståelse för centrala teoretiska frågor kring socialt arbete, kommunikation och dess globala utmaningar.
- Visa analytisk förmåga i analysarbetet med centrala maktdimensioner så som klass, etnicitet, genus, sexualitet etcetera., i förhållande till representationer av andrafiering i olika mediesammanhang.
- Identifiera och kritiskt reflektera kring produktionen av diskurser kring sociala problem, välfärd, marginalisering och andrafiering i etablerade och nya mediesammanhang.
- Kritiskt värdera användandet av textuella och visuella metodologier i studiet av socialt arbete, kommunikation och mediestudier.
- Kritiskt diskutera konsekvenserna av medierepresentationer kring socialt arbete, socialarbetare, välfärd och ’klientgrupper’.

Innehåll

- Att utveckla en förståelse kring socialt arbete, kommunikation och medier med fokus på dess globala utmaningar.
- Att undersöka massmediernas roll för den diskursiva produktionen av marginalisering, andrafiering och ojämlikhet genom maktdimensioner så som etnicitet, klass, genus och sexualitet.
- Att identifiera och undersöka processer som reproducerar etablerade diskurser av sociala problem, avvikelse och normalisering i olika mediesammanhang
- Att kritiskt undersöka bilder av socialt arbete, socialarbetare och för professionen centrala klientgrupper så som barn, hemlösa, migranter, unga och äldre.
- Att erhålla insikter i de nya mediernas betydelse för socialt arbete, både som en arena för diskriminering och utnyttjande av marginaliserade människor och potentiellt ’empowering’ för sociala rörelser, motstånd och förändring.
- Att verka för kritiska och kreativa textuella och visuella ansatser och diskutera den framtida rollen för socialt arbete i arbetet för jämlik representation social rättvisa i ett globaliserat mediesammanhang.

Behörighet

Socionomexamen
eller
Kandidatexamen i socialt arbete
eller
Kandidatexamen med 90 hp i annat beteende- eller samhällsvetenskapligt ämne där kursinnehållet i examen möjliggör för studenter att tillgodogöra sig den avancerade nivån i socialt arbete
eller
180 hp förvärvat inom socionomprogrammet på Mittuniversitetet, där 15 hp ska vara självständigt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Kursen är en webb-baserad distanskurs som examineras genom två obligatoriska uppgifter och skrivandet av ett paper baserat på en egen vald fråga av relevans för kursens innehåll.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Aldridge, M. (1994).
Titel: Making Social Work News
Förlag: London: Routledge

Författare: Bryant, L and Livholts, M (2013)
Artikeltitel: Location and Unlocation: Examining Gender and Telephony through Autoethnographic Textual and Visual Methods
Tidskrift: International Journal of Qualitative Methods
År/Volym/nr/sidor: 12: 403-419

Författare/red: Camauër L & Nohrstedt S-A (2006)
Titel: Mediernas Vi och Dom: Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. [Us and them in the media: the role of the media for structural discrimination]
Förlag: Stockholm: Fritzes (SOU, 2006:21).

Författare: Carey, M., & Foster, M. (2012)
Artikeltitel: Social work, ideology, discourse and the limits of hegemony
Tidskrift: Journal of Social Work
År/Volym/nr/sidor: 2011, 1-22

Författare/red: Cree, V. (2013)
Titel: Becoming a Social Worker: Global Narratives
Förlag: Abingdon: Routledge

Författare/red: Cree, V. (2013)
Titel: Becoming a Social Worker: Global Narratives
Förlag: Abingdon: Routledge

Författare/red: Fagerström L & Nilson M (2008)
Titel: Genus, medier och masskultur. [Gender, media and mass culture]
Förlag: Malmö: Gleerups

Författare: Freeman, M. L and Valentine, D. P. (2004)
Artikeltitel: Through the Eyes of Hollywood: Images of Social Workers in Film
Tidskrift: Social Work
År/Volym/nr/sidor: Volume 49, Number 2: 151-161.

Författare/red: Galilee, J. (2005)
Titel: 21st Century Social Work, Literature Review on Media Representations of Social Work and Social Workers
Förlag: 21st Century Social Work Review Group: Scottish Executive

Författare: Hinduja, S and Patchin, J W (2010)
Artikeltitel: Bullying, cyberbullying and suicide
Tidskrift: Archives of Suicide Research
År/Volym/nr/sidor: 14, 3: 206-21

Författare/red: Jönsson, J (2011)
Titel: Writing against Postcolonial Imaginations: The White Race for a Weakening Patriarchy. In Livholts M (Ed). Emergent Writing Methodologies in Feminist Studies
Förlag: London and New York: Rouledge

Författare: Kamali M (2012)
Artikeltitel: Multiple modernities and mass communications in Muslim countries
Tidskrift: Global Media and Communication
År/Volym/nr/sidor: 8(3) 243–268

Författare/red: King, M., & Edmondson, D. (2013).
Titel: The language of loathe: social work debates in blogs, forums and websites. (forthcoming)

Författare: Kitzinger J (2000)
Artikeltitel: Media Templates. Media templates: patterns of association and the (re)construction of meaning over time
Tidskrift: Media, Culture and Society
År/Volym/nr/sidor: Vol. 22: 61-84

Författare/red: Livholts M (2012)
Titel: Alkohol som alibi? Svenska mediers berättelser om våldtäkt i fallet “Hagamannen”. I Storbjörk (Ed.) Samhället, alkoholen, drogerna. Politik, konstruktioner, dilemman
Förlag: Stockholms Universitetsförlag: Stockholm: 158-183

Författare/red: Livholts, Mona (2007)
Titel: “Vanlig som vatten”. Manlighet och normalitet i mediernas berättelser om våldtäkt
Förlag: Malmö: Gleerups

Författare: Martinez-Brawley, Emilia E. and Estrella Gualda (2009)
Artikeltitel: Portraying immigrants to the public: Mexican workers in the USA and African workers in Spain. Is there a role for social work?
Tidskrift: International Social Work
År/Volym/nr/sidor: 52(3): 299–312

Författare: Rane, H and Salem, S (2012)
Artikeltitel: Social media, social movements and the diffusion of ideas in the Arab uprisings
Tidskrift: Journal of International Communication
År/Volym/nr/sidor: 18:1, 97-111

Författare: Steyaert, J and Gould, N (2009)
Artikeltitel: Social Work and the Changing Face of the Digital Divide
Tidskrift: British Journal of Social Work
År/Volym/nr/sidor: (2009) 39, 740–753

Författare/red: Swärd H m fl. (2006) (Eds.)
Titel: Sociala problem och socialpolitik i massmedier. [Social problems and social policy in the mass media]
Förlag: Lund: Studentlitteratur

Författare/red: Waitling, W and Rogers, J (2012)
Titel: Social Work in a Digital Society
Förlag: London: Sage

Författare: Warner, J (2013)
Artikeltitel: ‘Heads Must Roll’? Emotional Politics, the Press and the Death of Baby P
Tidskrift: British Journal of Social Work
År/Volym/nr/sidor: 1–17

Författare: Wright, Terence (2002)
Artikeltitel: Moving images: The media representation of refugees
Tidskrift: Visual Studies
År/Volym/nr/sidor: 17:1, 53-66

Författare: Zugazaga C. B., Surette, R. B, Mendez, M, Otto, C. W. (2006)
Artikeltitel: Social Worker Perceptions of the Portrayal of the Profession in the News and Entertainment Media: An exploratory Study
Tidskrift: Journal of Social Work Education
År/Volym/nr/sidor: 2006, 42, 3, 621