Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Socialt arbete AV, Praktikhandledning, 7,5 hp

Social Work MA, Supervision of students in field practice, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SA023A
Ämne huvudområde: Socialt arbete
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Praktikhandledning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 40%
Vård 60%
Ansvarig avdelning: Psykologi och socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2011-04-02
Senast ändrad: 2019-01-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-29

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor i handledning av socionomstudenter under praktik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna
- ha tillägnat sig ökad kunskap om mål och innehåll för socionomprogrammet
- ha tillägnat sig en, i handledarrollen, ökad självinsikt och professionalitet
- kunna reflektera över hur egna och andras upplevelser och känslor påverkar bemötande
- kunna tillämpa teorier om bemötande, kommunikation och förändringsarbete i en pedagogisk och professionell situation
- kunna redogöra för, självständigt reflektera över samt tillämpa handledningsteori och handledningsmetodik inom socialt arbete
- ha fördjupade kunskaper om metoder att stödja socionomstudenterna i integrering av teori och praktik i det sociala arbetet
- kunna stödja en utveckling till professionell yrkesidentitet, för studenter i praktik
- kunna bedöma studentens förmåga och färdigheter under praktik, enligt fastställda bedömningskriterier.

Innehåll

Kursen innehåller en orientering kring socionomprogrammets aktuella mål, innehåll och inriktning med särskilt fokus på den handledda studiepraktiken. Begreppet handledning och de processer som förekommer i handledningssituationen problematiseras och diskuteras, liksom metodik och hjälpmedel i handledningen av socionomstudenter. Vidare behandlas den professionella relationens och förhållningssättets betydelse i socialt arbete samt hur egna och klienters känslor, förväntningar, föreställningar och behov påverkar bemötande. Integrationen av centrala teorier och begrepp i socialt arbete och praktiskt socialt arbete behandlas. Studenterna tränas i att bedöma och examinera handledd student enligt de av institutionen fastställda bedömningskriterierna.

Behörighet

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom två individuella skriftliga tentamina.

För betyg E till A krävs, förutom godkänt betyg på de skriftliga tentamensuppgifterna, deltagande vid två fysiska sammankomster.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Akademikerförbundet SSR (2006)
Titel: Etik i socialt arbete. Etisk kod för socialarbetare
Webbadress: www.akademssr.se

Författare/red: Bernler, Gunnar/Johnsson, L. (2006)
Titel: Handledning i psykosocialt arbete
Förlag: Natur och Kultur, 240 sid.

Författare/red: Carlander, J. (2006)
Titel: Starka känslor. Affekter och emotioner i möten med människor
Förlag: Gothia, 150 sid.

Författare/red: International Federation of Social Workers (IFSW), International Association of Schools of Social Work (IASSW), (2005)
Titel: Ethics in Social Work, Statement of Principles
Webbadress: http://www.ifsw.org/f38000032.html

Författare/red: Kadushin, A. (2002)
Titel: Supervision in Social Work
Förlag: Columbia University Press. Valda delar ca 300 sid.

Författare/red: Killén, K. (2008)
Titel: Professionell utveckling och handledning
Förlag: Studentlitteratur, 271 sid.

Författare/red: Tveiten, S. (2010)
Titel: Yrkesmässig handledning – mer än ord
Förlag: Studentlitteratur, 330 sid.