Socialt arbete AV, Självständigt arbete, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Socialt arbete AV, Självständigt arbete, 15 hp

Social Work MA, Independent Project, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SA061A
 • Ämne huvudområde: Socialt arbete
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Självständigt arbete
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för magisterexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Vård 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Fastställd: 2021-03-26
 • Senast ändrad: 2021-03-26
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska tillägna sig ytterligare fördjupade kunskaper och färdigheter centrala för vetenskapligt tänkande och vetenskaplig kunskapsproduktion genom att självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete.

Lärandemål

Studenterna ska efter kursen
- Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera forskningsfrågor med relevans för socialt arbete
- Visa förmåga att med adekvata metoder genomföra ett vetenskapligt arbete inom givna tidsramar
- Visa förmåga att muntligt och skriftligt diskutera vetenskapliga frågeställningar
- Visa sådan färdighet som fordras för att bedriva forsknings-och utvecklingsverksamhet
- Visa förmåga att i ämnet socialt arbete göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- Visa medvetenhet om etiska aspekter i forsknings- och utvecklingsarbete
- Visa förmåga att muntligt och skriftligt utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Innehåll

Kursen omfattar ett uppsatsarbete om 15 hp inom ett fritt valt ämnesområde.

Behörighet

Kandidatexamen i socialt arbete
eller
Kandidatexamen med 90 hp i annat beteende - samhällsvetenskapligt ämne där kursinnehållet i examen möjliggör för studenter att tillgodogöra sig den avancerade nivån i socialt arbete eller
180 hp förvärvat inom socionomprogrammet på Mittuniversitetet, där 15 hp ska vara självständigt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs genom seminarier och individuell handledning.

Examination

0020: Självständigt arbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras individuellt genom ett självständigt arbete i form av en uppsats.

Generella betygskriterier för målrelaterad 3-gradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen ingår i Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp.

Kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod SA003A.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Rienecker, L., & Jørgensen, P.S.
 • Titel: Att skriva en bra uppsats
 • Upplaga: Senaste upplagan (2018)
 • Förlag: Liber

Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.

Sidan uppdaterades 2022-05-06