Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Socialt arbete AV, Socialt arbete och hemlöshet, 7,5 hp

Social Work Ma: Social work and homelessness, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SA034A
Ämne huvudområde: Socialt arbete
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Socialt arbete och hemlöshet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 80%
Samhällsvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-09-25
Fastställd: 2013-09-30
Senast ändrad: 2014-03-17
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper och färdigheter om social utsatthet och hemlöshet. Hemlöshetsproblematiken kommer att diskuteras och analyseras inledningsvis utifrån tre områden: definitioner, orsaker samt brukares upplevelser. Således ingår både ett professionellt samt ett brukarperspektiv.
Särskilt fokus riktas också mot hur problematiken kan hanteras samt möjliga lösningsstrategier i relation till socialt arbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna
- känna till och kritiskt kunna analysera och diskutera teoretiska och empiriska förklaringar till hemlöshet utifrån ett globalt – lokalt perspektiv
- kunna analysera och föra en diskussion om bakomliggande problem till social utsatthet och hemlöshet utifrån olika perspektiv
- ha kunskap om olika typer av interventioner och arbetssätt, såväl förebyggande
som behandlande när det gäller komplexa behov och hemlöshet samt möjliga
vägar till förändring.

Innehåll

Under kursens introduktion diskuteras betydelsen av olika definitioner av hemlöshetsbegreppet samt mekanismerna bakom orsaker till hemlöshet utifrån aktuell forskning på området. Utifrån syftet att utveckla kunskaper om den social utsatthet hemlöshet är samt kopplat till andra sociala problemens sammanhang, mekanismer och möjliga lösningar, genomförs under kursen ett antal studiebesök på verksamhet som jobbar med målgruppen. Syftet är att belysa målgruppens särskilda livsvillkor och behov, liksom att synliggöra den sociala utsatthetens mångfacetterade verklighet för hemlösa samt hur olika arbetsmetoder kan förebygga social utsatthet och erbjuda möjligheter till förändring. Syftet är vidare att identifiera och kritiskt granska de olika verksamheternas arbetssätt.

Behörighet

Socionomexamen
eller
Kandidatexamen i socialt arbete
eller
Kandidatexamen med 90 hp i annat beteende- eller samhällsvetenskapligt ämne där kursinnehållet i examen möjliggör för studenter att tillgodogöra sig den avancerade nivån i socialt arbete
eller
180 hp förvärvat inom socionomprogrammet på Mittuniversitetet, där 15 hp ska vara självständigt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning förmedlas med hjälp av föreläsningar, seminarier, studiebesök och
övningsmoment.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen. För betyg E till A krävs
även deltagande i tre seminarier och två gruppövningar. Seminarier och
gruppövningar preciseras närmare i studieguiden.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare: Blid, M. (2006)
Artikeltitel: Boende och stöd – En nationell inventering av kommunernas boendeinsatser för utsatta grupper
Tidskrift: Socialvetenskaplig tidskrift
År/Volym/nr/sidor: 4:2006, (pp. 291-312)
Kommentar: 21 sid.

Författare: Blid, M.;Gerdner, A.; Bergmark, Å. (2008)
Artikeltitel: Prediction of Homelessness and Housing Provisions in Swedish Municipalities
Tidskrift: European Journal of Housing Policy
År/Volym/nr/sidor: Vol. 8, No. 4, 399–421

Författare: Busch-Geertsema, V. & Fitzpatrick, S. (2008)
Artikeltitel: Effective Homelessness Prevention? Explaining Reductions in Homelessness in Germany and England
Tidskrift: European Journal of Homelessness
År/Volym/nr/sidor: Volume 2, 69-95

Författare: FEANTSA (2012)
Artikeltitel: Made to Measure? Quality in Social Services from the Perspective of Services Working with Homeless People
Tidskrift: Homeless in Europe" Magazine, Spring 2012, FEANTSA
Webbadress: http://www.feantsa.org/spip.php?rubrique40&lang=en

Författare: FEANTSA (2013)
Artikeltitel: Free Movement and Homelessness
Tidskrift: Homeless in Europe" Magazine, Spring 2013, FEANTSA

Författare: Kertesz, S.G.; Crouch, K.; Milby, J.B.; Cusimano, R.E.; & Schumacher, J.E. (2009)
Artikeltitel: Housing First for Homeless Persons with Active Addiction: Are We Overreaching?
Tidskrift: The Milbank Quarterly
År/Volym/nr/sidor: Vol. 87, No. 2, 2009 (pp. 495–534)

Författare/red: Mayock, P.; Corr M. L.; & O’Sullivan, E. (2008)
Titel: Young People’s Homeless Pathways
Förlag: Trinity College Dublin
Webbadress: http://www.homelessagency.ie/HomelessAgency/media/DRHE_MediaLibrary/Research-and-Policy-(1)/Publications/Youth-Homelessness/Young-People-s-Homeless-Pathways-Mayock-Corr-O-Sullivan.pdf
Kommentar: 178 sid.

Författare: McGraw, S.A.; Larson, M.J. ; Foster, S.E.; Kresky-Wolff, M.; Botelho,E.M.; Elstad, E.A.; Stefancic, A. & Tsemberis, S.(2009)
Artikeltitel: Adopting Best Practices: Lessons Learned in the Collaborative Initiative to Help End Chronic Homelessness (CICH)
Tidskrift: The Journal of Behavioral Health Services & Research
År/Volym/nr/sidor: 37:2, 197-212

Författare/red: Morgan, M.C. & Duffin, T. (2010)
Titel: Case Management Guidebook. Homeless Agency and Progression Routes Initiative 2009-2010
Förlag: Dublin. The Homeless Agency & Progression Routes Initiative
Webbadress: http://www.homelessagency.ie/HomelessAgency/media/DRHE_MediaLibrary/Research-and-Policy/Publications/Care-and-Case-Management/Final-Case-Management-Guidebook-May-2010.pdf
Kommentar: (A-B,137 sid.)

Författare: National HCH Council (2013)
Artikeltitel: Typologies of Homelessness: Moving Beyond a Homogeneous Perspective
Tidskrift: In Focus: A Quarterly Research Review of the National HCH Council Jan. 2013.
Webbadress: http://www.nhchc.org/wp-content/uploads/2011/09/InFocus_Jan-2013_FINAL_1.16.13.pdf

Författare: Pawson, H. (2007)
Artikeltitel: Local Authority Homelessness Prevention in England: Empowering Consumers or Denying Rights?
Tidskrift: Housing Studies
År/Volym/nr/sidor: Vol. 22, No. 6, 867–883

Författare: Tipple, G. & Speak, S. (2005)
Artikeltitel: Definitions of homelessness in developing countries
Tidskrift: Habitat International
År/Volym/nr/sidor: 29 (2005) 337–352

Övrig information

Kursen kan ingå i programmet Socionomutbildning, 210 hp, termin 7