Kursplan

Kursplan för Socialt arbete AV, Uppsats, 15 hp

Social Work Ma, Essay, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SA003A
 • Ämne huvudområde: Socialt arbete
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Uppsats
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2007-03-23
 • Fastställd: 2007-04-10
 • Senast ändrad: 2013-05-30
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-29

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna ytterligare fördjupningar vad gäller kunskap och färdigheter centrala för vetenskapligt tänkande och vetenskaplig kunskapsproduktion.

Lärandemål

Studenterna skall efter kursen
- visa en sådan färdighet som fodras för att genomföra ett vetenskapligt arbete inom socialt arbete eller att självständigt kunna arbeta i en annan forskningsverksamhet
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
- ha förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
- kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
- kunna utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Innehåll

Kursen omfattar ett uppsatsarbet arbete om 15 hp där studenten kan välja mellan tre alternativ. För det första kan examensarbetet utgöras av en utvärdering av en verksamhet knutet till socialt arbete. För det andra kan kan examensarbetet genomföras inom något av de forskningsprojekt/forskningsinriktningar som finns vid institutionen. För det tredje kan examensarbetet genomföras utifrån ett fritt valt ämnesområde.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs socionomexamen eller kandidatexamen om minst 180 hp. Kandidatexamen skall innehålla 90 hp i huvudområdet socialt arbete varav 30 hp ska utgöra GR (C) inklusive 15 hp självständigt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs genom handledning.

Examination

Examensarbetet bedöms av en vid institutionen utsedd examinator.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Litteraturen väljs i samråd med examinator.