Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Socialt arbete GR (A), Att möta ensamkommande asylsökande barn, 7,5 hp

Social Work Ba (A), The encounter with unaccompanied minor asylum seekers, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SA069G
Ämne huvudområde: Socialt arbete
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Att möta ensamkommande asylsökande barn
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2011-10-26
Fastställd: 2011-11-22
Senast ändrad: 2014-09-05
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Syftet med kursen är att belysa och diskutera ensamkommande asylsökande barns livsvillkor och rättsliga förutsättningar. Kursen tar upp de nya migrationsprocesserna till Europa samt den specifika problematiken kring dessa barns livssituation utifrån integrationsprocess och villkor för integration, risk- och skyddsfaktorer samt trauma. Bemötande och olika arbetsmetoder fokuseras och studenten skall i färdighetsövningar utveckla sin professionella kompetens kring den specifika målgruppen och reflektera över sin egen roll och sina begränsningar i mötet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna
- ha kunskap om lagtexter och konventioner som rör ensamkommande asylsökande barn
- ha kunskap om trauma och hur traumatiska upplevelser kan påverka barns utveckling och specifika behov
- ha kunskap om de ensamkommande asylsökande barnens livssituation utifrån risk- och skyddsfaktorer samt resiliens
- ha kunskap om olika arbetssätt, metoder och förhållningssätt som används i mötet med ensamkommande asylsökande barn
- kunna tillämpa och reflektera över samtalsmetodiska principer gällande barn och unga som upplevt traumatiska händelser
- ha utvecklat sin självkännedom och sin förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling inom området
- ha fördjupad förmåga att förstå och analysera diskrimineringspraktiker som kan försvåra dessa barns framtida livsvillkor och integration.

Innehåll

I kursen presenteras de lagtexter och de konventioner som berör ensamkommande asylsökande barn där mottagande, asylprocess och migrationsverkets roll, begreppet god man, vårdnadshavare samt boendesituationen fokuseras. Ett tema är trauma och dess efterverkningar, bland annat posttraumatiskt stressyndrom, och detta diskuteras i förhållande till de ensamkommande asylsökande barnens situation. I detta sammanhang behandlas även begreppen risk- och skyddsfaktorer samt resiliens. I teori och i färdighetsövningar behandlas arbetsmetoder och bemötande. Vidare ges möjlighet till reflektion kring studentens egen betydelse i mötet med ensamkommande asylsökande barn samt de maktaspekter som blir aktuella i mötet.
Kursen innehåller också en kritisk diskussion om diskriminering och den speciella utsattheten för ensamkommande asylsökande barn i den nya sociala situationen i Sverige.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 5)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppvis genomförda problembaserade fältstudier.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig tentamensuppgift. De färdighetsinriktade momenten examineras genom grupparbeten och seminarier.
För att uppnå godkänt betyg eller högre (E-A) krävs, förutom godkänt betyg på den skriftliga tentamensuppgiften och färdighetsövningar, deltagande i förekommande grupparbete.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: http://www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Andersson H. E., Ascher H., Björnberg U., Eastmond M.(2010)
Titel: Mellan det förflutna och framtiden, asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande
Förlag: Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet, 294 sid.

Författare/red: Barrie, L., & Mendes, P., (2011)
Titel: The experiences of unaccompanied asylum seeking children and leaving the out-of-home care system in UK and Australia
Förlag: International Social Work, 54(4), pp 485-504

Författare/red: Brunnberg, E., Fridström, C., & Borg, R-M. (2011)
Titel: Forskning om ensamkommande barn. Kunskapsgenomgång i ett socialpsykologiskt perspektiv med barns rättigheter i fokus
Förlag: Studentlitteratur, 128 sid.

Författare/red: Hayes, D. & B. Humphries (2004)
Titel: Social work, immigration and asylum: debates, dilemmas and ethical issues
Förlag: Kingsley Publisher, 240 sid.

Författare/red: Hessle M. (2009)
Titel: Ensamkommande men inte ensamma
Förlag: Stockholms Universitet Pedagogiska institutionen, 150 sid.
Webbadress: http://www.avhandlingar.se/avhandling/91ecddc426/

Författare/red: Kohli R. K.S.(2007)
Titel: Social work with unaccompanied asylum seeking children
Förlag: Palgrave Macmillan, 220 sid.

Författare/red: Kohli R. K.S., Mitchell F. (2007)
Titel: Working with unaccompanied asylum seeking children. Issue for policy and Practice
Förlag: Palgrave Macmillan, 156 sid.

Författare/red: Kohli, R.S (2006)
Titel: ‘The sounds of Silence: Listening to What Unaccompanied Asylum- seeking Children Say and Do not Say’
Upplaga: British Journal of Social Work (36): 707-721.

Författare/red: Migrationsverket (2010)
Titel: Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar
Webbadress: www.migrationsverket.se/download/18.../aktuellt_barn.pdf

Författare/red: Raundalen M., Schultz J-H. (2007)
Titel: Krispedagogik - hjälp till barn och unga i kris
Förlag: Studentlittertur, 272 sid.

Författare/red: SOU 2006:78
Titel: Hälsa, vård och strukturell diskriminering : rapport / av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering ; red: Groglopo, A., & Ahlberg, B.M.
Förlag: 232 sid.
Webbadress: http://www.regeringen.se/sb/d/6155/a/68091

Författare/red: von Schéele E., Strandberg I. (2010)
Titel: Ensamkommande barns rätt, en vägledning för den gode mannen, kommunen m. fl.
Förlag: Norstedts Juridik, 184 sid.