Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Socialt arbete GR (A), Globalisering, migration och ensamkommande flyktingbarn, 7,5 hp

Social Work BA (A), Globalization, Migration and Unaccompanied Minors, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SA081G
Ämne huvudområde: Socialt arbete
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Globalisering, migration och ensamkommande flyktingbarn
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 60%
Samhällsvetenskap 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi och socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2016-10-17
Senast ändrad: 2016-10-17
Giltig fr.o.m: 2017-08-25

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om migrationen av ensamkommande flyktingbarn och deras livsvillkor och rättsliga förutsättningar i syfte att befrämja dessa barn- och ungdomars aktiva deltagande i integrationsprocessen. Kursen tar upp de nya migrationsprocesserna till Europa och de utmaningar den ökade migrationen av ensamkommande barn- och ungdomar innebär för socialt arbete. Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig professionella färdigheter att arbeta med dessa barn- och ungdomar och befrämja deras integration i det nya samhället.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha:

- kunskaper om globala processer bakom ökad migration av
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar
- kunskaper om den svenska migrationspolitiken och dess nationella och internationella regelverk
- kunskaper om integrationsprocessen och ensamkommande flyktingbarns möjligheter och begränsningar till integration i Sverige
- kunskaper om ensamkommande barn och ungdomars livssituation utifrån risk- och skyddsfaktorer i deras vardag
- reflekterande kunskaper och färdigheter som främjar ett professionellt bemötande av dessa barn och ungdomar
- utvecklat sin förmåga till intersektionellt och kritiskt förhållningssätt i professionellt socialt arbete med ensamkommande flyktingbarn
- kunskaper om och kritisk reflektion i förhållande till olika arbetssätt, metoder och förhållningssätt som används i arbete med ensamkommande barn och ungdomar.

Innehåll

Kursen behandlar socialt arbete i en tid av ökad globalisering, ojämlikheter, krig och konflikter och dess konsekvenser för migration av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Kursen behandlar vidare den svenska integrationspolitiken och dess nationella och internationella sammanhang och regelverk. Ett viktigt inslag i kursen är att belysa gruppen ensamkommande flyktingbarn som en heterogen grupp där bland annat klasstillhörighet, kön, etnicitet och individuella orsaker till migration ställer skilda villkor för bemötandet och möjligheterna till integration.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och färdighetsövningar.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen. För betyg E till A krävs även aktivt deltagande i de campusförlagda föreläsningarna, i två seminarier och två färdighetsövningar samt inlämnande av en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Seminarier, färdighetsövningar och inlämningsuppgifter specificeras närmare i studiehandledningen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: http://www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Çelikaksoy, A & Wadensjö, E. (2016)
Titel: Kartläggning av erfarenheter och forskning om ensamkommande flyktingbarn i Sverige och andra länder
Förlag: Stockholm: Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS)

Författare: Ferrara, P, Corsello, G, Sbordone, A, Nigri, L, Caporale, O, Ehrich, J, & Pettoello-Mantovani, M. (2016)
Artikeltitel: The "Invisible Children": Uncertain Future of Unaccompanied Minor Migrants in Europe
Tidskrift: The Journal of Pediatrics
År/Volym/nr/sidor: Vol.169, pp.332-333

Författare/red: Kamali, M. (2002)
Titel: Kulturkompetens i socialt arbete: om socialarbetarens och klientens kulturella bakgrund
Förlag: Stockholm: Carlsson

Författare/red: Kamali, M. (2015)
Titel: War, Violence and Social Justice: Theories for Social Work
Förlag: London: Routledge

Författare/red: Kamali, M. (Ed.). (2006)
Titel: Den segregerande integrationen: Om social sammanhållning och dess hinder
Förlag: (SOU: 2006: 73). Stockholm: Fritzes

Författare/red: Mattsson, T. (2015)
Titel: Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis
Förlag: Malmö: Gleerups

Författare: Munk, R. (2008)
Artikeltitel: Globalisation, Governance and Migration: an introduction
Tidskrift: Third World Quarterly
År/Volym/nr/sidor: 29(7), 1227-1246

Författare/red: SKL Sveriges Kommuner och Landsting (2013)
Titel: Röster från ensamkommande barn: ett projekt med samverkansperspektiv
Förlag: Stockholm: Sveriges kommuner och Landsting

Författare/red: Socialstyrelsen (2014)
Titel: Ensamkommande barns och ungas behov: en kartläggning
Förlag: Stockholm: Socialstyrelsen

Författare: Sundqvist, J, Ögren, K, Padyab, M, & Ghazinour, M. (2015)
Artikeltitel: Collaboration patterns among Swedish professionals in the repatriation of unaccompanied asylum-seeking refugee children: an explorative study
Tidskrift: European Journal of Social Work

Barnkonventionen
Dublinförordningen