Socialt arbete GR (A), Könsidentitet och uttryck i människobehandlande organisationer, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Socialt arbete GR (A), Könsidentitet och uttryck i människobehandlande organisationer, 7,5 hp

Social Work BA (A), Gender Identity and Expression in Human Service Organizations, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SA070G
 • Ämne huvudområde: Socialt arbete
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Könsidentitet och uttryck i människobehandlande organisationer
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Vård 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-11-13
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2020-11-25
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-10

Syfte

Kursens övergripande syfte är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om begrepp och teoretiska perspektiv som rör könsidentitet och uttryck för att vidareutveckla sin professionella kompetens. I kursen står normativa, sociala, psykologiska, juridiska, organisatoriska aspekter i relation till människobehandlande verksamheter i fokus.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- Visa grundläggande kunskaper om begrepp och teoretiska perspektiv som rör könsidentitet och uttryck samt kunna redogöra för dess samverkan med kategorierna sexuell läggning, ålder, etnicitet och funktionsnedsättning
- Visa grundläggande kunskaper om normativa, sociala, psykologiska, organisatoriska och juridiska aspekter och dess betydelse för professionellt arbete i människobehandlande verksamheter
- Visa förmåga att kritiskt reflektera om samhälleliga föreställningar och attityder som rör könsidentitet och uttryck med fokus på olika maktdimensioner som innebär risker för diskriminering och ojämlika livsvillkor
- Kunna kritiskt reflektera kring möjliga förhållningssätt, insatser och metoder att tillämpa i professionella möten med människor med olika könsidentiteter och uttryck.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om könsidentitet och uttryck som begrepp, dess innebörd och betydelse i och för människobehandlande organisationer. I kursen behandlas dessa kunskaper i relation till diskriminering, ojämlika livsvillkor och professionalism, med särskilt utrymme för normativa, sociala, psykologiska, juridiska och organisatoriska aspekter. Under kursen redogörs för hur rådande normer och föreställningar i samhället kan påverka professionellt arbete med sårbara grupper. I sammanhanget diskuteras vikten av ett kritiskt förhållningssätt. Kursens teoretiska perspektiv är främst knutna till litteratur rörande queerteori, genusteori och feministiska teorier. I kursen diskuteras också teoretiskt förankrade praktiska arbetsmetoder, strategier och förhållningssätt.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på distans och alla moment i kursen sker i interaktiv internetbaserad form. Det innebär att studenten måste ha tillgång till dator med internetuppkoppling.

Examination

0010: Tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen. För betyg VG eller G krävs dessutom genomförande av en webbaserad kunskapsövning och aktivt deltagande vid två seminarietillfällen. Samtliga uppgifter presenteras i studiehandledningen.

Betygskriterier:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.


Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Undervisning sker på svenska. Kurslitteratur på svenska och engelska förekommer. Förutom den angivna litteraturen kommer annan litteratur att rekommenderas inför den individuella skrivuppgiften.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ambjörnsson, F. (2016)
 • Titel: Vad är Queer?
 • Upplaga: 2 uppl.
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur
 • Kommentar: s. 13-32, 47-73, 92-125
 • Författare/red: Forum för levande historia & RFSL Ungdom
 • Titel: Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet
 • Upplaga: 3 uppl.
 • Webbadress: https://www.levandehistoria.se/material/bryt
 • Kommentar: 120 sid.
 • Författare: Fredriksen-Goldsen, K., Hoy-Ellis, C., Goldsen, J., Emlet, C., & Hooyman, N. (2014)
 • Artikeltitel: Creating a Vision for the Future: Key Competencies and Strategies for Culturally Competent Practice with Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Older Adults in the Health and Human Services
 • Tidskrift: Journal of Gerontological Social Work
 • År/Volym/nr/sidor: (2014) 57: 2-4, 80-107
 • Författare/red: Johansson, S., Dellgran, P., & Höjer, S. (2015)
 • Titel: Människobehandlande organisationer – Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Kommentar: s. 21-35
 • Författare/red: Lundberg, T., Malmquist, A., & Wurm, M. (2017)
 • Titel: HBTQ+: Psykologiska perspektiv och bemötande
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Kommentar: s. 7-49, 73-299, 321-331.
 • Författare/red: Mägi, E., & Zimmerman, L-L. (2015)
 • Titel: Stjärnfamiljejuridik: Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv
 • Förlag: Malmö: Gleerups Utbildning AB
 • Kommentar: s. 25-34, 273-333
 • Författare/red: Norrhem, S., Markusson Winkvist, H., & Rydström, J. (2015)
 • Titel: Undantagsmänniskor : en svensk HBTQ-historia med utblickar i världen
 • Upplaga: 2 uppl.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: s. 24-30, 162-169
 • Författare/red: RFSL (2018)
 • Titel: Kunskap och erfarenheter av arbete med våldsutsatta HBTQ-personer: Ett kunskapsstöd från RFSL stödmottagning
 • Förlag: RFSL
 • Webbadress: https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2019/10/Kunskap-och-erfarenheter-av-arbete-med-v%C3%A5ldsutsatta-hbtq-personer.pdf
 • Kommentar: 42 sid.
 • Författare/red: RFSL (2020)
 • Titel: Oavsett kön? Handbok för arbete med jämställdhet och trans
 • Förlag: RFSL
 • Webbadress: https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2020/01/OavsettKo¨n.pdf
 • Kommentar: 69 sid.
 • Författare: Statens offentliga utredningar (SOU 2017:92)
 • Artikeltitel: Transpersoner i Sverige: Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor
 • Webbadress: https://www.regeringen.se/4adda9/contentassets/3e2e892900fc4034a9d822413fdaefe7/transpersoner-i-sverige---forslag-for-starkt-stallning-och-battre-levnadsvillkor
 • Kommentar: s. 21-23, 167-331
 • Författare/red: Widegren, K. (2017)
 • Titel: Att göra verklighet. Teoretiska redskap för normkritisk, inkluderande och jämställd kommunikation
 • Förlag: Nationella sekretariatet för genusforskning
 • Webbadress: https://genus.gu.se/digitalAssets/1725/1725575_kunskapsunderlag_kommunikation.pdf
 • Kommentar: 3 sid.

Sidan uppdaterades 2020-11-25