Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Socialt arbete GR (B), Barns bästa och barnens röster, 7,5 hp

Social Work Ba (B), Children's welfare and children's voices, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SA065G
Ämne huvudområde: Socialt arbete
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Barns bästa och barnens röster
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Psykologi och socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2012-02-10
Senast ändrad: 2014-03-18
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska förvärva kunskap om de lagtexter,
konventioner och livsvillkor som berör barns rätt och barns röster i det sociala arbetet. Kursen avser också att ge grundläggande kunskaper om professionellt socialt utredning- och bedömningsarbete kring barn och unga samt i färdighetsövningar utveckla sin professionella kompetens kring detta utredningsarbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna
- känna till grundläggande kunskaper kring teorier och metoder samt behärska
färdigheter för utredning, bedömning samt dokumentation av ärenden som rör barn och unga i utsatta situationer samt ha kunskap om barns varierande förmåga att berätta om sin situation
- ha reflekterat över och kritiskt granskat barns delaktighet socialt arbete som rör barn med utgångspunkt från lagtexter och konventioner
- ha utvecklat sin förmåga att förstå och analysera diskrimineringspraktiker som
kan försvåra barns framtida livsvillkor och integration
- kunna reflektera över sig själv och yrkesrollen i mötet barn i utsatta situationer.

Innehåll

I kursen behandlas de lagtexter och konventioner som berör barns rätt och barns röster i det sociala arbetet. Barnperspektivet och dess olika betydelser problematiseras och diskuteras. Kursen ger en grundläggande orientering om utredning, dokumentation och bedömning samt innehåller färdighetstränande inslag om utredning, dokumentation och bedömning gällande barn och unga i utsatta situationer. Dessutom tränas studenterna i ett kritiskt förhållningssätt rörande utredningsprocessen och kursen ger i sammanhanget kunskaper om hur principer för antidiskriminerande praxis relateras till bedömningsförfarandet.
I teori och i färdighetsövningar behandlas också arbetsmetoder och principer för samtal med barn i utsatta situationer.
Vidare behandlas strukturella och institutionella förändringar i socialt arbete med barn och unga. Kursen innehåller en problematisering av maktaspekter där
barn och ungas autonomi och personliga integritet betonas.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkända studier inom socionomutbildningen
omfattande minst 105 hp. Av dessa 105 hp skall 22,5 hp utgöras av handledd
fältförlagd utbildning 1.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, färdighetsövningar och fältförlagda uppdrag.

Examination

Kursen examineras genom två individuella skriftliga tentamen. För betyg E till A
krävs även aktivt deltagande i tre färdighetsövningar med tillhörande seminarium
samt ett fältförlagt uppdrag med tillhörande seminarium. Seminarier, övningar och fältförlagda uppdrag preciseras närmare i studieguiden.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: http://www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Andersson, H. E., Ascher, H., Björnberg, U., & Eastmond M. (2010)
Titel: Mellan det förflutna och framtiden, asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande
Förlag: Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet, 294 sid.

Författare/red: Archard, D. & Skivenes, M. (2009)
Titel: Hearing the child
Upplaga: Child & Family Social Work. Volume 14, Issue 4, sid. 391–399

Författare: Aronsson, K. (2012)
Artikeltitel: Barnperspektiv. Att utläsa barns utsatthet
Tidskrift: Tidskriften Locus 1-2 sid 100-117. Stockholm, Stockholms Universitet.

Författare/red: Bicocchi, L., LeVoy, M.(2008)
Titel: Undocumented Children in Europe: Invisible Victims of Immigration Restrictions
Upplaga: Picum ISBN: 9789080781399
Webbadress: http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/3784.pdf

Författare/red: Brunnberg, E., Borg, R-M., & Fridström, C., (2011)
Titel: Ensamkommande barn – en forskningsöversikt
Förlag: Studentlitteratur, 128 sid.

Författare/red: Christensen, R. & Hildingson Boqvist, A. K. (2009)
Titel: Att leva i en utsatt situation – med barnet i fokus
Förlag: Studentlitteratur, 103 sid.

Författare/red: Edvardsson, B. (2003)
Titel: Kritisk utredningsmetodik: begrepp, principer och felkällor
Upplaga: (2. omarb. och utvidgade uppl., )
Förlag: Liber, 256 sid.

Författare/red: Eriksson, M., Källström Cater, Å., Dahlkild-Öhman, G., Näsman E. (2008)
Titel: Barns röster om våld
Förlag: Malmö, Gleerups., 215 sid
Kommentar: ISBN 978-91-40-66352-8

Författare: Ferguson, L. (2013)
Artikeltitel: Not merely rights for children but children’s rights: The theory gap and the assumption of the importance of children’s rights
Tidskrift: The International Journal of Children's Rights
År/Volym/nr/sidor: Volume 21, Issue 2, pages 177 – 208

Författare/red: Halldén, G. (2003)
Titel: 'Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp'
Upplaga: Pedagogisk Forskning i Sverige, 8 (1-2), 12-23

Författare/red: Hayes, D., & Humphries, B., (2004)
Titel: Social Work, immigration and asylum: debates, dilemmas and ethical issues
Förlag: Kingsley Publisher, 240 sid.

Författare/red: Höjer, I. & Röbäck, K. (2007)
Titel: Barn i kläm- hur uppmärksammas barn i mål om verkställighet av umgänge
Förlag: Stiftelsen Allmänna barnahuset, 141 sid.

Författare/red: SOU 2006:78
Titel: Hälsa, vård och strukturell diskriminering: rapport / av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering; red: Grogopolo, A., & Ahlberg, B.M.
Upplaga: Kap 6. ISBN: 91-38-22624-3
Förlag: 232 sid.
Webbadress: www.regeringen.se/sb/d/6155/a/68091

Författare/red: Thomas, N. (2007)
Titel: Towards a theory of children’s participation
Upplaga: The International Journal of Children’s Rights vol 15 sid. 199-218

Författare/red: Unicef Sverige
Titel: Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter
Förlag: 35 sid.
Webbadress: http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-i-olika-versioner

Författare/red: Wilson, J. (2011)
Titel: Barnets röst i utredning och behandling
Förlag: Studentlitteratur, 176 sid.

Författare/red: Wilson, J. (2011)
Titel: Barnets röst i utredning och behandling
Förlag: Lund, Studentlitteratur
Kommentar: 176 sid., ISBN: 978-91-44-07547-1

Författare/red: Øvreeide, H. (2010)
Titel: Samtal med barn
Förlag: Studentlitteratur, 252 sid.

Övrig information

Kursen ingår i programmet Socionomutbildning, 210 hp, termin 5.
Vid färre deltagare än 5 ställs kursen in. Studenter inom programmet hänvisas till kursen SA073G Handledd fältförlagd utbildning.