Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete med äldre, 7,5 hp

Social Work Ba (B), Social Work with Elderly, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SA062G
Ämne huvudområde: Socialt arbete
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Socialt arbete med äldre
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Psykologi och socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-03-07
Fastställd: 2012-03-14
Senast ändrad: 2014-03-04
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad bild av aktuell socialgerontologisk teoribildning som har särskild relevans för socialt arbete med äldre. Med utgångspunkt från aktuell forskning belyses vidare åldrandets demografiska och socialpolitiska kontexter. I detta sammanhang uppmärksammas skillnader i äldres livssituation ur ett intersektionellt perspektiv; här med särskild betoning på kön, social klass och etnicitet. Kursen avser också att ge grundläggande kunskaper om äldreomsorgens organisationsformer och om utredning, dokumentation och biståndsbedömning inom kommunal äldreomsorg.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenterna
- kunna redogöra för centrala socialgerontologiska teorier och förstå och reflektera över deras relevans för socialt arbete med äldre
- kunna identifiera åldrandets problem och möjligheter med utgångspunkt från demografiska och socialpolitiska kontexter
- ha förmåga att kritiskt reflektera över de skillnader i äldres livsvillkor som har att göra med kön, social klass och etnicitet
- ha förmåga att kritiskt reflektera över hur ansvaret för äldres välfärd fördelas mellan stat, kommun och det civila samhället
- kunna problematisera konsekvenser för individen av äldreomsorgens förändrade organisationsformer
- ha grundläggande förmåga att utföra utredning, dokumentation och biståndsbedömning inom kommunal äldreomsorg
- Kunna reflektera över sig själv och yrkesrollen i mötet med äldre personer i behov av offentlig omsorg.

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupad diskussion om relevanta och centrala teorier för det sociala arbetet med äldre och uppmärksammar bland annat livsexistensiella frågor om liv och död samt maktrelationer i vård- och omsorgsförhållanden. Vidare diskuteras åldrandets bredare kontexter, framför allt globala demografiska och socialpolitiska utmaningar i ett kritiskt perspektiv. Äldreomsorgens organisationsformer och verksamheter som har att göra med biståndsbedömning diskuteras.
Kursen ger en grundläggande orientering om utredning, dokumentation och bedömning samt innehåller färdighetstränande inslag om utredning, dokumentation och bedömning gällande bistånd inom kommunal äldreomsorg. Dessutom tränas studenterna i ett kritiskt förhållningssätt rörande utredningsprocessen och kursen ger i sammanhanget kunskaper om hur principer för antidiskriminerande praxis relateras till bedömningsförfarandet.
Dessutom ingår inhämtande av utredningsmaterial, dokumentation, värdering, analys, tolkning och sammanställning av information samt redovisning av utredningens resultat.
Brukares och närståendes delaktighet i utredningsprocessen betonas. Studentens kunskap kring förvaltningsmässiga och rättsliga aspekter på utredningar vidareutvecklas.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkända studier inom socionomutbildningen
omfattande minst 105 hp. Av dessa 105 hp skall 22,5 hp utgöras av handledd
fältförlagd utbildning 1.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning förmedlas med hjälp av föreläsningar, seminarier, fältförlagda observationer och färdighetsövningar.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.För betyg E till A krävs även deltagande i tre färdighetsövningar, två seminarier samt fem fältförlagda observationer. Färdighetsövningar, seminarier och de fältförlagda observationerna specificeras i studieguiden.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Arber, Sara , Davidson, Kate & Ginn, Jay, eds. (2003)
Titel: Gender and Ageing: Changing Roles and Relationships
Förlag: McGraw, 213 sid

Författare/red: Edvardsson, B. (2003)
Titel: Kritisk utredningsmetodik: begrepp, principer och felkällor
Upplaga: 2. omarb. och utvidgade uppl.
Förlag: Liber, 256 sid.

Författare/red: Harnett, T., Jönson, H. & Wästerfors, D. (2012)
Titel: Makt och vanmakt på äldreboenden
Upplaga: (1. uppl.)
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Jeppsson Grassman, E. (2003)
Titel: Anhörigskapets uttrycksformer
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Karlsson, Sofie G. and Borell, Klas (2002)
Titel: Intimacy and Auton¬omy, Gen¬der and Aging: Living Apart Together
Förlag: Ageing Interna¬tio¬nal 27(4): 11–26. (16s)

Författare/red: Lindelöf, Margareta & Rönnbäck, Eva (2007)
Titel: Biståndshandläggning och handlingsutrymme – från ansökan till beslut inom äldreomsorgen
Förlag: Studentlitteratur (153s)

Författare/red: Lundin, K. & Wedin, Å. (2009)
Titel: Klarspråk i socialtjänsten - hur man skriver lättlästa
Upplaga: 2. uppl.
Förlag: Gothia, 79 sid.

Författare/red: Manthorpe, Jill & Bows, Alison (2010)
Titel: Age, Ethnicity and Equalities
Förlag: Social Policy and Society 9(2): 255–265. (16s)

Författare/red: Sandström, S. (2008)
Titel: Makten du har: att hantera makt i socialt arbete
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Gothia, 125 sid.

Författare/red: Socialstyrelsen (2006)
Titel: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS
Förlag: Socialstyrelsen
Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2006-5/senastelydelse2006-5

Författare/red: Socialstyrelsen (2010)
Titel: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
Förlag: Socialstyrelsen
Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-13

Författare/red: Sörensdotter, R. (2008)
Titel: Omsorgsarbete i omvandling: genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten
Förlag: Stockholms universitet, 2008. Göteborg, Makadam, 288 sid.

Författare/red: Thorslund, Mats (2007)
Titel: Klasskillnader består för äldre i livets slutskede
Förlag: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. (Nedladdningsbar: www.fas.forskning.se) (3s)

Författare/red: Thunved, A. (2012)
Titel: Nya Sociallagarna : med kommentarer, lagar och förordningar som de lyder den 1 januari 2012
Förlag: Norstedts juridik, 832 sid.

Övrig information

Kursen ingår i programmet Socionomutbildning, 210 hp. Termin 5.
Vid färre deltagare än 5 ställs kursen in. Studenter inom programmet hänvisas till kursen SA073G Handledd fältförlagd utbildning.