Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete med personer med psykisk funktionsnedsättning, 7,5 hp

Social Work Ba (B), Social work with persons with mental disabilities, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SA071G
Ämne huvudområde: Socialt arbete
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Socialt arbete med personer med psykisk funktionsnedsättning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Psykologi och socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-11-08
Fastställd: 2012-03-14
Senast ändrad: 2014-03-04
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursen syfte är att studenterna ska förvärva kunskap om hur psykisk ohälsa och psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan uppstå och ta sig uttryck hos den enskilde individen. Kursen skall också ge fördjupade kunskaper om de livsvillkor under vilka personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar lever i samhället idag. Vidare skall studenten i färdighetsövningar utveckla sin professionella kompetens kring arbete med personer med psykisk ohälsa och psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det ges också möjlighet till reflektion kring studentens egen betydelse i mötet, och kring maktaspekter och diskrimineringspraktiker, i det sociala arbetet med dessa individer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna
- kunna beskriva och analytiskt reflektera över olika förklaringsmodeller till psykisk ohälsa, psykiska störningar samt psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- ha fördjupad kunskap om teoretiska begrepp som rör psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dess samverkan med kön, klass, etnicitet och ålder
- kunna redogöra för och analytiskt reflektera över olika socialpsykiatriska insatser och verksamheter
- ha fördjupade kunskaper om, samt behärska, färdigheter för utredning, bedömning, delgivning, kommunikation, information samt dokumentation av ärenden som rör individer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- visa förmåga till bemötande av personer med psykisk ohälsa och psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- kunna reflektera över sig själv och yrkesrollen i mötet med personer med psykisk ohälsa och psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Innehåll

Kursen innehåller en översikt över psykiska ohälsotillstånd, psykiska störningar, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och multidiagnosproblematik samt en problematisering av detta utifrån ett intersektionellt perspektiv, vilket i kursen framförallt fokuserar hur psykisk funktionsnedsättning samverkar med kön, klass, etnicitet och ålder. Den sociala miljöns betydelse för personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning betonas också.
Kursen ger en orientering om samhällets stödinsatser och rådande lagstiftning samt grundläggande kunskap om olika psykiatriska och socialpsykiatriska behandlingsmetoder och rehabiliteringsinsatser. En beskrivning av socialpsykiatrins framväxt och av psykiatrireformen och rådande lagstiftning ges, liksom en orientering om olika arbetsmodeller i socialt arbete kring psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kursen ger vidare en grundläggande orientering om utredning, dokumentation och bedömning samt innehåller färdighetstränande inslag kring utredning, dokumentation och bedömning gällande psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessutom tränas studenterna i ett kritiskt förhållningssätt rörande utredningsprocessen och kursen ger i sammanhanget kunskaper om hur principer för antidiskriminerande praxis relateras till bedömningsförfarandet. Därutöver ingår inhämtande av utredningsmaterial, dokumentation, värdering, analys, tolkning och sammanställning av information samt redovisning av utredningens resultat. Brukares och närståendes delaktighet i utredningsprocessen betonas. Studentens kunskap kring förvaltningsmässiga och rättsliga aspekter på utredningar vidareutvecklas. I teori och i färdighetsövningar behandlas också arbetsmetoder och studentens kompetens gällande samtal med individer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och med anhöriga utvecklas.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkända studier inom socionomutbildningen
omfattande minst 105 hp. Av dessa 105 hp skall 22,5 hp utgöras av handledd
fältförlagd utbildning 1.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, färdighetsövningar och fältförlagda observationsstudier.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen. För betyg E till A krävs även deltagande i två färdighetsövningar, samt fem fältförlagda observationer med tillhörande seminarium. Färdighetsövningar, de fältförlagda observationerna och seminarium specificeras i studieguiden.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: http://www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Allgulander, C., (2008)
Titel: Introduktion till Klinisk Psykiatri
Förlag: Studentlitteratur, 226 sid. (Kapitel 1, kapitel 3-13, kapitel 15-16, kapitel 19, kapitel 22-23 samt kapitel 25)

Författare/red: Carlander, J. (red) (2001).
Titel: Trygga och otrygga möten – vardagsetik och bemötande i arbete med människor
Förlag: Gothia, 158 sid.

Författare/red: Edvardsson, B. (2003)
Titel: Kritisk utredningsmetodik: begrepp, principer och felkällor
Upplaga: 2. omarb. och utvidgade uppl.
Förlag: Liber, 256 sid.

Författare/red: Ljungqvist, I., Jenner, H. (red.) (2009)
Titel: Psykiatri för baspersonal: kunskap för en evidensbaserad praktik
Förlag: Gothia, 220 sid.

Författare/red: Lundin, K. & Wedin, Å. (2009)
Titel: Klarspråk i socialtjänsten - hur man skriver lättlästa beslut, utredningar och journaler
Upplaga: 2. uppl.
Förlag: Gothia, 79 sid.

Författare/red: Lundin, L. & Mellgren, Z. (red.) (2012)
Titel: Psykiska funktionshinder
Förlag: Studentlitteratur, sid. 163-260.

Författare/red: Sandström, S. (2008)
Titel: Makten du har: att hantera makt i socialt arbete
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Gothia, 125 sid.

Författare/red: Socialstyrelsen (2003)
Titel: Psykosociala insatsers effekter för personer med psykiska funktionshinder – en kunskapsöversikt
Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-110-9

Författare/red: Socialstyrelsen (2006)
Titel: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS
Förlag: Socialstyrelsen
Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2006-5/senastelydelse2006-5

Författare/red: Socialstyrelsen (2010)
Titel: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
Förlag: Socialstyrelsen
Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-13

Författare/red: Socialstyrelsen (2010)
Titel: Lex Sarah – tillämpning av 14 kap. 2 § SoL och 24 a § LSS
Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-18

Författare/red: Socialstyrelsen (2012)
Titel: Att inventera behov – Inventering av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning
Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-1-34

Författare/red: Thunved, A. (2012)
Titel: Nya Sociallagarna : med kommentarer, lagar och förordningar som de lyder den 1 januari 2012
Förlag: Norstedts juridik, valda delar c:a 120 sid

Författare/red: Topor, A. (2004)
Titel: Vad hjälper? vägar till återhämtning från svåra psykiska problem
Förlag: Natur och Kultur, 251 sid.

Författare/red: Wigal S.B., Wigal T.L. (2007)
Titel: Special considerations in diagnosing and treating attention-deficit/hyperactivity disorder. CNS Spectr. 2007 Jun;12(6 Suppl 9):1-14; quiz 15-6.

Övrig information

Kursen ingår i programmet Socionomutbildning, 210 hp. Termin 5.
Vid färre deltagare än 5 ställs kursen in. Studenter inom programmet hänvisas till kursen SA073G Handledd fältförlagd utbildning.