Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Socialt arbete GR (B), Våld i nära relationer, 7,5 hp

Social Work Ba (B), Domestic Violence, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SA064G
Ämne huvudområde: Socialt arbete
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Våld i nära relationer
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Psykologi och socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2011-11-30
Fastställd: 2012-02-22
Senast ändrad: 2014-03-04
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om våld i nära relationer med särskild tonvikt på mäns våld mot kvinnor. Syftet är också att presentera och kritiskt granska olika arbetssätt och modeller som utnyttjas för att förebygga våld samt stödja och hjälpa kvinnor som utsatts för våld och barn som utsatts för, eller bevittnat, våld. Vidare skall studenterna i färdighetsövningar öva riskbedömningar och att föra professionella samtal med individer och familjer där våld i nära relationer förekommit.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna
- ha kunskap om våld i nära relationer vad gäller förekomst, karaktär och konsekvenser för såväl utsatta som förövare
- ha kunskap om rättsliga regler relevanta på området
- ha kunskap om teoretiska förklaringsmodeller om våld i nära relationer
- visa en grundläggande förmåga att göra riskbedömningar i samband med våld i nära relationer
- ha kunskaper om vad som utmärker ett professionellt bemötande av kvinnor, män och barn som upplevt eller bevittnat våld i nära relationer
- ha färdighet i att tillämpa, och reflektera över samt kritiskt granska olika arbetssätt, metoder och förhållningssätt gällande kvinnor, män och barn som upplevt eller bevittnat våld i nära relationer.

Innehåll

Kursen innehåller studier om våld i nära relationer där våldets förekomst, karaktär och konsekvenser diskuteras liksom olika sätt att förstå företeelsen. Även begreppet stalkning tas upp. I kursen uppmärksammas också rättsliga skyldigheter för socialarbetare, liksom lagar som gäller våld i nära relationer. Kursen innehåller en genomgång av arbetssätt och metoder inom området. Dessutom genomför studenterna övningar i riskbedömningar samt färdighetsövande samtal med personer utsatta för våld samt med barn som bevittnat våld.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkända studier inom socionomutbildningen
omfattande minst 105 hp. Av dessa 105 hp skall 22,5 hp utgöras av handledd
fältförlagd utbildning 1.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Kursens kunskapsmål examineras med individuell skriftlig tentamen. Färdighetsmålet examineras med övningsmoment och individuell skriftlig uppgift.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: http://www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Dahlkild-Öhman, G., (2011)
Titel: Att börja tala med barn om pappas våld mot mamma. Radikalt lärande i arbetet med vårdnad, boende och umgänge
Förlag: Avhandling, Uppsala universitet, 252 sid.

Författare/red: Dovelius, A.M., Holmberg, S. & Öberg, J. (2006)
Titel: Stalkning i Sverige [Elektronisk resurs] : omfattning och åtgärder
Förlag: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Författare/red: Eliasson, M. & Elgrim, B. (2006)
Titel: Mäns våld mot kvinnor i nära relationer en kunskapsöversikt
Förlag: Sveriges kommuner och landsting, 100 sid.

Författare/red: Eriksson M (red) (2007)
Titel: Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik
Förlag: Gothia, 250 sid

Författare/red: Finndahl, K. (2001)
Titel: Våga se. En studie om förekomsten av våld mot kvinnor med funktionshinder
Förlag: Forum - Kvinnor och handikapp, 66 sid.
Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-131-23

Författare/red: Heimer, G.M. & Sandberg, D. (red.) (2008)
Titel: Våldsutsatta kvinnor: samhällets ansvar
Upplaga: (2., [rev.] uppl.)
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Holmberg, C. & Stjernqvist, U. (2007)
Titel: "Samkönat partnervåld: Vad är det och vilket stöd behövs?"
Förlag: Tidskrift för genusvetenskap, 2007:4

Författare/red: Hoyle, C. (2008)
Titel: Will she be safe? A critical analysis of risk assessment in domestic violence cases
Förlag: Children and Youth Services Review, 30(3), 323-337. doi:10.1016/j.childyouth.2007.10.009

Författare/red: Hradilova Selin, K. (2009)
Titel: Våld mot kvinnor och män i nära relationer [Elektronisk resurs] : våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet
Förlag: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Kommentar: http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=V_ld_mot_kvinnor_i_n_ra_relationer_webb.pdf&url=/dynamaster/file_archive/090528/6e024e8bbb1ac22fa441d47fcc3bec1a/V%255fld%255fmot%255fkvinnor%255fi%255fn%255fra%255frelationer%255fwebb.pdf

Författare/red: Idriss, M.H., & Abbas, T. (2011)
Titel: Honour, violence, women and islam
Förlag: Routledge, 242 sid.

Författare/red: Otto, R.K. & Douglas, K.S. (red.) (2010)
Titel: Handbook of violence risk assessment[Elektronisk resurs]
Förlag: Routledge, 316 s

Författare/red: Sokololoff N J. and C. Pratt, (2005)
Titel: Domestic violence at the margins: Reading on Race, Class, Gender and Culture
Förlag: Rutgers University Press, 443 sid.

Författare/red: SOU 2002:71
Titel: Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer
Webbadress: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/463

Författare/red: SOU 2008:81
Titel: Stalkning – ett allvarligt brott
Webbadress: http://www.regeringen.se/sb/d/10025/a/112787

Övrig information

Kursen ingår i programmet Socionomutbildning, 210 hp termin 5.
Vid färre deltagare än 5 ställs kursen in. Studenter inom programmet hänvisas till kursen SA073G Handledd fältförlagd utbildning.