Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Kursplan för Övriga ämnen A, Samhällskunskap 41-60 p, didaktisk inriktning, 20 poäng

Civics 41-60 credits, Didactic Approach

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SHAA06
 • Ämne huvudområde: Övriga ämnen
 • Nivå: A-nivå
 • Namn (inriktning): Samhällskunskap 41-60 p, didaktisk inriktning
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: - - Ingen angiven
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Lärarutbildningsnämnden
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2005-10-04
 • Senast ändrad: 2007-11-05
 • Giltig fr.o.m: 2006-01-19

Syfte

Kursen behandlar internationella och globala förhållanden och processer och syftar till att ge verktyg för en kritisk analys av dessa.

Innehåll

Moment 1: Globalisering i ett regionalt perspektiv, 5 poäng
Module 1: Globalization in a regional perspective, 5 credits
Teoretiska perspektiv på globalisering
Belysning av globaliseringsprocessernas regionala effekter
Ekonomiska processer och förhållanden i olika regioner i världen
Sociala och kulturella processer och förhållanden i olika regioner i världen
Demografiska förhållanden och processer i olika regioner i världen

Moment 2: Internationell politik, 5 poäng
Module 2: International Politics, 5 credits
Det internationells politiska systemets uppbyggnad
Dominerande teorier inom området internationell politik
Ämnesdidaktik med inriktning mot internationella problem

Moment 3: Självständigt arbete, 5 poäng
Module 3: Individual Project, 5 credits
Samhällsvetenskaplig metod
Självständigt arbete (för studerande som läser enligt tidigare examensordning skall
detta skrivas med antingen sociologisk eller statsvetenskaplig inriktning)
Opposition

Moment 4: Globalisering i ett kritiskt perspektiv, 5 poäng
Module 4: Globaization in a critical perspective, 5 credits
Kritiska analyser av globaliseringsprocesser: vad innebär globaliseringsprocesserna i
ett demokratiperspektiv?
Teknikutveckling och kunskapsspridning
Ämnesdidaktik i relation till internationaliseringen i skolan

Behörighet

Förutom Sb G.11 krävs följande särskild behörighet:
30 poäng godkända studier från Samhällskunskap 1-40 poäng eller motsvarande

Kursbeskrivning

Ett självständigt arbete på 5 p ingår. Kursen kan ingå i gymnasielärarutbildningen, 180/200 poäng, samt i grundskollärarutbildningen åk 4-9 180 poäng. Kursen kan dessutom läsas som fristående kurs.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Undervisning

Hänvisar till studiehandledning och examination

Examination

5 poäng Globalisering i ett regionalt perspektiv
Betyg: U, G eller VG

5 poäng Internationell politik
Betyg: U, G eller VG

5 poäng Självständigt arbete
Betyg: U, G eller VG

5 poäng Globalisering i ett kritiskt perspektiv
Betyg: U, G eller VG

Beskrivning för samtliga delkurser:

Examination sker dels inom ramen för undervisningen genom seminarier, dels genom inlämningsuppgifter och genom skriftliga och muntliga redovisningar samt ett uppsatsseminarium. Skriftlig tentamen ges på delar av kurslitteraturen. Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande erhållit detta betyg på minst tre av kursens fyra delkurser. Samtliga examinerande moment på kursen är obligatoriska. Eventuellt övrigt obligatorium bestäms vid starten av respektive delkurs.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Castells, M
 • Titel: Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Bd 3, Millenniets slut.
 • Ort: Göteborg
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 2000
 • ISBN: 91-7173-118-0
 • Kommentar: 453
 • Författare/red: Held, D
 • Titel: Den omstridda globaliseringen
 • Ort: Göteborg
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 2003
 • ISBN: 91-7173-177-6
 • Kommentar: 182
 • Författare/red: Human development report
 • Titel: Globalization with a human face
 • Ort: New York, N.Y
 • Förlag: Oxford University Press for the United Nations Development Programme (UNDP)
 • Upplaga: 1999
 • : http://www.undp.org (pdf-fil)
 • ISBN: 0-19-521562-1
 • Kommentar: 262
 • Författare/red: Nilsson, P-U & Brundin, T (red)
 • Titel: De fattigas röst: [sammanfattning av Världsbankens "Voices of the poor" samt svenska perspektiv]
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Atlas
 • Upplaga: 2003
 • ISBN: 91-7389-126-6
 • Kommentar: 230
Moment 2
 • Författare/red: Baylis, J & Smith, S
 • Titel: The globalization of world politics: an introduction to international relations.
 • Ort: Oxford
 • Förlag: Oxford University Press
 • Upplaga: 2001
 • ISBN: 0-19-878263-2
 • Kommentar: 690
 • Författare/red: Sörlin, S (red.)
 • Titel: Nationens röst: texter om nationalismens teori och praktik
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: SNS förl
 • Upplaga: 2001
 • ISBN: 91-7150-793-0
 • Kommentar: 420
Moment 3
 • Titel: Valbar litteratur, anpassad till det självständiga arbetet
 • Upplaga: 2005
 • Författare/red: Backman Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1998
 • ISBN: 91-44-00417-6
 • Kommentar: 213 s
Moment 4
 • Författare/red: Bauman, Z
 • Titel: Globalisering
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2000
 • ISBN: 91-44-01289-6
 • Kommentar: 129
 • Författare/red: de Vylder, S
 • Titel: Utvecklingens drivkrafter: om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Forum Syds förlag
 • Upplaga: 2002
 • ISBN: 91-89542-08-8
 • Kommentar: 236
 • Författare/red: Human development report
 • Titel: Deepening democracy in a fragmented world
 • Ort: New York
 • Förlag: Oxford University Press for the United Nations Development Programme (UNDP)
 • Upplaga: 2001
 • : http://www.undp.org (pdf-fil)
 • ISBN: 0-19-521915-5
 • Kommentar: 277
 • Författare/red: Human development report
 • Titel: Making new technologies work for human development
 • Ort: New York
 • Förlag: Oxford University Press for the United Nations Development Programme (UNDP)
 • Upplaga: 2001
 • : http://www.undp.org (pdf-fil)
 • ISBN: 0-19-521835-3
 • Kommentar: (264 s) ISBN 0-19-521836-1 (inb); 0-19-521835-3 (hft)
 • Författare/red: Jonsson, S
 • Titel: Världens centrum: en essä om globalisering
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Norstedt
 • Upplaga: 2001
 • ISBN: 91-1-300977-X
 • Kommentar: 234
REFERENSLITTERATUR
Vernersson, F. (1999). Undervisa om samhället: didaktiska modeller och läraruppfattningar. Lund: Studentlitteratur. 362 s. ISBN 91-44-01014-1