Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Nationalekonomi GR (C), Europeisk ekonomisk integration, 7,5 hp

Economics BA (C), European Economic Integration, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA007G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Europeisk ekonomisk integration
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2009-09-21
 • Fastställd: 2009-02-27
 • Senast ändrad: 2013-06-10
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Att studenten skall kunna tillämpa ekonomisk analys inom den ekonomiska politiska förhållanden med speciell tonvikt på ekonomisk integration. I detta fall inom fältet Europeisk Ekonomisk Integration.

Lärandemål

Vid avslutande av denna kurs skall studenten:

-Förstå den inverkan den ekonomiska integrationen har på handelsmönster, de
ekonomiska aktiviteternas lokalisering, påverkan på individernas välfärd.
-Förstå de effekter av den monetära integrationen (EMU) och dess inverkan på den nationella förmågan att föra en finans- och penningpolitik.
-Vara medveten om den ekonomiska analysens potentiella möjligheter, liksom begränsningar, som är aktuella i den Europeiska integrationsdebatten.

Innehåll

Kursen tar upp en detaljerad analys av den europeiska integrationen under 2000-talet. Kursen avgränsas till monetär ekonomisk integration, dvs monetärt samarbetet inom en monetär union. I kursen inleds med de teorier som används inom nationalekonomin för att belysa syftet med och effekterna av monetärt samverkan i generella termer. Analysen inriktas därefter till att studera den europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) och den Europeiska centralbankens (ECB) uppbyggnad för att skapa en gemensam penningpolitik. Monetära unioner utanför Europa studeras. Nya europeiska stater i omvandling och deras intresse att deltaga i ett monetärt samarbete, liksom den senare tidens debatt om stabilitets- och tillväxtpakten uppmärksammas. Stabiliseringspolitik samt mer långsiktiga strukturella effekter och real tillväxtpåverkan av en monetär union studeras.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A) 30 hp och GR (B) minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier.

Examination

1000: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Tentamen är i form av skriftlig tentamina vid kursens slut. Denna kan kompletteras eller ersättas av PM-uppgifter.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: De Grauwe, Paul
 • Titel: Economics of Monetary Union.
 • Förlag: Oxford University Press, 2007
 • Upplaga: 7